Locatiekeuze opstelterrein sprinters Uitgeest N203

Regio – De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen geven de voorkeur aan ‘Uitgeest N203’ als toekomstig opstelterrein voor sprinters met eindstation Uitgeest. Deze locatie ligt aan de zuidoostkant van de aansluiting van provinciale weg N203 op rijksweg A9. De gemeenten hebben in totaal acht alternatieven beoordeeld op hun voor- en nadelen. Ook aan de gekozen voorkeurslocatie kleven volgens de gemeen-ten bezwaren, maar die lijken hier beperkter van aard dan op de andere plaatsen. Locatie Uitgeest N203 levert volgens de gemeenten de minste verstoring op voor mens, milieu en landschap. Daarbij weegt zwaar mee dat er bij deze locatie geen direct omwonenden zijn. De gemeenten delen hun keuze per brief mee aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op 28 januari lichten zij dit nader toe in een bestuurlijk overleg met het ministerie, de provincie Noord-Holland en ProRail. De gemeenten geven bij hun keuze voor Uitgeest N203 aan dat zij rekenen op een aantal maatregelen ter verzachting of compensatie van de gevolgen voor de omgeving van het inrichten van een op-stelterrein voor sprinters. Er zal immers sprake zijn van hinder door geluid en licht. De openheid van landschap, groen en water wordt aangetast. Natuur, aardkundige en cultuurhistorische waarden zullen te lijden hebben. Bovendien kan sprake zijn van waardevermindering van woningen en agrarische bedrijven, alsmede beperking van agrarische bedrijvigheid en belemmering van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Behalve maatregelen ter compensatie van deze nadelen verwachten de gemeenten een verbetering van het ruimtegebruik, de kwaliteit en het aanzicht van het stationsgebied van Uitgeest. Ook wordt aangedrongen op een minimalisering van het aantal rangeerbewegingen en een inpassing zo dicht mogelijk tegen de huidige infrastructuur van de N203 en A9. In 2010 heeft het Rijk een beslissing genomen over de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dat programma vereist tal van aanpassingen waaronder het realiseren van voldoende opstelcapaciteit in de nabijheid van station Uitgeest als eindstation voor sprinters. ProRail heeft voor dit opstelterrein in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren een al-ternatievenonderzoek uitgevoerd. De acht door ProRail onderzochte alternatieven liggen in de ge-meenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.