Motie om bewoners flexwoningen langdurig te huisvesten haalt het niet

Castricum – De constatering van PvdA en D66 dat kwetsbare groepen in tijdelijke woonvormen in een onveilige woonomgeving leven was voor deze raadspartijen aanleiding om een motie in te dienen die donderdagavond in een commissie werd behandeld. Met uitzondering van De VrijeLijst werd deze motie door de overige partijen niet ondersteund.

Door Hans Boot

Onder voorzitterschap van Elize Bon (CDA) werd deze commissie gehouden, waarin Peter Pinkhaar als indiener namens de PvdA de motie ‘van kort-tijdelijk naar lang-tijdelijk en permanente huisvesting’ toelichtte. Hij stelde met de andere indiener Mariska El Ouni (D66) vast dat de tijdelijke huisvesting van wooneenheden in Limmen, Castricum en Alkmaar door statushouders, spoedzoekers en jongeren kwetsbare groepen betreft die een veilige woonomgeving nodig hebben.

Daar is volgens de indieners geen sprake van en dus stellen zij in de motie voor dat het college binnen drie maanden aan de raad een plan voorlegt, waarin de huidige bewoners van de flexwoningen aan de Puikman, Oosterzijweg en Picassolaan huisvesting wordt geboden voor een periode van langer dan tien jaren. Bovendien zou voor deze woningen de basiskwaliteit gehanteerd moeten worden zoals die geldt voor een sociale huurwoning (minimaal schoon, heel en veilig).

Op de motie kwam direct al een reactie van Ivo van Donselaar (CDA) die opmerkte dat jongeren ‘beslist niet’ tot kwetsbare groepen gerekend kunnen worden.

Permanente woningbouw

Harold Ebels (D66): ,,Wij waren geen voorstander van de flexwoningen aan de Puikman. Het wordt hoog tijd om klare wijn te schenken en het vraagstuk vraagt om een heldere visie en om meer concreet in tempo te acteren. De vraag is ook hoe we omgaan met de steeds grotere groep asielzoekers en de doorstroming.’’

Gerard Brinkman (GroenLinks) haakte daarop in: ,,We hebben weliswaar de plicht om statushouders passend te huisvesten, maar een perspectiefregeling moet wel haalbaar zijn. Om die binnen drie maanden op te stellen is niet realistisch. In plaats van flexwonen voor tien jaar kan je beter kiezen voor definitieve bebouwing. De locaties zijn er echter niet, dus wij steunen de motie niet.’’

Gerrit Krouwel (VVD) was blij met de 48 flexwoningen aan de Puikman, maar vond het belangrijker dat de raad zich richt op passende, permanente woningbouw. Als mogelijke locaties daarvoor noemde hij de school aan Koekoeksbloem en het winkelcentrum Kooiplein. Ook pleitte hij voor het werken aan de realisatie van een grotere hoeveelheid kleinere woningen.

Van Donselaar sloot zich aan bij de VVD en zei: ,,We moeten bij de feiten blijven en willen eerst wachten tot bekend is met welke regeling het college komt.’’

Regionaal verband

Willem Laan (Lokaal Vitaal) was kort van stof en verwees simpelweg naar de afspraken in het coalitieakkoord. Ook zijn partij had geen behoefte aan de motie. Dat gold ook voor Ralph Castricum (Forza!) die eraan toevoegde: ,,Het voorstel lijkt wel een verkapte vorm om statushouders weer voorrang te geven.’’

Bärbel Böhling (De VrijeLijst) had wel begrip voor de motie. Zij steunde die met als commentaar: ,,Wij propageren de bouw van kleine woningen voor jongeren, statushouders en kwetsbaren. Volgens mij zijn er ook wel locaties die tien jaar leeg staan, zoals de Koekoeksbloem.’’

In dit geval waren er twee wethouders die mochten reageren. Eerst was dat Falgun Binnendijk (CDA), die zei: ,,Het college begrijpt dondersgoed de noodzaak van een regeling en daarmee zijn we ook aan de slag. Deze moet echter juridisch goed worden getoetst en goed uitlegbaar zijn, dus zorgvuldigheid is uiterst belangrijk. Het streven is om de regeling uiterlijk in 2024 in de raad te brengen.’’

Zijn collega Paul Slettenhaar (VVD) meldde: ,,Wij zijn in regionaal verband met flexwoningen bezig en onderzoeken of er in dit geval ook uitwisseling mogelijk is. Het doel blijft de realisatie van grotere hoeveelheden permanente woningen, maar we ontkomen ook niet aan de bouw van flexwoningen.’’

Uit dit debat trok de voorzitter de conclusie dat de motie het niet ging halen. De indieners gaan nog wel met elkaar in overleg of deze op 24 november nog in stemming moet worden gebracht.