Meningen verdeeld over woningen op tennisbanen Berg & Bal

Castricum – Het in deze krant van vorige week aangekondigde plan voor 96 tijdelijke woningen op de vijf ongebruikte tennisbanen van Sportpark Berg & Bal is in snel tempo openbaar gemaakt. Afgelopen woensdag was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden in Sporthal De Bloemen en morgenavond worden de raadsleden geïnformeerd.

Door Hans Boot

Het was eigenlijk de bedoeling van Kennemer Wonen en de gemeente dat via hun brief van 10 november alleen de omwonenden en de eigenaren van Berg & Bal en Sporthal De Bloemen zouden worden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst, maar omdat het plan al breed gedeeld was via social media of andere kanalen, waren ook andere belangstellenden woensdagavond aanwezig. In totaal kwamen er zo’n tachtig bezoekers op af. Daaronder bevond zich Carl Reitsma uit de Rosa Spierstraat. Hij dacht als volgt over het plan:

,,Ik ben blij dat mensen op deze manier kans krijgen op een tijdelijke woning. Aan de andere kant zal het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk in en rond het park behoorlijk toenemen, waar ik minder blij mee ben. Kennelijk hoor ik niet tot de omwonenden, want ik heb de brief van Kennemer Wonen niet gehad, terwijl ik vrij dicht bij het park woon. Het criterium daarvoor bleek te zijn dat uitsluitend bewoners, die rechtstreeks uitkijken op de toekomstige bebouwing, geïnformeerd zouden worden. Ook van de gemeente heb ik geen bericht gekregen. De communicatie hieromtrent verdient daarom in mijn ogen geen schoonheidsprijs.’’

Permanente woningbouw

Een bewoonster van de aan het park grenzende woonwagenlocatie, die anoniem wenste te blijven, had de uitnodigingsbrief wel ontvangen. Zij liet weten: ,,Onze bewoners vinden het niks, want de woningen komen bijna in onze achtertuinen. Er zitten alleen nog een slootje en een paar bomen tussen. In wezen wordt er gediscrimineerd, omdat de gemeente niets doet met onze aanvraag om het aantal woonwagens uit te breiden. Onze angst is ook dat de woningen straks overlast veroorzaken en dat wij ons minder veilig voelen.’’

Links omwonende Carl Reitsma en rechts projectleider Gerard van Zomeren. (Foto: Hans Boot)

In de bar van de sporthal was het voltallige bestuur van Tennisvereniging Castricum aanwezig om kennis te nemen van het woonproject en met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Voorzitter Erik van der Poel wilde het volgende kwijt: ,,Wij waren niet verrast dat er woningen zouden komen, maar hadden het niet zo snel verwacht. Overigens ben ik een voorstander van betaalbare woningen voor de doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen. Wel maakt het bestuur zich zorgen over de zinsnede in de brief die de mogelijkheid biedt om in de toekomst op alle tennisbanen permanente woningbouw te ontwikkelen, want wat gebeurt er dan met onze vereniging? Voorlopig hebben we een jaarcontract dat per 1 april 2024 weer met een jaar is verlengd.”

Voorschot

Gemeentelijk projectleider Gerard van Zomeren gaf desgewenst toelichting of beantwoordde vragen. Aan de krant meldde hij: ,,Er is een eerste schets geprojecteerd die nog uitgewerkt moet worden. We kijken bijvoorbeeld nog kritisch naar het aantal parkeerplaatsen en de ontsluiting van de woningen. Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar met Kennemer Wonen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en dat de gemeente subsidie aanvraagt bij het Rijk. Kennemer Wonen koopt de grond en geeft opdracht voor de bouw. De corporatie vraagt ook de omgevingsvergunning aan. Ook moet er nog een planologische procedure worden doorlopen. Het streven is dat de woningen na de zomer van volgend jaar worden opgeleverd.’’

Het plan is op 23 november gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een raadsinformatieavond. Als alles naar wens verloopt kan er besluitvorming in de raad van 7 december plaatsvinden. Woonwethouder Paul Slettenhaar nam alvast een voorschot op de behandeling: ,,Er is een enorme behoefte aan woningen en deze tijdelijke woningen kunnen relatief snel worden gebouwd. Bovendien zijn deze van hoge kwaliteit. Het energieverbruik is bijvoorbeeld even laag als het verbruik van een nieuwbouwwoning.’’

(Afbeelding boven: Kennemer Wonen)