Herinrichting strandplateau twee ton duurder

Foto boven:
Het huidige strandplateau, dat nodig aan renovatie toe is. (Foto: Hans Boot)

Castricum – In oktober vorig jaar konden belangstellenden tijdens een bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied kennis nemen van het voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting van het strandplateau en de strandafgang. Afgelopen donderdag presenteerde het college het definitief ontwerp aan de raads- en commissieleden. De uitgangspunten blijven grotendeels overeind, maar de kosten zijn wel gestegen.

Door Hans Boot

Na de opening van de avond door voorzitter Hannie Lutke Schipholt (GroenLinks) hield strandwethouder Roel Beems een korte inleiding. Hij benadrukte dat het strandgebied een van de parels binnen de gemeente is en dat in het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid in dit gebied gewenst is. Beems voegde eraan toe: ,,De gemeente faciliteert de strandondernemers bij de uitvoering van hun plannen door te investeren in de openbare ruimte. Het creëren van een veilige en duurzame inrichting speelt daarbij een belangrijke rol. Vanavond wordt de aftrap gegeven in de vorm van een presentatie van het definitief ontwerp ‘Strandplateau en Strandafgang Castricum aan Zee’ dat samen met de stakeholders in en rond het gebied tot stand is gekomen.’’

De wethouder verwees ook nog even naar het vele werk dat is verricht door de Overleggroep Strandgebied, de goed bezochte werkateliers en het projectteam dat is opgestart door Frank Post, projectleider van de BUCH. Tot slot concludeerde Beems dat alle belangen zo goed mogelijk waren afgewogen, hetgeen geleid heeft tot tekeningen die nog wel de nodige procedures moeten doorlopen.

Keerlus

Vervolgens kreeg Frank Post het woord voor een toelichting over de procesgang. Dat kwam regelmatig neer op een herhaling van zetten ten opzichte van de presentatie van het voorlopig ontwerp op 17 oktober 2023. Post stelde dat het gebied na zo’n twintig jaar technisch toe is aan een upgrade en noemde de aspecten waar de gemeente dan mee te maken krijgt, zoals het bestemmingsplan, de regels voor Natura 2000-gebieden, de stikstofproblematiek, een watervergunning van het hoogheemraadschap, etc. Een belangrijk uitgangspunt was volgens de projectleider dat ‘wat groen is, groen blijft’. Ook zei hij dat er diverse ontwikkelingen rondom het gebied spelen, waarover gesprekken plaatsvinden met de provincie en Cambium (onderdeel van Biesterbos Groep).

Er bestaan onder andere problemen rond de erfpachtconstructie van de grond en de voorgenomen renovatie van de fietsenstalling. Dat geldt ook voor de sloop/nieuwbouw op de locatie Blinckers. De gemeente richt zich echter voor de ontwikkelingen nu alleen op het openbaar gebied. Daarvoor passeerden weer allerlei ideeën de revue voor de vergroening en bestrating van het strandplateau, het plaatsen van bankjes, het verbeteren van de verkeersveiligheid en route van het vervoer van strandhuisjes, de handhaving van invalidenparkeerplaatsen en de realisatie van een keerlus bij de onderzijde van de strandafgang voor het keren van vrachtauto’s.

Situatietekening van de herinrichting van het plateau met strandafgang. (Afbeelding: aangeleverd)

Planning

Post deelde ook nog mee dat alle onderwerpen vanuit de werkateliers onder de loep waren genomen en zo goed mogelijk waren verwerkt in een ontwerp, waarop 130 bewoners hadden gereageerd. Daarover merkte hij op: ,,Uiteraard zijn er extra wensen, waarvan er sommige invulbaar zijn, maar andere ook weer niet omdat ze niet passen in het programma van eisen.’’ Tijdens zijn presentatie namen verschillende raads- en commissieleden al een voorschot op de behandeling in de commissie door tussentijds vragen te stellen die ook door de projectleider werden beantwoord.

Ook een vertegenwoordiger van de gehandicaptenraad kreeg deze gelegenheid. Verder was er aandacht voor de planning van het project die, uitgaande van besluitvorming in het eerste kwartaal van dit jaar, laat zien dat men in het tweede kwartaal aan de slag kan met vergunningen en het bestek. De uitvoering zou kunnen starten in het vierde kwartaal en worden afgerond in het eerste kwartaal van 2025, waarbij er in overleg met de ondernemers nog gekeken wordt naar een fasering om voortdurende toegang tot het strand te kunnen waarborgen.

Begrotingswijziging

Als laatste werden de financiën belicht en vertelde de projectleider dat het benodigde krediet in eerste instantie was begroot op een miljoen. Door prijsstijgingen en hogere eisen aan regelgeving is er echter een extra bedrag van twee ton nodig, waarvoor de raad nog moet instemmen met een begrotingswijziging. In de commissievergadering van 25 januari wordt het definitief ontwerp van de herinrichting strandplateau en strandafgang behandeld. De raad wordt gevraagd om hierover in haar vergadering van 8 februari een besluit te nemen.