Nieuw zwembad: wel of niet bouwen in combinatie met sporthallen?

Castricum – Welk besluit gaat de gemeenteraad eind deze maand nemen over de toekomst van het zwembad? Afgelopen donderdag sprak de raadscommissie weer eens over dit langlopende dossier. Ditmaal was de centrale vraag: moet het nieuwe zwembad sober uitgevoerd worden en qua oppervlakte van het complex vergelijkbaar zijn met het huidige zwembad, of moet er een compleet sportcomplex verrijzen op het vijfde veld van voetbalclub FC Castricum, met twee sporthallen en een uitgebreider zwembad? De meningen in de gemeenteraad zijn hierover verdeeld.

Door Raimond Bos

Al op 21 november 2019 nam de gemeenteraad het besluit om een nieuwe zwembad te gaan bouwen. ,,Het had er al kunnen staan’’, concludeerde Bärbel Böhling van De VrijeLijst donderdag. Diverse ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat de gemeenteraad de daadwerkelijke bouw steeds voor zich uit schoof. Eind 2021, ruim twee jaar nadat het besluit tot nieuwbouw genomen was, koos men ervoor het plan opnieuw te laten doorrekenen, rekening houdend met de sterk gestegen bouw- en energiekosten. Tegelijk wilde men weten hoe het plan zich verhoudt tot een alternatief, ingediend door de initiatiefgroep nieuw zwembad. Dat plan voorziet in een uitgebreider sportcomplex, waarvoor uiteraard een veel hoger prijskaartje moet worden betaald. Het zou er simpel gezegd op neerkomen dat het huidige sportcentrum De Bloemen ook bij de nieuwbouw betrokken zou worden, waardoor die locatie wordt vrijgespeeld voor woningbouw.

Waarom een nieuw besluit?

Inmiddels zijn we weer twee jaar  verder, zonder dat er concrete resultaten zijn geboekt. Het college stelt de raad nu voor om de eerder genomen besluiten over het zwembad te herbevestigen en tegelijk de opdracht mee te geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om direct een dubbele sporthal aan het nieuwe zwembad te bouwen. Verder wordt het voorstel gedaan om de toeristenbelasting met vijftig cent per persoon per nacht te verhogen vanaf het jaar waarin de nieuwe sportvoorziening geopend wordt. Op die manier kan een deel van de investeringskosten terugverdiend worden.

Volgens Gerrit Krouwel (VVD) is echter nu ‘volkomen onduidelijk’ waarom er nu een nieuw besluit over het zwembad moet worden genomen. ,,Waarom niet gewoon doorgaan met wat er al besloten is?’’ Zijn fractie stelde voor om het raadsbesluit terug te nemen en niet verder te behandelen. Ralph Castricum (Forza!) was voorzitter van de vergadering en liet weten dat zijn fractie in grote lijnen de koers van de VVD in dit dossier volgt. Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) liet echter een ander geluid horen: ,,We vragen met dit raadsbesluit om dit verder te onderzoeken, niets meer en niets minder. Wij geven het college graag de kans om de uitgebreide versie nader te onderzoeken.’’

Vijf insprekers

Voordat de raadsleden met elkaar in debat gingen over het voorliggende besluit, mochten eerst maar liefst vijf insprekers hun betoog houden. Buurtbewoner Bert Visser pleitte voor het vasthouden aan het oorspronkelijke besluit: ,,De argumenten om een uitgebreider zwembad te bouwen zijn boterzacht, soms zelfs misleidend en de extra inkomsten van 200.000 euro zijn discutabel.’’ Ook de bewoners van de Rosa Spierstraat, die ligt in de nabijheid van de beoogde zwembadlocatie, lieten van zich horen. Zij vrezen meer overlast voor omwonenden en dringen ook aan op een sober, doelmatig nieuw zwembad. Tevens dezen zij het voorstel om een klankbordgroep op te richten.

Vanuit het platform sport en de initiatiefgroep nieuw zwembad was juist veel waardering voor het uitgebreidere plan. De Castricumse Reddingsbrigade sprak ook in, voor deze organisatie is vooral van belang dat het zwembad voor Castricum behouden blijft en dat de voor hen essentiële zaken, zoals een verstelbare bodem en verlichting die gedimd kan worden, van groot belang zijn. Het recreatieve aspect van het nieuw te bouwen sportcomplex is voor hen niet zo relevant.

Zorgen om financiën

Zoals bij de meeste grote bouwprojecten is de centrale vraag ook nu weer: wie gaat dat betalen? Toen de gemeenteraad het besluit om een nieuw zwembad te gaan bouwen nam, was er al sprake van een exploitatietekort. Mogelijk vallen er wel wat winstpunten te behalen doordat een nieuw zwembad veel duurzamer zal zijn dan het huidige bad, maar toch: ,,Linksom of rechtsom zullen we extra geld moeten vinden’’, concludeerde Elize Bon (CDA).

José Smits ging nog een stap verder: ,,Dit kunnen we ons niet veroorloven. Zo gaan we onze reserves uitputten. Het is teveel, we hebben het niet. Dan stevenen wij af op een faillissement.’’ Haar kritiek op het voorstel betrof onder meer het feit dat men er kennelijk van uitgaat dat een nieuw zwembad meer bezoekers zal trekken, juist omdat het nieuw is. Volgens Smits kun je daar niet zonder meer van uitgaan. Ook bij GroenLinks twijfels hierover: ,,Gaan de bezoekersaantallen werkelijk weer terug naar het niveau van 2019’’, vroeg Gerard Brinkman zich af.

Meer duidelijkheid

Voor omwonenden die de gang van zaken op de voet willen volgen, is het soms niet eenvoudig om zich door de stapels papier met ambtelijke taal te worstelen. Mariska El Ouni (D66) pleitte er daarom voor om voortaan verslagen op te stellen die beter leesbaar zijn. Ook wilde ze graag weten welke rol de initiatiefgroep in het vervolgproces zal gaan spelen. Wethouder Roel Beems, die eigenlijk over dit dossier gaat, was zelf niet aanwezig bij de behandeling van het stuk in de raadscommissie. Hij liet zich vervangen door zijn collega-wethouder Paul Slettenhaar, die bevestigde dat de aanbestedingsprocedure gewoon door kan gaan op basis van het huidige voorstel. Op enkele onderdelen wilde hij echter het voorstel wel terugnemen, om eerst meer duidelijkheid te kunnen scheppen, alvorens de raad er eind deze maand een besluit over kan nemen.

Op de foto:
De beoogde locatie voor het nieuwe zwembad. (Archieffoto: Hans Boot)