‘Nieuwe prestatieafspraken een uitdaging’

Foto boven:
Thea Rosier (links) en Gerda Kuyper. Archieffoto Hans Boot

Limmen – Onlangs hebben de gemeenten, Kennemer Wonen en collega-corporaties samen met de huurdersorganisaties in de vier BUCH-gemeenten de prestatieafspraken ondertekend met betrekking tot (nieuwbouw)woningen, betaalbare woningen en duurzaamheid. Ook de samenwerking op het gebied van wonen en zorg, welzijn en leefbaarheid maakt hier deel van uit. Ondanks de teleurstelling over de vorige afspraken blijven Gerda Kuyper en Thea Rosier optimistisch.

Door Hans Boot

In 2016 werden de prestatieafspraken voor het eerst vastgelegd op grond van de nieuwe Woningwet 2015. Het streven was toen om in Castricum 118 sociale huur- of koopwoningen in vier jaar te realiseren, wat lang niet werd gehaald. Gerda Kuyper, voorzitter van huurdersvereniging Li-Ak, vertelde in juni van dit jaar in deze krant: ,,We zijn toch niet geloofwaardig als we voor de komende vier jaar weer dit aantal afspreken? Daarop zei Thea Rosier, secretaris van HVW voor de bewoners uit Castricum, het volgende: ,,Wij ondertekenen de nieuwe prestatieafspraken niet voordat er keiharde besluiten liggen van de gemeenteraad over de aantallen te bouwen woningen voor onze doelgroep in de periode tot 2024.” Een mooie aanleiding om de dames te vragen hoe de vlag er nu bijhangt. Gerda: ,,Zoals altijd behartigen wij de belangen van alle huurders van Kennemer Wonen. Naast de lokale organisaties is nu echter in augustus van dit jaar de Centrale Huurderskoepel Kennemer Wonen opgericht. Deze probeert op een eigentijdse manier de huurders te motiveren om mee te denken.”

Leerproces

Terugkomend op de vorige afspraken, concludeert Thea: ,,Van de 118 woningen is nog niet eens de helft gerealiseerd. Er heeft wel een evaluatie plaatsgevonden en de uitkomst daarvan is ronduit somber te noemen. De betrokken wethouders hebben echter toegezegd dat een andere aanpak noodzakelijk is, die terug moet komen in de nieuwe afspraken.” Gerda vult haar aan: ,,Natuurlijk zijn wij ook teleurgesteld, maar hebben toch onze handtekening gezet omdat er binnen de BUCH behoorlijk gebouwd gaat worden. Dan heb ik het over Bergen en Heiloo, want Castricum en Uitgeest blijven ver achter. Ik wil nog wel even benadrukken dat wij de afgelopen periode als een leerproces hebben ervaren. De nieuwe afspraken zien wij als een uitdaging voor alle partijen.”

Cijfers

Wat de aantallen betreft gelden volgens Thea voor Castricum de volgende cijfers: ,,In de komende twee jaar wordt er binnen onze gemeentegrenzen geen enkele sociale huurwoning gebouwd. In 2023 staan voor de Startingerweg in Akersloot 18 driekamerappartementen gepland. Een jaar later wordt de oplevering verwacht van 48 woningen op Dijk en Duin en 12 appartementen op de locatie bij de Jachthavens van Laamens. Al deze woningen zijn geschikt voor zowel starters als senioren. Het terrein van Kaptein Kaas stond ook op de rol voor 26 appartementen, maar de bouw daarvan wordt niet voor 2025 verwacht.”

Dure koopwoningen

Op de vraag waarom bouwen in de sociale sfeer zo moeizaam gaat, antwoordt Gerda: ,,In de eerste plaats hebben de stikstofproblematiek en ook corona vertragingen opgeleverd. Er wordt tegenwoordig ook veel geprocedeerd door omwonenden die soms tot de Kroon gaan. Verder vallen projecten voor onze doelgroep vaak af, omdat deze financieel niet haalbaar zijn, zoals het plan voor de plek van het oude postkantoor en dat naast het gemeentehuis. Met het realiseren van dure koopwoningen hebben de ontwikkelaars echter geen enkele moeite.”

