Hoe staat het met de flexwoningen?

Castricum/Akersloot – In februari vorig jaar werden de locaties vrij gegeven voor de bouw van flexwoningen voor vergunninghouders en andere spoedzoekers in Akersloot en Castricum. Ze zouden er medio 2020 moeten staan, maar protesten van met name omwonenden zorgden ervoor dat er nog geen unit is geplaatst. De ogen zijn nu gericht op een terrein aan de Puikman, waarvoor donderdag een presentatie werd gegeven aan een raadscommissie.

Door Hans Boot

In het najaar van 2020 heeft de raad het voorstel inzake flexwonen aan de Castricummer Werf behandeld. Tijdens de behandeling daarvan hebben diverse raadsleden alternatieve locaties genoemd waar mogelijk de flexwoningen geplaatst kunnen worden. Deze alternatieve locaties zijn door de daarvoor ingestelde projectgroep onderzocht op haalbaarheid. De raadsleden zijn over het resultaat van dit onderzoek op 12 februari 2021 per brief geïnformeerd. Hieruit bleek dat van de genoemde locaties alleen een braakliggend terrein aan de Puikman een potentieel geschikte locatie te zijn. Dat is nu bestemd voor woningbouw. Op verzoek van het college trad de eigenaar van deze grond (BMB ontwikkeling) hierover in gesprek met de exploitant van flexwonen (FlexwonenNH) om de mogelijkheden te onderzoeken. De gesprekken tussen beide partijen hebben geleid tot een voorstel, waarbij FlexwonenNH een deel van de locatie tijdelijk (minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar) van de eigenaar kan huren voor de plaatsing van maximaal 48 woonunits. Afgelopen donderdag werd het voorstel aan de raadsleden gepresenteerd

Situatie

Tijdens de presentatie van de ontwikkelvisie van de B4 Groep BV werd toegelicht hoe de plannen voor permanente woningbouw en de units voor flexwonen op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarbij werd vermeld dat het plan voor definitieve bebouwing nog niet ambtelijk is getoetst en er dat er dus ook nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. De ontwikkelvisie bevat een situatietekening, zoals bij dit artikel is afgedrukt. Daaruit blijkt dat de flexwoningen in de zuidelijke punt van de locatie en vlakbij de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg zouden komen. De rode stippellijn geeft de afrastering aan tijdens de bouwwerkzaamheden voor de permanente woningbouw.

Reacties

Verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar reageerde optimistisch op het gepresenteerde plan: ,,Op dit moment lijkt de ontwikkeling van flexwonen op de locatie Puikman kansrijk. Of deze locatie ook daadwerkelijk hiervoor kan worden ingezet, zal de komende tijd blijken als het onderzoek, inclusief de participatie, verder gevorderd is. In de huidige fase zijn omwonenden en andere belanghebbenden nog niet bij de ontwikkelingen betrokken. Dat dient wel te gebeuren nadat de raad zich in positieve zin over de plannen heeft uitgesproken. Daarbij kan ik melden dat andere locaties naar mijn informatie voorlopig niet staan geagendeerd. In Akersloot wordt een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Vooralsnog houden we de locatie aan de Castricummer Werf nog wel beschikbaar.”

Fractievoorzitter Roel Beems (CKenG) liet weten: ,,De presentatie was interessant. Mijn partij heeft twee jaar geleden al geroepen dat het terrein aan de Puikman uitermate geschikt is voor deze woningen die kunnen bijdragen aan de uitdaging om vluchtelingen te huisvesten. Er zal echter meer nodig zijn om aan de totale opgave te kunnen voldoen.” (afbeelding aangeleverd)