Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Regio – Van aardappelen tot bloembollen: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen hiervan bestaat de kans dat deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden op naleving van de teeltvrije zones. Om onderzoek te doen naar de teeltvrije zone betreden de toezichthouders in sommige gevallen de percelen.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) van het Rijk zijn voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater tegen gewasbeschermingsmiddelen te beschermen. Het oppervlaktewater kan bij onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd raken door onder andere het meespuiten van sloten, sloottalud of het verwaaien van de stoffen naar het oppervlaktewater. Het is dus van groot belang dat telers voor het planten van het gewas rekening houden met de teeltvrije zone.

Drukregistratievoorziening en overgangstermijn

Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat men bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de juiste spuitdruk werkt en dat men daarmee voldoet aan de wettelijke eisen voor driftreductie. Bij een conventionele veldspuit is deze drukregistratievoorziening verplicht. Maakt men gebruik van aanvullende driftreducerende voorzieningen, dan is geen drukregistratievoorziening nodig. Voor de gewassen die op 1 januari 2021 al zijn geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een teeltvrije zone van 75 centimeter aan te leggen, geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen. Voor de gewassen die na 1 januari 2021 worden geplant of gezaaid geldt geen overgangstermijn.

Schoon oppervlaktewater

Gewasbeschermingsmiddelen die ‘ziekte en zeer’ tegengaan bij gewassen kunnen het slootleven aantasten en de voedselketen verstoren. Het is daarom belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, ook die van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Vragen

Wie vragen heeft over maatregelen voor de open teelt kan contact opnemen met de toezichthouders via handhaver@hhnk.nl of via het algemene telefoonnummer 072 5828282. (Foto: HHNK)