Meer zicht op herbestemming Maranathakerk

Castricum – Na de aankoop van de Maranathakerk en het besluit om het gebouw voor maximaal vier jaar te verhuren aan de onderwijsinstelling Supreme College, heeft het college in zijn brief van 15 juni de gemeenteraad geïnformeerd over stand van zaken voor wat betreft de herontwikkeling/herbestemming. Deze brief en twee nieuwe moties werden donderdag in de commissie behandeld.

Door Hans Boot

Na de opening van de vergadering gaf voorzitter Harold Ebels (D66) uitleg over de bedoeling van deze avond: ,,Het is een andere bijeenkomst dan normaal, want er ligt geen raadsvoorstel voor besluitvorming aan ten grondslag. Het college wil eerst meer richting van de raad voor er een bestuursopdracht wordt gemaakt. Eerder is onder de bevolking een flitspeiling gehouden. Naast de brief moeten wij ons buigen over twee moties van CKenG en GDB.”

Filmtheater

Vervolgens kregen drie insprekers het woord. Erik Weel, eigenaar van het Corso Theater, beet het spits af. Hij vertelde al vanaf 2018 in onderhandeling te zijn met het college om zijn bioscoop op de bewuste locatie te vestigen, maar zou ‘nooit antwoord hebben gekregen’. Weel denkt nu aan een filmtheater met zo’n driehonderd stoelen, dat misschien meer kans heeft. De exploitant zei dat er volgens onderzoek in 2018 ook andere functies bij zouden kunnen komen. Op de vraag of hem ook andere locaties zijn aangeboden, was zijn antwoord ‘nee’.

Veel steunbetuigingen

Ria du Prie sprak namens het comité ‘Corso Moet Blijven’ en blikte terug op de actie om het theater te behouden. Daarvoor waren er ruim elfhonderd steunbetuigingen aan de gemeente overhandigd. Zij hield nu een pleidooi voor vestiging op het terrein van de kerk en sprak de wens uit ‘dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt’.

Harry Keiman was de derde inspreker. Hij vertegenwoordigde Cine Cast, het plaatselijke filmhuis dat meer dan 25 jaar geleden is ontstaan vanuit de Volksuniversiteit Castricum. Keiman benadrukte dat de handhaving van Corso ‘van essentieel belang is voor de stichting om haar films te kunnen blijven vertonen’.

Gebouw slopen

Daarna brak de politieke discussie los. Duidelijk werd dat een meerderheid van de partijen kiest voor een nader onderzoek van de opties om het huidige kerkgebouw te slopen en een plan te ontwikkelen dat past binnen de huidige maatschappelijke bestemming of een plan met wijziging van de bestemming in een nieuw ruimtelijk programma, waaronder woningbouw of een bioscoop. Dit betekent dat de andere opties, continuering van het gebruik van het gebouw voor onderwijsdoeleinden of exploitatie door instellingen die passen binnen de maatschappelijke bestemming, worden uitgesloten. Ook exploitatie door instellingen met een commerciële functie wordt niet toegestaan.

‘Cultuur-historische waarde’

Frans van Essen (D66) liet weten ’teleurgesteld’ te zijn in de betrokken wethouders, omdat ‘er al lang een voorstel had kunnen liggen’. Hij sprak zich vervolgens uit voor woningbouw, met vooral sociale huurwoningen, in combinatie met een gezondheidscentrum.

Roel Beems (CKenG) wees erop dat sloop ‘onontkoombaar’ is, omdat het gebouw dateert van begin jaren ’50 en ’totaal niet voldoet’ aan de eisen des tijds. Tino Klein (Forza!) deed nog een poging om voor behoud van de kerk te pleiten, omdat deze ‘van cultuur-historische waarde zou zijn voor Castricum’. Leo van Schoonhoven (Lijst Van Schoonhoven) had daarover niets kunnen ontdekken na het lezen van een rapport. Ook hoefde de kerk volgens Tim de Heer (VrijeLijst) niet gesloopt te worden en zou je de schil misschien kunnen behouden.

Het debat spitste zich toe op het al of niet benutten van het gehele terrein, het parkeren en welke categorie huur haalbaar en gewenst is. Hans Min (PvdA) kwam nog met een opmerkelijk standpunt door te zeggen: ,,De kerk is met gemeenschapsgeld gekocht, dus het is niet redelijk om er dan een bioscoop neer te zetten.” Dat werd de kop in gedrukt, omdat volgens Beems ‘alle partijen die kandidaat zijn voor het gebruik gaan betalen’.

Verwarring

De conclusie aan het eind van de vergadering was dat de raad door wil met onderzoek naar een gecombineerde bestemming, waartoe ook een gezondheidscentrum behoort. Over de twee moties van CKenG en GDB was men het ook snel eens. Daarin wordt de sloop verzekerd en wordt het college onder andere opgedragen de voortgang zodanig te plannen dat er voldoende tijd beschikbaar blijft voor participatie, voorbereidingen, procedures en vergunningen. De wethouders Ron de Haan en Paul Slettenhaar reageerden enthousiast op het resultaat van deze commissie en toonden zich bereid om de naar voren gebrachte combinatie van bestemmingen te omarmen. Daarna ontstond enige verwarring over de te volgen procedure. Van Schoonhoven opperde dat besluitvorming over de behandelde moties misschien niet eens nodig is en het college wellicht kan volstaan met een memo die nog voor de komende raadsvergadering kan worden opgesteld.

Op de vraag wie er nu aan zet was, antwoordde De Haan dat het wachten is op de raad. Daarop werd hij gecorrigeerd door de voorzitter: ,,De raadsleden hebben zich voldoende uitgesproken. Deze avond was bedoeld om inzichten boven tafel te krijgen en het is nu aan het college om daaraan conclusies te verbinden.” (Foto: Hans Boot)