Nieuw zwembad: pompen of verzuipen?

Castricum – Het is alweer bijna een jaar geleden dat de nieuwe gemeenteraad na een quickscan huiswerk meekreeg over de keuze van een zwembad op sportcomplex Noord End. Inmiddels zijn er verschillende omstandigheden die een heroverweging van de bouw noodzakelijk maken. Afgelopen donderdag werd de raad geïnformeerd over de opties die er zijn, inclusief de architectonische vormgeving en de uitkomst van een overleg over de energievoorziening.

Door Hans Boot

Het hoofdpijndossier ‘Nieuw zwembad’ staat al zo’n tien jaar op de politieke agenda van de gemeente Castricum. Na ellenlange discussies besloot de raad in 2019 tot de bouw van een nieuw bad, gevolgd door het besluit in 2021 om dat op veld 5 van FC Castricum te realiseren. Vorig jaar gaf een QuickScan opnieuw aanleiding om de definitieve besluitvorming te vertragen. Deze scan hield drie varianten in. De eerste behelst de uitvoering van een sober en doelmatig bad met de mogelijkheid dat er over tien jaar een nieuwe sporthal kan worden aangebouwd. Optie twee bevat een plan van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad, waarbij zwembad en sporthal in één keer worden neergezet. De derde variant is vergelijkbaar met de tweede, met dat verschil dat de uitvoering plaatsvindt in regie en opdrachtgeverschap van de stichting die voortvloeit uit genoemde initiatiefgroep.

Zelfvoorzienend

Na de QuickScan bleef het weer lange tijd stil. Een broedende kip mag je echter niet storen, dus er werd verlangend uitgekeken naar de informatieavond van afgelopen donderdag. Die bestond grotendeels uit presentaties van het stedenbouwkundig bureau TwynstraGudde, AGS architecten en Bureau 2030.

Nadat voorzitter en raadslid Mariska Tauber de bijeenkomst had geopend, kreeg verantwoordelijk wethouder Roel Beems als eerste het woord om de stand van zaken toe te lichten. Beems, die in de vorige bestuursperiode als raadslid voortdurend zijn tanden in het voortslepende project heeft gezet, zei onder meer: ,,Ik geef u mee wat we vanavond wel en niet gaan doen. Daarbij wil ik benadrukken dat het huidige zwembad niet meer aan de eisen voldoet en een nieuwe voorziening hard nodig is voor onder andere zwemlessen voor scholen, oefeningen voor reddend zwemmen en recreatief zwemmen. Niet voor niets is De Witte Brug zeven dagen in de week vijftien uur per dag open. In de bestuursopdracht voor een herziening van de plannen zijn we nieuwe uitdagingen tegengekomen. Zo kan Liander de komende vijf jaar geen elektriciteit voor dit project leveren. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de stakeholders in het gebied, temeer omdat we gasloos willen bouwen. Het plan is nu om samen genoeg stroom op te wekken om zelfvoorzienend te worden door middel van zonnepanelen en een buizenstelsel voor warmte- en koudeopslag onder de grond. Er zijn nog wel wat berekeningen nodig, maar het college verwacht hierover voor het zomerreces een uitgebreide businesscase aan de raad voor te leggen.’’

Beems liet ook weten dat er door de aanwezigheid op deze avond van drie wethouders grote waarde aan het sportcomplex wordt gehecht.

Hackaton

Vervolgens kregen de vertegenwoordigers van genoemde bureaus de gelegenheid om nader in te gaan op de herijking van kaders, energie en duurzaamheid en de plussen en minnen van de diverse varianten. Daarbij werd onderstreept dat factoren als verhoogde bouwkosten, stijging van rente en energieprijzen, alsmede de stikstofproblematiek in deze tijd zwaar wegen. Daarom zou het wellicht soelaas bieden om aan het ontwerp naast een wedstrijdbad een instructiebad, twee sporthallen en een voorplein met verblijfsruimte toe te voegen.

Bij de aangepaste planvorming werd er ook van uitgegaan dat duurzaamheid tot aan sportbeoefening naadloos in elkaar passen. Ook werd uitgelegd wat de toegepaste hackaton inhoudt. Dat staat voor een dag samen van gedachten wisselen over zelfvoorzienende en toekomstbestendige maatregelen, waaruit verschillende oplossingen zijn gekomen. Een van de conclusies was dat het nieuwe project mogelijkheden biedt voor een realistische bijdrage aan de wettelijke plicht tot reductie van de CO2-uitstoot voor grootgebruikers.

Tot slot waren er volgens de rapportages subsidies van provincie, Rijksoverheid en Europese Unie te verkrijgen voor bijvoorbeeld verduurzaming en klimaatadaptie. Die moeten nog wel met mogelijke fondsen in kaart worden gebracht.

Parkeerproblematiek

Na de presentaties mochten bezoekers van de publieke tribune vragen stellen. Een lid van de Castricumse Invaliden Sportbond (CIS), die al 43 jaar gebruik maakt van De Witte Brug en een vertegenwoordiger van de muziekvereniging op het huidige sportpark misten de naam van deze organisaties in de nieuwe plannen. Paardrijvereniging Starrenburg naast het Jac. P. Thijsse College maakte zich zorgen over contractverlenging van de grond die wordt gehuurd. Wethouder Beems zegde daarop toe dat er aandacht is voor al deze situaties en dat hij met Starrenburg op korte termijn om tafel wil. Ook een van de beheerders van sporthal De Bloemen liet zich horen en was het niet eens met de door Beems genoemde CO2-reductie.

De raads- en commissieleden deden zoals gebruikelijk ook nog een duit in het zakje en vroegen duidelijkheid over het afhankelijk zijn van Liander, de parkeerproblematiek, opslag van energie en de toekomstige bouwlocaties voor woningbouw als de bouw van een nieuw zwembad is gerealiseerd. Zover is het echter nog lang niet. De planning is dat de herziene plannen pas in september weer behandeld worden in commissie en raad. Dan is het ook hoog tijd dat er eens een klap op dit project wordt gegeven en is het een kwestie van pompen of verzuipen. Misschien komt er dan ook een eind aan jarenlang watertrappelen…

Op de afbeelding:
Een artist impression uit de raadspresentatie. Links voor het schoolgebouw van het Jac. P. Thijsse College het nieuwe zwembad met sporthallen. (Afbeelding: aangeleverd)