Lezerspost: knip in de Dorpsstraat

Gemeente Castricum wil een lange termijn oplossing in verband met Hoogfrequent Spoorvervoer (HS). Door het HS zal de spoorwegovergang vaker gesloten zijn dan nu al het geval is. Maar zal het HS ooit worden ingevoerd? De NS vermindert juist het aantal treinen vanwege personeelsgebrek en, niet onbelangrijk, minder reizigers door thuiswerken. Voor de lange termijn oplossing die men voor ogen heeft zijn grote investeringen nodig. Het is maar de vraag of het HS er ooit zal komen.

Uit proeven die zijn gehouden om de Dorpsstraat autoluw te maken zijn voornamelijk negatieve reacties gekomen van betrokken bewoners én winkeliers. Toegenomen verkeersonveiligheid in rustige buurten. Bewoners die geconfronteerd woorden met automobilisten die gefrustreerd een sluiproute zoeken door allerlei ‘knipjes’ die zijn aangelegd.

Een korte termijn oplossing zou kunnen zijn om de Dorpsstraat tot woonerf in te richten met snelheidsbeperkende aanpassingen. Een maximum snelheid van 15 km, handhaving met behulp van camera’s. Veiligheid voor fietsers neemt hierdoor toe. De dorpskern blijft goed bereikbaar voor winkelend publiek en bezoekers van de horeca.

Bij evenementen de Dorpsstraat afsluiten vanaf de Burg. Mooijstraat tot aan de Overtoom, zoals nu ook al wordt gedaan. Meer automobilisten zullen de gewenste route kiezen via de Mient. Hierdoor zal een evenwichtigere spreiding van het verkeer ontstaan. Een goedkope en effectieve oplossing voor een gemeente die krap bij kas zit.

Bas Monteban


Het autoluw maken van een klein deel van de Dorpsstraat heeft grote gevolgen voor de verkeersstromen in de omliggende buurten. De straten in o.a. de Verzetsheldenbuurt zijn veel te smal en passeren is nu al moeilijk. In het te nemen besluit over de evaluatie en het vervolg ‘Pilot Dorpsstraat’ staan vele open einden, is zeer onvolledig en bevat veel vragen zoals:

  • Waar komt de knip in de Dorpsstraat ?
  • Waar kont de knip in de verzetsheldenbuurt?
  • Waar komt de knip in de Beatrixstraat?
  • Wat zijn de gevolgen voor de stikstofdepositie?

Is er wel voldoende naar de bewoners en ondernemers geluisterd? Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, geeft de gemeente een vrijbrief af om door te gaan met werkzaamheden zo de gemeente het wil. De gemeente gaat voorbij aan de veiligheid van de spelende kinderen en bewoners in de toch al volle buurten rond de Dorpsstraat. Tevens zal de milieubelasting sterk verslechteren waardoor ook het woon plezier wordt aangetast. Gemeente neem je verantwoording en stop met het maken van dure rapporten en het knutselen door knippen te plaatsen. Luister naar de bewoners en de ondernemers en maak werk van een duurzame lange termijn oplossing. Buurtbewoners laat u zien en horen op een van de informatie bijeenkomsten.

H. Massee, Castricum


Uit het vorig jaar verschenen evaluatierapport ‘Pilot Dorpsstraat Autoluw’ is gebleken dat zowel bij ondernemers als bewoners weinig draagvlak bestaat voor het autoluw maken van de Dorpsstraat. Het grootste deel van de ondernemers heeft geen voordelen ervaren van de pilot. Ook het grootste deel van de inwoners heeft overwegend nadelen ervaren van de pilot. Deze nadelen zijn: omrijden (extra uitlaatgassen, slecht voor het milieu), de omliggende straten zijn smal er ontstaat veel hinder, winkels/woningen zijn slecht of niet bereikbaar en er is een slechte doorstroming.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat het college van burgemeesters en wethouders, een jaar na het uitgebrachte evaluatierapport pleit voor een knip in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang snel te verbeteren. Als bewoners pleiten we ervoor om te kiezen voor duurzame, lange termijn oplossingen voor de verkeersveiligheid/stromen in Castricum. Kiezen voor de korte termijn optie is rommelen in de marge, met de eerdergenoemde nadelen. Goed om te weten: Donderdag 1 december is er van 19.30 uur tot 21.00 een raadsinformatieavond over het voorstel van het College. De raadscommissie bespreekt het voorstel donderdag 8 december. De gemeenteraad neemt donderdag 22 december een besluit. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. Wij gaan heen, jij ook?