Doorstroming

Over het algemeen kunnen beide dames leven met de percentages en bedragen die in de afspraken zijn opgenomen voor het woningbezit. Er wordt wel een kanttekening bij gezet: ,,De aftoppingsgrens van 663 euro vinden wij aan de hoge kant. Wat er vooral moet veranderen is dat er een goede doorstroming op gang komt. Dat lukte tot nu toe niet, omdat mensen die kleiner willen wonen tegen een hogere huur aanhikken. In de praktijk blijkt echter dat het verschil tussen de totale woonlasten lang zo groot niet is, doordat de energiekosten van een appartement aanzienlijk lager zijn dan die van een eengezinswoning”, aldus Thea.

Duurzaamheid

Tijdens het gesprek wordt er nog even stil gestaan bij aspecten als verbetering van leefbaarheid en duurzaamheid die ook in de afspraken zijn opgenomen. Daarover zegt Gerda: ,,Het is mooi dat Kennemer Wonen doorgaat met het plaatsen van zonnepanelen zonder huurverhoging. Volgend jaar zijn duizend extra woningen binnen de BUCH aan de beurt. Daarnaast worden nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd en bij mutaties of renovaties worden de keukens voorzien van aansluitingen voor een gasloze toekomst. Wat leefbaarheid betreft denken wij aan de ondersteuning van initiatieven in woonwijken, zoals het inrichten van speelveldjes of plaatsing van bankjes.”

Op deze locatie achter het station van Castricum wordt vóór 2025 geen woningbouw verwacht.
Archieffoto Hans Boot

Huurverlaging

Tot slot vraagt Thea aandacht voor de eenmalige huurverlaging die dit jaar kan worden toegekend aan mensen die hiervoor in aanmerking komen: ,,In 2021 hebben huurders van corporaties met in verhouding een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen in maart bericht van Kennemer Wonen. Ook kan de coronacrisis bijvoorbeeld zorgen voor problemen met de huurbetaling. Kennemer Wonen houdt dit wel in de gaten, maar voor veel huurders is het een drempel om dit onder de aandacht te brengen. Zij moeten echter niet schromen om contact op te nemen, want onze corporatie probeert altijd in goed overleg een regeling te treffen.”

Reactie directeur Kennemer Wonen

Krista Walter is sinds kort directeur van Kennemer Wonen en was bereid als volgt op de prestatieafspraken te reageren: ,,Bij het opstellen van de prestatieafspraken voor de periode 2016-2020 hadden we concrete plannen om 395 nieuwe woningen te bouwen in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Daarvan hebben we er uiteindelijk 215 opgeleverd. Dat is best wel teleurstellend. Wat we daarvan hebben geleerd is dat we een flinke voorraad aan concrete plannen voor nieuwbouw nodig hebben om onze ambitie te halen. Projecten lopen nu eenmaal vaker vertraging op dan dat ze versnellen.”

,,Inmiddels beschikken we gelukkig over een grotere planvoorraad. Maar bovenal ben ik ervan overtuigd dat we de nieuwbouw in Noord-Kennemerland alleen samen van de grond krijgen, dus samen met onze Huurderskoepel, samen met zorg- en welzijnsorganisaties en samen met de gemeenten in ons werkgebied die hiervoor hun grondposities kunnen gebruiken. En als ze geen grondpositie hebben, kunnen ze zogenaamde anterieure overeenkomsten sluiten met commerciële ontwikkelaars en hen verplichten om sociale huurwoningen te bouwen. En dan uiteraard duurzame en betaalbare woningen van een goede kwaliteit. Bovendien moeten deze woningen sociaal blijven en dus niet na enkele jaren worden verkocht of verhuurd in de vrije sector. Daar draagt Kennemer Wonen graag aan bij.”