Hoogheemraadschap wil nog meer optrekken met omgeving

Regio – Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 15 december het Waterplan vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen hoe het hoogheemraadschap zelf en met anderen de komende zes jaar werkt aan het waterbeheer en verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, het water en de positie daarvan in de ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, biodiversiteitsherstel of de energietransitie.

Met het waterbeheer zorgt het hoogheemraadschap voor veilig, voldoende, gezond en schoon water voor mens, dier en natuur. Hoogheemraad en coördinerend portefeuillehouder voor het Waterplan Klazien Hartog: ,,Ons waterbeheer is niet los te zien van heel veel maatschappelijke vraagstukken. Bovendien hebben we steeds meer te maken met de plannen van andere partijen in ons gebied. Het belang van water neemt toe en we willen ook dat er een plek is voor water in al die plannen. Met dit Waterplan in de hand willen we daarom nog intensiever samenwerken met onze omgeving en nog meer samenhang creëren tussen de verschillende opgaven.’’

Ruimte om in te spelen op veranderingen

Het Waterplan geeft op hoofdlijnen aan hoe het hoogheemraadschap zelf en met anderen werkt aan het waterbeheer en maatschappelijke opgaven. Maar de wereld verandert steeds sneller en het belang van water neemt toe. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaatverandering. Daarom is het Waterplan zo vormgegeven dat er ruimte is om daar samen met de omgeving flexibel op in te kunnen spelen en mee te bewegen.

Inwoners denken mee

De betrokkenheid van inwoners bij concrete projecten van het hoogheemraadschap in hun buurt neemt toe. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de verbetering van boezemkades, dijkversterkingsprojecten, het beperken van wateroverlast of watertekorten, of het gezamenlijk werken aan waterbewustzijn onder inwoners. Inwoners kunnen al op verschillende manieren meedenken bij de plannen van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap vindt dat belangrijk, omdat dat bijdraagt aan een breed gedragen aanpak.

Totstandkoming in gesprek met de omgeving

Bij de totstandkoming van het Waterplan zijn op een aantal momenten diverse groepen uitgenodigd om mee te denken. Deze inbreng is samen met officieel ingediende zienswijzen verwerkt in het uiteindelijke Waterplan. Het is een wettelijke verplichting om elke zes jaar een waterbeheerprogramma op te leveren. Het Waterplan vormt het uitgangspunt voor andere beleidsplannen van het hoogheemraadschap. Per 1 januari start de looptijd van het nieuwe Waterplan. Geïnteresseerden kunnen het Waterplan op www.hhnk.nl/visie-en-beleid inzien. (Foto: Harry Schuitemaker)