Maaien waterplanten gestart voor doorstroming water

Regio – Half juni is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gestart met het maaien van de waterplanten in circa 3.270 kilometer sloten. Dat doet men om wateroverlast te voorkomen. Want hoewel het nu droog is, moet bij een flinke regenbui het watersysteem er klaar voor zijn om overtollig water, waar nodig, af te voeren. Door waterplanten en riet te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houdt men Noord-Holland droog. Tijdens het maaien houdt men ook rekening met de natuur.

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze houden de bodem en zwevende deeltjes vast, ze nemen licht en voedingsstoffen op en gaan daarmee de strijd aan met (blauw)algen. Ook bieden ze een schuilplaats voor kleine dieren en vissen. Over het algemeen geldt: hoe meer soorten, hoe beter de kwaliteit van het water. Te veel waterplanten kunnen echter overlast veroorzaken.

Planning maaien

HHNK maait, waar nodig, twee keer per jaar. De eerste maaironde is van 15 juni tot 1 augustus. Men maait dan maximaal zestig procent van de waterplanten weg, zodat er genoeg leefruimte overblijft voor de waterdieren. Men maait vooral het diepere middengedeelte van de sloot. Aan de zijkanten laat men de waterplanten zo veel mogelijk staan. Dat zijn de plaatsen waar kleine vissen, kikkers, salamanders en torretjes zich schuilhouden en die wil men zo min mogelijk verstoren. Op 1 september start de tweede maaironde. In deze tijd is de natuur minder gevoelig voor verstoring en maait men intensiever. Zo maakt men het water klaar voor de winter. Het regent dan meer en men moet dan extra veel water kunnen afvoeren. Waterdieren geeft men zoveel mogelijk de kans om te ontsnappen.

Visvriendelijk maaien

Als de watertemperatuur te hoog is, stelt men het maaien uit. Vissen kunnen door de hoge temperatuur sloom zijn en snel tekort aan zuurstof krijgen. Het maaisel blijft minimaal 48 uur langs de kant liggen, zodat dieren die zijn mee geschept nog terug kunnen naar de sloot. Andere maatregelen die men neemt kun je zien op de website en in deze video: https://youtu.be/vH5wZImbZ14.

Maaien van riet

Riet beschermt de oevers van wegen en dijken. Als riet de doorstroming van het water te veel belemmert, wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, dan beheert HHNK het op een manier waarvan de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt heeft. Dit betekent op de meeste plekken dat men het riet eens in de drie jaar gefaseerd maait: steeds laat men dan een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen. Kijk op www.hhnk.nl/maaien-van-waterlopen-sloten-en-vaarten voor meer informatie over het maaien. (Foto: HHNK)