Meningen over woonvoorziening Oosterzijweg verdeeld

Limmen – Het is de raadsleden niet gelukt om in de commissievergadering van donderdagavond de behandeling af te ronden van een motie over de geschiktheid van de woonvoorziening aan de Oosterzijweg voor met name statushouders. Gebleken is dat de raadsleden, het college en de beheerder van ‘Het Kleurengebouw’ (foto) het lang niet met elkaar eens zijn.

Door Hans Boot

Aan de Oosterzijweg staan twee gebouwen die vroeger in gebruik waren als kantoor en opvang van cliënten van de GGZ. De twee panden worden beheerd door FlexwonenNH, de onderneming die zich bezighoudt met de woningtoewijzing van statushouders, spoedzoekers en jongeren in de provincie. Het gebouw op nummer 12 staat grotendeels leeg tot het verbouwd wordt. Dat op nummer 10, bekend als het Kleurengebouw waarin vrije school Kleurorkest was gevestigd, is reeds aangepast en fungeert als tijdelijke opvang voor genoemde doelgroepen.

Sinds vorig jaar zomer heeft de gemeenteraad signalen afgegeven over wat er zou mankeren aan zaken als de staat van onderhoud van het gebouw, te weinig sanitaire voorzieningen, onvoldoende doorstroming van bewoners en de ontwikkeling van stress-gerelateerde klachten. Deze punten zijn opgenomen in een motie d.d. 11 oktober 2021 van Lid Kooter, die mede is ondertekend door De VrijeLijst, Fractie Van Schoonhoven, PvdA, GroenLinks en D66. Via deze motie wordt het college onder anderen verzocht het welzijn van de verblijfsgerechtigden op deze locatie te blijven monitoren en te onderzoeken in welke mate en voor welke duur de locatie gezien kan worden als geschikte woonlocatie waar het gaat om welzijn en integratie van de groep die hier wordt geplaatst.

Onderzoek

De motie is voor het eerst behandeld in de commissie van 11 november jl. Vervolgens heeft het college hierop gereageerd in haar brief aan de raad van 1 februari, waarin staat dat Stichting Welzijn Castricum in overleg met FlexwonenNH een buurtonderzoek heeft gehouden op de Oosterzijweg. Daarvoor zijn dertien personen geïnterviewd, waarvan acht anderstalig. Uit een tussenevaluatie blijkt dat dat de meeste bewoners ‘zeer tevreden’ zijn. Daaraan wordt toegevoegd dat er vrijwilligers zijn ingezet voor extra taalontwikkeling en een consulent van het Sociaal Team de inzet van een jobcoach, sollicitatietraining etc. aanbiedt.

Het college bevestigt ook dat de structurele overleggen met Stichting Welzijn, Vluchtelingenwerk/Inova, FlexwonenNH en de gemeente de komende periode worden gecontinueerd, zodat eventuele knelpunten tijdig kunnen worden opgepakt. Volgens FlexwonenNH wordt de schoonmaak inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd door een extern bedrijf.

Geen auto of fiets

Alhoewel de standpunten van het college er geruststellend uitzien, blijkt opnieuw uit de commissievergadering van afgelopen donderdag dat de raadsleden minder vertrouwen hebben in een toekomstperspectief voor deze woonvoorziening. Dat geldt ook voor Eric Moesker van de Stichting Vluchtelingenwerk, die bij hoge uitzondering toestemming kreeg om voor het debat in te spreken. Hij zei: ,,De statushouders kunnen niet integreren op deze afgelegen locatie, ze krijgen psychische problemen en kiezen liever voor onderdak bij vrienden dan nog één dag aan de Oosterzijweg te verblijven. De kamers zijn te klein. Er zijn diverse verbeteringen toegezegd, maar nog niet afgerond.’’

Deze conclusie was voor veel raadsleden aanleiding om Moesker vragen te stellen. Zo wilde Valentijn Brouwer (GroenLinks) weten welke tijdelijkheid van huisvesting acceptabel was en wat er gebeurt als bewoners andere woonruimte wordt aangeboden. De respectievelijke antwoorden luidden dat het ‘hooguit om een half jaar zou moeten gaan’ en ‘een bewoner vervangende woonruimte altijd moet accepteren’.

Op een vraag van Andries de Rooij (VVD) wat Moesker vond van het onderzoek van het college antwoordde deze dat vluchtelingen ‘vaak niet begrijpen waar de vragen over gaan en niet zo gauw iets negatiefs zeggen, omdat ze bang zijn voor de consequenties’.

Volgens Marieke Kooter viel het bij de interviews op dat veel bewoners hadden aangegeven dat ze door het ontbreken van een auto of fiets moeilijk konden deelnemen aan het arbeidsproces of het verenigingsleven, maar Tino Klein (Forza!) zag dat niet als obstakel. Kooter zei ook: ,,De stress onder de bewoners neemt steeds meer toe. Waarom lukt het herplaatsen van deze doelgroep andere gemeenten wel en Castricum niet?’’

Zelfredzame mensen

Zo golfden de discussies over en weer. Mariska El Ouni (D66) vond het monitoren ‘vrijwel onmogelijk’, omdat er slechts beperkt verbeteringen waren uitgevoerd. Ada Greuter (PvdA) drong aan op professionele hulp en stelde: ,,Er is ook nog een behoorlijke taalbarrière, dus je zal er maar zitten met depressieve gevoelens.’’

Dorien Veldt (CDA): ,,De helft van het aantal geïnterviewden woont er inmiddels niet meer. Het lijkt ons voorlopig voldoende dat het college met de aanbevelingen uit de evaluatie aan de slag gaat. Ik mis overigens in de beantwoording van de vragen een eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.” Dat schoot in het verkeerde keelgat van Leo van Schoonhoven van de gelijknamige fractie, die de bijdrage van Veldt ‘schokkend’ noemde omdat ‘die volkomen afweek van de uitspraken in de vorige commissievergadering’.

Kooter zei tot slot over de eigen verantwoordelijkheid: ,,Het is niet logisch om die vraag aan de bewoners voor te leggen. Er wonen daar zelfredzame mensen met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar, die in de kracht van hun leven zijn en een gezin of baan hopen op te bouwen. Het gaat erom wat wonen daar met je doet op langere termijn.’’

Voorzitter Rob Dekker (VVD) zag geen andere mogelijkheid dan te concluderen om met dit onderwerp op 10 februari verder te gaan.

Reactie FlexwonenNH

Viktor Rotteveel, manager van FlexwonenNH, over de commotie rond deze woonvoorziening: ,,Ik ben geschrokken van de negatieve manier van discussiëren over onze locatie. Wij doen al sinds 2016 onze uiterste best om het de bewoners naar hun zin te maken. De kamers zijn inderdaad aan de kleine kant, maar daar kunnen wij niets aan doen. Dat geldt ook voor de trage doorstroming vanwege gebrek aan woningen. Alle groepen in het gebouw worden gelijk behandeld en de voorzieningen zijn ruim voldoende. Wij krijgen ook veel positieve berichten. Want waar vind je woonruimte in zo’n mooie groene omgeving? En wat de afstand betreft: met de fiets ben je binnen vijf minuten bij Albert Heijn in Limmen en naar station Heiloo doe je er ruim tien minuten over. Voor 50 euro kun je een tweedehands fiets kopen, waarmee de bewoners zich goed kunnen verplaatsen.’’ (Foto: Hans Boot)