Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak verduurzaming woningvoorraad vastgelegd

Buch – Kennemer Wonen, haar huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben de ‘Jaarplannen 2020’ ondertekend, waarin staat vastgelegd wat ze gaan doen het komende jaar. De Jaarplannen 2020 zijn een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017-2020 die de corporatie, de huurdersorganisaties en de gemeenten eind 2016 hebben ondertekend. In deze Jaarplannen wordt de inzet van alle partijen elk kalenderjaar gespecificeerd, waar de Prestatieafspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt.

Kennemer Wonen investeert miljoenen in nieuwbouw, renovatie/onderhoud van bestaande woningen en in duurzaamheidsmaatregelen. In 2020 worden naar verwachting twaalf woningen opgeleverd en wordt met de bouw van 56 woningen gestart. De corporaties en gemeenten blijven actief zoeken naar locaties om nieuwbouw van sociale huurwoningen voor kleine huishoudens te realiseren en kijken samen hoe het beleid rondom de stedenbouwkundige, procedurele en financiële kaders met elkaar afgestemd kunnen worden. Ook zetten ze zich in voor verduurzaming van de omgevingen het vergroten van de leefbaarheid in de wijken.

Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: „Het is een mooi resultaat dat Kennemer Wonen als woningcorporatie tegelijkertijd met haar huurdersorganisaties en de vier BUCH-gemeenten een gezamenlijke afspraak kan maken over volkshuisvesting.”

De huurdersorganisaties gaan er op toezien dat de afspraken tussen de partijen worden nagekomen. Ze willen zien dat de nieuwe Huisvestingsverordening er daadwerkelijk voor gaat zorgen dat mensen makkelijker kunnen doorstromen. Daarnaast merken ze op dat er een grote behoefte is aan nultredenwoningen en ontmoetingsruimten. Ook moeten verduurzamingsmaatregelen voor de zittende huurders niet leiden tot stijgende woonlasten.

(Foto: Woningcorporatie Kennemer Wonen, huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben samen de jaarplannen 2020 ondertekend – aangeleverd)