Grote onvrede bij huurdersverenigingen: ‘Vraag naar sociale woningen zal alleen maar toenemen’

Castricum/Akersloot/Limmen – De huurdersverenigingen van Kennemer Wonen vinden het hoog tijd om aan de bel te trekken, omdat de gemeente al jaren tekort zou schieten in het bouwen van sociale huur- en koopwoningen. Voor het tekenen van nieuwe prestatieafspraken worden keiharde besluiten vereist.

Ze zetten zich al jaren in voor het behartigen van de belangen van de huurders van corporatie Kennemer Wonen. Thea Rosier doet dat als secretaris van de vereniging HVW voor bewoners uit Castricum en Gerda Kuyper is voorzitter van Li-Ak, die waakt over de huurders in Limmen en Akersloot.

Ze zijn het helemaal eens met Daan Zonneveld, die een paar weken geleden aangaf dat er niets voor de jonge starter gedaan wordt. Thea: ,,Geen sociale huur- of koopwoning wordt er gebouwd. Alleen onbetaalbare woningen komen erbij en dat is al jaren zo. Volgens de prestatieafspraken in 2016 op grond van de nieuwe Woningwet 2015 zouden er in vier jaar 118 sociale huur- of koopwoningen worden gerealiseerd. Dat aantal is lang niet gehaald. Er moeten nu weer nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt voor de komende vier jaar.

Gerda vult haar aan: ,,Moeten wij soms weer 118 woningen afspreken? Dan zijn wij toch niet geloofwaardig? De gemeente schiet hierin al zo’n 20 jaar tekort. Tijdens een eerder gesprek met wethouder Slettenhaar werd dat door hem ook onderkend, maar toen werd er meteen als excuses aangevoerd dat plannen moeizaam tot stand komen en vaak worden gestagneerd door bijvoorbeeld natuur- en stikstofproblematiek of bezwaren van omwonenden. Ook het afhankelijk zijn van de gemeenteraad kan oponthoud of tegenwerking met zich meebrengen. Slettenhaar noemde nog wel de plannen die in voorbereiding zijn, maar daarvan is nog zo weinig concreet.” De wethouder heeft inmiddels hierop gereageerd: ,,Ik verwacht binnenkort een verruiming van de stikstofregels door de provincie. Gezien alles wat er in de startblokken staat durf ik te beloven dat we aan onze opdracht gaan voldoen.”

Woonvisie

Thea vervolgt: ,,Ook Kennemer Wonen is teleurgesteld over het niet nakomen van de prestatieafspraken die in 2016 zijn gemaakt voor wat betreft de realisatie van het aantal sociale woningen. Voor ons is de maat nu echt vol, dus wij ondertekenen de nieuwe prestatieafspraken niet voordat er keiharde besluiten liggen van de gemeenteraad over de aantallen te bouwen woningen voor onze doelgroep in de periode tot 2024. Dit om te voorkomen dat bij de vorming van een nieuw college en een nieuwe raad in 2022 alle gedane toezeggingen van tafel worden geveegd. En als wij niet tekenen zal het ministerie vragen gaan stellen en stappen ondernemen, omdat zowel het gemeentebestuur als de corporatie en de huurdersorganisaties akkoord moeten gaan met deze afspraken.”

Naast deze onvrede noemt Gerda nog een frustratie: ,,De gemeente is ook nalatig geweest door ons niet te betrekken bij het actualiseren van de Woonvisie die in 2014 van kracht werd. Er is ons beterschap beloofd en toegezegd dat onze inbreng bij de volgende rondes wel wordt meegenomen.”

Huurverhogingen

Op de vraag of bouwen in de buitengebieden van de dorpen misschien soelaas biedt voor het wegwerken van het tekort aan woningen, antwoordt Thea: ,,In principe zijn wij daar geen

tegenstander van, want alleen met inbreidingen red je het niet en blijft de woningmarkt stagneren. Daaraan wil ik toevoegen dat de vraag naar sociale huurwoningen alleen maar zal toenemen, omdat door onder andere corona de woon- en zorgkosten zullen stijgen, waardoor steeds meer mensen op ons segment zijn aangewezen.”

Tot slot wil Gerda Kennemer Wonen nog wel een pluim geven: ,,Vanwege de afgelopen crisis zijn de huurverhogingen ongeveer gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. De inkomensafhankelijke verhoging is dit jaar helemaal geschrapt, dus wij juichen het toe dat onze corporatie zich echt als sociale verhuurder heeft opgesteld.” (Tekst: Hans Boot)

Op de foto:
Thea Rosier (links) en Gerda Kuyper voor het nieuwe appartementencomplex Duc van Tol in Limmen. (Foto: Hans Boot)