Hoogheemraadschap kijkt trots terug op 2020

Regio – Het coronavirus en de maatregelen die de verspreiding moesten voorkomen, hebben veel impact gehad op de manier waarop Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar werk kon doen. Maar dat werk werd wel gedaan. Gezamenlijk werd zorg gedragen voor droge voeten, schoon, gezond en voldoende water in het beheergebied. En dat niet alleen; vrijwel al het werk dat in de planning stond, is uitgevoerd. 2020 wordt afgesloten met een positief saldo van € 4,6 miljoen. Naast het reguliere werk, leverde HHNK een bijdrage aan de monitoring van het virus door bemonstering van rioolwaterzuiveringen.

Op 12 mei 2020 stelde het algemeen bestuur de jaarstukken vast. Saskia Borgers, portefeuillehouder financiën: ,,Het is een prestatie dat ons jaarresultaat  bijna naadloos aansluit op de begroting. Want dat betekent dat we zo’n beetje conform planning hebben gewerkt, onder deze ingewikkelde omstandigheden. Dat geldt zowel voor het werk buiten als het kantoorwerk dat volledig vanuit huis werd gedaan.” De belastingen zijn volgens planning opgelegd en het aantal verzoeken om kwijtschelding was niet groter dan normaal. ,,Er waren wel meer aanvragen voor uitstel. Dat hebben we meteen in maart heel toegankelijk gemaakt en daarvan is ruimschoots gebruik gemaakt door bedrijven en inwoners die financieel geraakt zijn door de coronacrisis.”

Start werk aan Markermeerdijken

Met de uitspraak van de Raad van State kon worden gestart met uitvoering van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De resultaten zijn vooral goed zichtbaar in Hoorn met de komst van het nieuwe Stadsstrand. Ook regionale dijken zijn aangepakt binnen het programma Verbetering Boezemkades. In 2020 is zelfs 23 in plaats van 20 kilometer aan boezemkades verbeterd. Voor die extra drie kilometer werd grond gebruikt uit de eigen baggerdepots.

Visie op klimaatbestendige toekomst

In 2020 stelde het bestuur de visie op ruimtelijke adaptatie vast. ‘Samen naar een klimaatbestendige toekomst’ beschrijft de wijze waarop HHNK samen met lokale overheden werkt aan een klimaatbestendige inrichting. Om het watersysteem up-to-date te houden worden gemalen zoals Pieter Engel en Leemans gerenoveerd. En er is begonnen met de bouw van het nieuwe gemaal Monnickendam. Omdat verzilting en droogte bedreigingen vormen voor de beschikbaarheid van zoet water, is het project Zoete Toekomst van Texel gestart.

Virusdeeltjes in rioolwater

Het coronavirus is meetbaar in het rioolwater. En al eerder dan dat mensen ziek worden, scheiden ze het virus uit. Daarom kan uit analyse van het rioolwater de mate van aanwezigheid van het virus, dus ook afname en toename, blijken. De metingen startten al in februari 2020 met monsters van enkele rioolwaterzuiveringen. Inmiddels doen alle zuiveringen in heel Nederland mee en staan de resultaten op het coronadashboard.

Werken aan biodiversiteit

Eind 2020 heeft het algemeen bestuur de visie op biodiversiteit vastgesteld. Dat gaat over het verbeteren van de waterkwaliteit, het stimuleren van teelt- en spuitvrije zones, ruimte voor bijen en vissen. Zo is afgelopen jaar 37 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd, zijn vijf vismigratieknelpunten opgelost en is de viskringloop in de Wieringermeer aangelegd – die wordt deze maand officieel geopend. Ook worden via het Landbouwportaal bodemcoaches ingezet om een betere bodemgesteldheid te stimuleren. Er zijn 1.425 aanvragen ingediend. Dat betekent dat 30% van de agrarische bedrijven participeert en daarmee is de doelstelling behaald.

Wegen over naar gemeentes

Het hoogheemraadschap neemt in 2025 afscheid van het beheer van wegen en droeg per 31 december 2020 het wegbeheer van Schagen en Oostzaan over aan de gemeentes. Dankzij aanzienlijke vorderingen in de overdracht naar de West-Friese gemeentes, Uitgeest en ook de Waterlandse gemeentes, vordert dit project volgens planning.

Reductie CO2-uitstoot

In een jaar tijd is de hoeveelheid opgewekte zonne-energie verzesvoudigd naar ruim 6.000 MWh, mede dankzij wel 50.000 extra zonnepanelen op de terreinen van de RWZI’s. Uit de evaluatie van het klimaat- en energieprogramma blijkt dat de CO2-uitstoot van HHNK in 2025 met 90% is gereduceerd. Bijvoorbeeld dankzij tankstations voor blauwe diesel op de werven. Deze schone diesel is ook bij reguliere tankstations verkrijgbaar waardoor de dieselauto’s van HNNK op 100% niet-fossiele brandstof kunnen rijden. Op Texel is een nieuwe, duurzame werf in gebruik genomen. De werf is circulair gebouwd en wordt verwarmd met riothermie, warmte uit afvalwater.

Klik hier voor het volledige jaarverslag.