Klankbordgroep toegezegd voor woningbouw op tennisbanen

Castricum – In het verlengde van de inloopbijeenkomst voor omwonenden over het plan van de gemeente en Kennemer Wonen om 96 tijdelijke woningen neer te zetten op vijf ongebruikte tennisbanen van sportpark Berg & Bal, werden afgelopen donderdag de raads- en commissieleden geïnformeerd. Ook dit keer was er veel belangstelling van buitenaf.

Door Hans Boot

Voorzitter Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) opende de vergadering met enkele mededelingen. Die hielden onder andere in dat in het voorgestelde raadsbesluit wordt gevraagd € 175.000 beschikbaar te stellen voor betreffend project en een tijdelijke afwijking van de geldende parkeernorm vast te stellen voor de doelgroepen die er komen te wonen. Zij stelde ook dat de locatie na de tijdelijke bewoning bestemd is voor definitieve woningbouw. Daarna hield portefeuillehouder Slettenhaar een korte inleiding. Hij zei: ,,Ik ben blij in Kennemer Wonen een partner te hebben gevonden voor dit project, maar het vraagt ook om de nodige participatie.’’

Risico

Vervolgens kreeg William Smit van Kennemer Wonen het woord om de plannen te presenteren en zei onder meer dat deze locatie op dit moment de meest geschikte is voor het realiseren van flexwoningen. Over de staat van de woningen, die een mix van één-, twee- en driekamerappartementen bevatten, merkte hij op: ,,Deze worden na tien jaar naar een andere plek getransporteerd, omdat ze zo’n dertig jaar mee kunnen. Een ander uitgangspunt is dat de bewoners na tien jaar een definitieve woning krijgen.’’

Verder noemde Smit een aantal belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het project te kunnen laten slagen. Zo moet de bestemming ‘sport’ worden omgezet in ‘permanente bewoning’. Ook moet de gemeente toezeggen om de kosten van woonrijp maken op zich te nemen. Daarnaast moet er zo spoedig mogelijk een aanvraag voor subsidie van het Rijk worden ingediend en dient er een risico te worden afgedekt door de gemeente als herplaatsing van de woningen na tien à twintig jaar niet lukt. De conclusie van Smit was dat er al veel in gang in gezet, maar dat er ook nog heel veel moet gebeuren.

Onderbelicht

Na de presentatie kregen de raads- en commissieleden en daarna toehoorders van de publieke tribune de gelegenheid om vragen te stellen en dat waren er al behoorlijk wat. Ze betroffen bijvoorbeeld de herkomst van statushouders, de verdeling van koop en huur bij definitieve woningbouw, of omwonenden recht hebben op planschade, waarom er wordt afgeweken van de parkeernorm, of de nutsvoorzieningen tijdig kunnen worden aangelegd, voor wie het exploitatietekort is en welke grondoppervlakte door Kennemer Wonen wordt verworven.

Ook vonden sommige commissieleden het kostenverhaal voor de gemeente nog onduidelijk en dat de beroeps- en bezwarenprocedure in het raadsvoorstel onderbelicht werd. Mede door de afwezigheid van de gemeentelijk projectleider moest de wethouder de antwoorden op diverse vragen schuldig blijven, maar hij beloofde dat deze tijdig voor de behandeling in commissie en raad zouden volgen. Daaraan voegde hij nog toe dat deze locatie voor tijdelijke huisvesting niet de laatste zou zijn binnen de gemeente.

Garantie

Paul Schekkerman was de eerste van de tribune die als vicevoorzitter namens TV Castricum reageerde op de plannen. Hij vroeg: ,,Op welke manier worden direct betrokkenen en omwonenden hierbij worden betrokken en bestaat er geen gevaar dat de woningen te dicht op het terras en de verlichting van de nog bespeelde tennisbanen komen te liggen?’’ Schekkerman stelde voor een klankbordgroep te vormen voor de uitvoering van het project. Verder was hij verbaasd dat zijn club niet was uitgenodigd voor overleg over de definitieve bebouwing.

De grote vraag was volgens hem dan ook waar de tennisvereniging, die al ruim veertig jaar op het park speelt, zo meteen terecht komt. Zolang de vereniging gezond is, wil zij de garantie dat men er kan blijven spelen. Ook op de vragen van Schekkerman had Slettenhaar geen pasklaar antwoord en liet weten dat hij daarvoor zijn collega voor de sport moest raadplegen. Wel zegde hij de gevraagde klankbordgroep toe, vooral nadat een bewoonster van de aangrenzende woonwagenlocatie opnieuw haar bezwaren tegen de woningbouw liet horen.

Inspreken

Als omwonende wilde Bert Visser ook het een en ander ter sprake brengen. Onder verwijzing naar de andere woningbouwplannen in de omgeving van deze locatie, kwamen er in zijn beleving nog zo’n vijfhonderd woningen bij met een hoogte tot vijf à zes lagen. Mede gelet op de zwembadplannen pleitte Visser daarom voor een integraal verkeers- en parkeeronderzoek alvorens met het project wordt verdergegaan. Tot slot kondigde de voorzitter aan dat de behandeling van het onderwerp van deze avond plaatsvindt in de commissievergadering van 30 november en nodigde zij belangstellenden voor het inspreken tijdens deze vergadering uit om zich uiterlijk diezelfde dag om 17.00 uur aan te melden bij de griffier of een brief te sturen via raadsgriffie@castricum.nl. (Afbeelding: Kennemer Wonen)