Nieuw huiswerk voor raad over zwembadkeuze

Castricum – Voor hoe het staat met de plannen voor een nieuw zwembad moeten we terug naar een raadsvergadering van 9 december vorig jaar. Nu is ie er dan eindelijk: de ‘quickscan’ in varianten van een bad met en zonder sporthal, waar lang naar is uitgezien en waarover de nieuwe gemeenteraad zich mag buigen.

Door Hans Boot

Het was de bedoeling dat de quickscan in februari – of liefst nog eerder – gereed zou zijn, maar die planning werd niet gehaald.

Wethouder Ron de Haan: ,,Daar had ik begin december al voor gewaarschuwd. Het is natuurlijk een lastige opgave om met een initiatiefgroep – die eigenlijk iets anders wil – overeenstemming te bereiken over juridische, fiscale en andere wetmatigheden die de gemeenteraad nodig heeft om een keuze te kunnen maken uit een nieuwe Witte Brug die we zelf bouwen, een groter bad of een nog groter bad met een sporthal wat je extern laat neerzetten door een marktpartij. Ik had het fijn gevonden als we nu zo ongeveer een definitief ontwerp hadden en met de bouw konden beginnen, maar ik heb er vrede mee dat het in de politieke hectiek goeddeels is gelukt een gezamenlijk product te leveren dat de raad moet duiden. In alle varianten staat de gemeente aan de lat voor de risico’s en de exploitatietekorten.’’

Opties

De ‘quickscan’ is een 18 pagina’s tellende rapportage geworden met een stevige aantal bijlagen, waar de nieuwe raad haar tanden in mag zetten. Het rapport bevat drie varianten die met elkaar worden vergeleken. De eerste is de uitvoering in een programma van eisen dat De Haan reeds in maart 2021 aan de Raad voorlegde en waarmee AGS Architects als winnaar van een Europese aanbesteding al sinds september mee aan het werk wil gaan.

De Haan: ,,Het plan is klaar voor uitvoering, voldoet aan door de raad gestelde financiële en ruimtelijke kaders en heeft een volledig participatieproces met inwoners, sportverenigingen, het Jac. P. Thijsse College en beheerders van de bestaande sporthal doorlopen. Het komt neer op de bouw van een sober en doelmatig zwembad, waarvan het jaarlijks tekort conform de raadsopdracht niet hoger is dan 860.000 euro met de mogelijkheid dat er over tien jaar een nieuwe sporthal kan worden aangebouwd. De gemeente is geldschieter en opdrachtgever en de locatie De Witte Brug komt vrij voor woningbouw.’’

Zwembad en sporthal

Optie twee behelst een plan van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad onder aanvoering van de manager en een bestuurslid van de Stichting Witte Brug. Zwembad en sporthal worden in één beweging neergezet. Samen met nog wat voorzieningen, zoals een recreatiezone in het zwembad en commerciële ruimtes die – zo zeggen de opstellers – ‘de exploitatie van het totale complex gunstiger maken en de inwoners van Castricum iets extra’s bieden’. Sporthal De Bloemen BV, waarmee de gemeente nog tot 2035 een contract heeft, wordt afgekocht. Het gebouw wordt gesloopt en de grond wordt eveneens ingezet voor woningbouw.

De derde variant is vergelijkbaar met de tweede, met dat verschil dat de uitvoering plaatsvindt in regie en opdrachtgeverschap van een stichting die voortvloeit uit de eerder genoemde initiatiefgroep. Volgens De Haan ‘particulier initiatief dus, maar waarvoor de financiële risico’s en tegenvallers door de gemeente moeten worden gecompenseerd’.

Uitkopen

De rapportage bevat de nodige cijfers van kosten en opbrengsten. Daarover zegt de wethouder: ,,Nu is reeds duidelijk dat door de vertraging in tijd en oplopende bouwkosten de goedkoopste variant de gemeente jaarlijks meer dan één miljoen gaat kosten. Het verschil met de andere varianten zit namelijk in de bouw van de sporthal nu of over tien jaar. Dus resteert de keuze om de ondernemers uit te kopen of het contract tot 2035 uit te dienen. De optie om de huidige sporthal te laten staan, lijkt vooralsnog gunstiger. Voor de lange termijn is het voordeliger de sporthal nu alvast mee te nemen, omdat de investeringskosten in 2035 waarschijnlijk hoger zijn dan nu. Ook de jaarlasten van een zwembad met sporthal samen kunnen bij hogere omzetten, meer commercie en hogere bezoekersaantallen gunstiger uitpakken dan wanneer nu alleen een zwembad wordt gebouwd.’’

Herontwikkeling

Roel Beems, voorheen fractievoorzitter van Lokaal Vitaal, steekt al jaren zijn nek uit voor het nieuwe zwembad. Over de quickscan zegt hij: ,,De derde variant, waarbij de exploitatie volledig wordt uitbesteed, zou nader onderzocht moeten worden. Dat is eigenlijk het model dat voor de huidige sporthal wordt gehanteerd en ook in veel andere gemeenten de basis is voor exploitatie van sportcentra, waarbij meerdere faciliteiten onder één dak zitten. Vaak zie je dan dat er op de sporthal geld wordt overgehouden, terwijl er voor de zwemvoorziening geld bij moet, maar door synergievoordelen en slimme exploitatie kan het dan met beperkte jaarlijkse subsidie net uit. In Castricum wordt dat beeld scheef getrokken, doordat de huidige opstallen (zowel bad als hal) al gedateerd zijn en volledig afgeschreven. Dus geen kapitaallasten meer, maar nu nog wel hoge energiekosten en dat wordt in de quickscan niet meegenomen.’’

Beems voegt daaraan toe: ,,De woningbouwopgave in Castricum kunnen we alleen realiseren op inbreilocaties. Dat kan door gebouwen ouder dan vijftig jaar, die op gemeentelijke grond staan, te herbestemmen. Op de vrijgekomen locaties kunnen dan woningen worden gerealiseerd voor de diverse doelgroepen. Je zult moeten herontwikkelen en daar hoort bij dat je investeert. Vaak worden die investeringen in tientallen jaren afgeschreven, zodat de kosten per jaar te overzien zijn. Daarnaast speelt ook nog mee dat we een opgave hebben op het gebied van de energietransitie, waarbij herontwikkeling een betere optie is dan het decennia lang hebben van hoge energiekosten in oude panden waar de warmte door het dak naar buiten vliegt.’’ (Archieffoto: Hans Boot)