F. & M. van Amersfoort, bewoners dorpshart


Eerdere proef heeft klip en klaar uitgewezen dat de zogenaamde ‘knip’ en het afsluiten van de Schoutenbosch alle bestaande verkeerstromen overhoopgooit. Smalle straatjes in woonwijken krijgen de volle laag krijgen en dat inclusief vrachtverkeer. Schandalig hoe B&W de evaluatie van die verkeersproef grotendeels ter zijde lijkt te schuiven. Een mogelijke, meer realistische kortetermijnoplossing zou kunnen zijn het plaatsen van stoplichten. Zoals bijvoorbeeld bij de overgang Beverwijk/Velsen.

Mocht dit ondoordachte plan toch doorgang vinden, dan bederft dit het woongenot van honderden Castricummers. Ook voor ons. Onze achtertuin grenst dan opeens aan een drukke doorgaande weg met veel vrachtverkeer. Onze straat, de meester Ludwigstraat en de Meester Dekkerstraat, dreigen te veranderen van rustige straatjes in ontsluitingsverkeersaders. De verkeerssituatie tijdens de proef was zeer onveilig voor fietsers, automobilisten, geparkeerde auto’s en voor al bewoners en hun buitenspelende kinderen.

Wij rekenen erop dat de door Castricummers gekozen Raad dit ondoordachte plan van tafel veegt. Er is na de proef toegezegd dat we mee zouden kunnen denken over een oplossing. Een uitnodiging hebben noch wij noch andere buurtbewoners ontvangen. Het is onacceptabel dat deze plannen ondemocratisch en met een slecht rapport naar aanleiding van de pilot doorgevoerd worden.

Anthony Ithurbure
Rita Dorenbos


Na alle onrust van oktober 2021 worden we nu opgeschrikt met het nieuwe collegevoorstel om de Dorpsstraat autoluw te maken, lees deels af te sluiten. Dat dit nadelige effecten heeft op de omliggende buurten staat te lezen in het rapport dat is verschenen. Het rapport was vernietigend en had een negatieve uitkomst. Hoe is het dan mogelijk dat er vervolgens een voorstel ligt waarbij geen recht wordt gedaan aan de onrust vorig jaar en de conclusies van het rapport. Waar onder andere te lezen viel dat er qua winkelend publiek geen substantiële groei te zien was.

Hoe kun je als gemeente een voorstel doen dat niet af is? Waarbij bewoners totaal geen inspraak hebben gehad? Nu zegt het college: We sluiten de Dorpsstraat af en dan zien we wel hoe we de rest vormgeven. Wethouder Roel Beems zei in oktober 2021 nog: ,,Afsluiten is het waterbedeffect, hier een knip en dan daar meer verkeer.’’ Nu pleit hij voor het waterbedeffect!

Na de proef is aan de buurten beloofd om mee te kunnen denken in het vervolg. Tot op heden is dat niet gebeurd. Er worden door de gemeente nu twee plannen aan elkaar gekoppeld. Namelijk het idee dat we een bruisend dorpshart moeten hebben in Castricum, hier is toch echt iets anders voor nodig. En dan het veiliger maken van de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg vanwege hoogfrequent spoorverkeer. Afsluiten van de Dorpsstraat is de tussenoplossing voor de korte termijn. Dit zijn toch echt twee dingen die je niet kunt koppelen. Hoezo veiliger? Automobilisten racen straks door de Stationsweg op en worden niet meer geremd door afslaand verkeer.

Gemeente Castricum, kom met een voorstel waarbij iedereen vóóraf goed is gehoord en denk verder dan je neus lang is. Word wakker en luister naar je inwoners! Ideeën liggen daar namelijk voor het oprapen.

Frank Brakenhoff en Suzanne Bijl


Na een dramatisch verlopen proefperiode, vol met ongeloof over al het verkeer dat plotseling door de straat reed en de gevaarlijke situaties die dit opleverde, vernemen we dat er in de gemeentepolitiek toch weer mensen zijn die een paar meter Dorpsstraat zonder verkeer belangrijker vinden dan de veilige leefsituatie van de bewoners in de omliggende straten. Iedereen weet dat de omliggende straten gemaakt zijn voor bestemmingsverkeer. Dat maakt het centrum van Castricum zo’n fijne en veilige buurt om te wonen. Ook voor jonge gezinnen met kinderen. De veiligheid is belangrijk! Het is een gevaarlijk plan om doorgaand verkeer te gaan leiden door straten die net breed genoeg zijn voor bestemmingsverkeer. Alsjeblieft, stop de gevaarlijke ‘knip’ in de Dorpsstraat. Kom kijken naar de situatie en luister naar de mensen die er nu met veel plezier wonen.

Klaas Visscher