Lezerspost: autoverkeer; leefbaarheid versus natuurwaarden

De actiegroep ‘Zuidoost-route Nee’ ageert in ‘De Castricummer’ van 9 maart 2022 tegen een ontsluitingsweg van de oostelijke helft van Castricums bebouwde kom in zuidwestelijke richting naar de Beverwijkerstraatweg: zie hun plattegrond met rode lijnen vanaf de C.F. Smeetslaan, met ook een oostwaartse aansluiting naar de N203. Hun bezorgde kritiek geldt het verlies van natuurwaarden, de weidevogels, rietkragen en weilanden in de Oosterbuurt en Alberts Hoeve.

Ziehier een zwaarwegend tegenargument: het overstelpend drukke autoverkeer vanuit Oosterbuurt, Molendijk en Albertshoeve in de richting Beverwijk vice versa: dit drukke spitsverkeer perst zich door de smalle Prinses Beatrixstraat of de ‘fietsstraat’ Dorpsstraat, sowieso samenkomend bij de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Door deze ’trechter’ wurmt de verkeersstroom zich in een lange file tijdens de spoorweg-spitsdrukte: een al jaren brandend probleem.

Sinds 1969 dijde Castricum’s bebouwde kom sinds 1969 oostwaarts enorm uit met de nieuwe woonwijken Molendijk, Alberts Hoeve en Noord-End. Maar extra ontsluitingswegen kwamen er  niet: Door de – in 1969 al bestaande – Prinses Beatrixstraat, Dorpsstraat en de Alkmaarseweg en diens opvolger Soomerwegh perst alle gemotoriseerd verkeer zich nu. Dat komt doordat de Verkeersplanologie verzuimde om het aanzwellende autoverkeer redelijk te verdelen over de uitgedijde bebouwde kom.

De oplossing is een ontsluitende doorverbindings-weg vanaf het oostelijke uiteinde van de C.F. Smeetslaan naar de Oude Haarlemmerweg op de Castricummer Werf, met ofwel een tunnel onder het spoor door, ofwel een brug eroverheen. De politiek behoort de bewoners van de geterroriseerde Beatrixstraat minstens zo belangrijk te vinden als de broedende zeldzame Horrekor in ‘De Hooge Weide’.

Wilhelm Carton