Lezerspost: een tunnel in het centrum van Castricum? Geen goed idee!

Er is in Castricum al tientallen jaren discussie over de veiligheid rond de spoorovergang Beverwijkerstraatweg. De ene na de andere oplossing werd aangedragen, onderzocht en terzijde gelegd. In de meeste gevallen omdat de voorstellen veel te ingrijpend en te kostbaar waren. Met ProRail als partner, vanwege het Project Hoogfrequent Spoor, wordt nu opnieuw geprobeerd het centrum van Castricum op te zadelen met jarenlange overlast, een foeilelijk en peperduur bouwwerk, en nieuwe verkeersproblemen. Dit laatste komt door toename van (doorgaand) verkeer op wegen, die daarvoor totaal ongeschikt zijn. En gebaseerd op modellen die uitgaan van autonome groei van het autoverkeer. Die autonome groei is volgens ons beïnvloedbaar en heeft te maken met keuzes die we als samenleving maken.

Daarom zijn gelijkvloerse maatregelen, dus zonder zo’n ingrijpende tunnel, ook op de lange termijn voldoende. We denken dan aan pittige verkeersremmende maatregelen op de Beverwijkerstraatweg, aan het tegengaan van afslaand verkeer, en het verhinderen van doorgaand autoverkeer door de Dorpsstraat, die nu al fietsstraat heet te zijn, maar het tegendeel is. Ook de dichtligtijden van de spoorbomen kunnen sterk verbeterd worden door een nieuw internationaal systeem: ERTMS. Wij vinden dat dit systeem, nu voorzien in 2045, ingevoerd moet zijn gelijktijdig met het project hoogfrequent spoor vanaf 2036. Waar een wil is, is een weg.

Los van de bizarre kosten van dit megalomane tunnelproject, zal het aanzuigend effect van een doorgaande autoroute door het centrum van het dorp milieuproblemen veroorzaken. We denken daarbij, naast stikstof, o.a. aan fijnstof en geluidsoverlast met gezondheidsschade tot gevolg. En wat te denken van de jarenlange overlast tijdens de aanleg waarmee de gemeente ons dreigt op te zadelen?

Bovendien zal de onveiligheid op de nu al overbelaste hoofdroute langs Mient en Ruiterweg veel groter worden. De situatie is daar nu al, zeker voor voetgangers en fietsers, verre van rooskleurig. Een tunnel met meer (doorgaand) verkeer levert extra gevaarlijke situaties op.

Wij pleiten daarom voor het zorgvuldig invoeren van de voorgestelde gelijkvloerse maatregelen, in serieus overleg met de omliggende buurten. Dat leidt sneller, beter en voordeliger, tot een veiliger spoorwegovergang en tot een verkeerssituatie in het centrum die toekomstbestendig en milieubewust is.

Dat ProRail de gemeente onder druk zet met aannames, waarvan de onderbouwing niet wordt vrijgegeven, moet ons aan het denken zetten. Zeker voor onze Gemeenteraad, die de besluitvorming moet kunnen controleren, lijkt dat onacceptabel. Pas op: het voorgestelde besluit om onderzoek te doen naar een tunneloplossing is niet vrijblijvend! ProRail en ministerie gaan dat voornemen dit voorjaar dan opnemen in het Tracébesluit Hoogfrequent Spoor. Als er nu, met zoveel onzekerheden en ontbrekende informatie, wordt besloten tot een nader onderzoek naar een tunnel, dan kunnen we niet meer terug!

Gemeenteraad: faseer de besluitvorming. Dus eerst de gelijkvloerse maatregelen die de spoorovergang al snel veiliger maken. En neem na zorgvuldige evaluatie een nieuw besluit over het vervolg. Doe niet alles tegelijk, maar stap voor stap. En blijf weg van de tunnelvisie van ProRail en de lobbyisten van prestigieuze infra-projecten! Laten we van Castricum in de toekomst een autoluw en nog mooier en veiliger dorp maken. Primair voor voetgangers en fietsers, waar het bestemmingsverkeer te gast is en het doorgaande autoverkeer wordt geweerd.

Jeroen Kelders en Evert Hofland
Comité Centrumtunnel Nee