IKC-Oost niet naar Koekoeksbloem

Castricum – De gemeenteraad had er drie commissievergaderingen voor nodig, maar op de valreep is afgelopen donderdag besloten om het IKC-Oost niet op de vroegere locatie van de Montessorischool te realiseren. Daarom wordt vastgehouden aan de keuze voor woningbouw op die plek.

Door Hans Boot

Het voorstel dat er een risicoanalyse moet komen van de samenwerking van de beide schoolbesturen van het nieuwe IKC werd wel aangenomen. Het was eigenlijk de bedoeling om de besluitvorming over twee amendementen betreffende het Integraal Kindcentrum (IKC) voor Castricum-Oost in de raadsvergadering van 3 februari af te ronden, maar wegens onduidelijkheid over gewijzigde stukken en procedures werd de behandeling in de raad verdaagd.

Om die reden kregen de commissieleden donderdagavond opnieuw de gelegenheid om twee amendementen te verdedigen of te bekritiseren. Het eerste, ingediend door GroenLinks en mede ondertekend door de VVD, D66, Lid Kooter, CDA, PvdA, GKenG en GDB, riep op een risicoanalyse te maken van de samenwerking tussen de besturen van De Kustlijn en Visser ’t Hooft alvorens er met de voorbereiding van een IKC-Oost wordt gestart. Die overeenkomst zou ‘meer garantie bieden voor het behoud van het gebouw in de toekomst’. De schoolbesturen hebben echter in een brief van 27 januari laten weten dat ze met zo’n analyse ‘absoluut niet blij’ zijn. Zij vragen zich daarbij af of de raad wel het vertrouwen en de wil heeft om dit kindcentrum te realiseren en doen een dringend verzoek om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen, zodat er daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan.

Hypothese

Net als in voorgaande commissievergaderingen hield Valentijn Brouwer (GroenLinks) een vurig pleidooi voor de risicoanalyse en ondervond bijval van de meeste andere raadsleden, die naar voren brachten dat het bij dit project om veel geld ging en het in Alkmaar een keer fout was gegaan tussen twee scholen. Ook dit keer steunde Bärbel Böhling (De VrijeLijst) het amendement niet en het was opvallend dat Mariska El Ouni (D66) haar volgde, terwijl haar partij mede-indiener was van het amendement. Haar motivatie luidde: ,,Wij hebben voldoende vertrouwen in de schoolbesturen. Zij zetten een goede samenwerking op poten en hebben lang genoeg gewacht.’’ Het bleek niet voldoende om het amendement te verwerpen, want later in de raad werd het aangenomen met 21 stemmen voor en vier tegen.

Het tweede amendement pleitte voor het uitvoeren van een quick scan voor zowel de huidige locaties van de twee scholen als de locatie Koekoeksbloem om de IKC-locatie te kunnen bepalen. Ook nu was Böhling een eenzame roepende in de woestijn, omdat De VrijeLijst erin blijft geloven dat het vroegere terrein van de Montessorischool het meest geschikt is voor het IKC, alhoewel de raad al in mei vorig jaar heeft besloten om deze locatie voor woningbouw te bestemmen. Böhling zei dat er misschien wel twee miljoen euro gewonnen kon worden als het IKC aan de Koekoeksbloem komt, maar ook voor die hypothese kreeg zij te weinig handen op elkaar. Uiteindelijk werd de motie verworpen met acht voor- en zeventien tegenstemmen.

Laatste raad

In de raadsvergadering werd met 23 stemmen voor en twee tegen akkoord gegaan met het oorspronkelijke raadsbesluit over de nieuwbouw van het IKC-Oost. Het besluit om een voorbereidingskrediet van 95.000 euro beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van de locatie Koekoeksbloem werd unaniem genomen. Dat was ook het laatste agendapunt van de laatste officiële vergadering van de huidige raad. Volgende week gaat men met reces en op 29 maart volgt de afscheidsvergadering. Genoemde besluitvorming houdt in dat er nu gewerkt kan worden aan plannen voor woningbouw aan de Koekoeksbloem. Daarover heeft de directeur-bestuurder van Kennemer Wonen in een brief van 15 februari de raadsleden meegedeeld dat de corporatie de ontwikkeling van deze locatie met sociale woningbouw en woningen in de middenhuur toejuicht en hier graag actief een rol in wil spelen.

Daarnaast ligt er nog een aanvraag van een huisartsenpraktijk die zich graag op deze locatie, in combinatie met woningen, zou willen vestigen. Verder dient er met de schoolbesturen van Kustlijn en Visser ’t Hooft overlegd te worden over het aanwijzen van een locatie voor het IKC-Oost, de risicoanalyse en het voorbereiden van de planvorming. Genoeg werk aan de winkel dus voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad vanaf eind maart. (Archieffoto: Hans Boot)