Grote bezwaren tegen invulling Koekoeksbloem

Castricum – Het raadsbesluit van 27 mei om de locatie van de voormalige Montessorischool aan de Koekoeksbloem te bestemmen voor woningbouw, heeft heel wat tongen losgemaakt. Zowel de scholen die hoopten op een Integraal Kind Centrum (IKC) als de bewoners van de betreffende straat zijn er absoluut niet blij mee.

Door Hans Boot

In deze krant van vorige week werd uitgebreid verslag gedaan van de commissie- en raadsvergadering van 27 mei, waarin wordt toegelicht waarom de gemeenteraad koos voor woningen op deze plek. De Fractie van De VrijeLijst plaatste in dezelfde editie een advertorial om haar onvrede te uiten over de besluitvorming, waardoor ‘de raad kinderen in de kou laat staan’.

Doorontwikkelen

Desgevraagd gaven de scholen Visser ’t Hooft en De Kustlijn, die samen als IKC voor Castricum-Oost op de vrijgekomen locatie zouden worden gevestigd, hun reactie. Els Kok-van Dam, directeur van de Visser ’t Hooft School, zegt daarover: ,,Ik vind het onbegrijpelijk dat de gemeente het besluit genomen heeft om de plannen voor de nieuwbouw van IKC-oost voor een aantal jaren op te schorten en huisvesting voorrang te geven. Kinderen hebben recht op modern en goed onderwijs en opvang in een passende huisvesting waarbij de visie op onderwijs en de ontwikkeling van kinderen leidend moet zijn.

De Visser ’t Hooft is een basisschool met opvang in eigen beheer. Wij bieden voor-, naschoolse- en vakantieopvang. In samenwerking met de stichting Forte bieden wij ook peuteropvang voor twee dagdelen. De belangstelling voor onze school neemt steeds meer toe, want ouders kiezen bewust voor ons onderwijs profiel en pedagogische aanpak en opvang. Dat geldt overigens ook voor De Kustlijn, waar we samen mee optrekken.”

Vervolgens legt de directeur uit waarom nieuwbouw zo belangrijk is: ,,Ons gebouw is sterk verouderd. Wij geven modern en innovatief onderwijs en willen heel graag doorontwikkelen. Dat vraagt ook om andere ruimtes. Ook zijn er meer ruimtes nodig waar onze zorgpartners spreekuur kunnen houden. Er zouden in een nieuw IKC nog meer samenwerkingspartners binnengehaald kunnen worden. Ouders zouden op die manier te maken hebben met één organisatie waar alles rondom de ontwikkeling van kinderen te vinden is. Ook de toevoeging van de gevraagde huisartsenpraktijk past volgens onze school en De Kustlijn prima in een nieuwbouwplan.”

Spelregels

Theo Huting, directeur van De Kustlijn, maakte donderdagavond gebruik van de inspraakronde met betrekking tot de Kadernota 2022 om het grote ongenoegen van de school over het schrappen van de locatie Koekoeksbloem kenbaar te maken. Hij zei: ,,Dat er nieuwbouw moet komen staat buiten kijf. De Kustlijn dateert uit 1968 en is zichtbaar meer dan een halve eeuw oud. Eind 2019 is het IKC-oost door de raad opgenomen in zowel het Integraal Huisvestingsprogramma als de begroting, waarna het college op 7 april 2020 de investering op het programma voor 2021 heeft geplaatst. Daarbij is bij alle betrokkenen de verwachting gewekt dat IKC-oost daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.”

Nadat Huting de raad had gewezen op het gebrek aan vertrouwen en het naast zich neerleggen van spelregels, merkte hij over de staat van zijn school op: ,,Als u niet op uw besluiten terugkomt, zien wij ons genoodzaakt om nog vóór de zomervakantie een verzoek in te dienen voor hoogstnoodzakelijke renovaties. Daarbij gaat het om een deugdelijk ventilatiesysteem, een nieuw dak, dubbele beglazing en muurisolatie en de vervanging van verouderd sanitair. Deze kosten bedragen gauw een half miljoen. Door de Koekoeksbloem vrij te geven voor woningbouw, zadelt de gemeente zich ook nog eens op met een kostenpost van twee à drie ton voor tijdelijke huisvesting van een van de scholen tijdens de bouw van een nieuw IKC.”

Natuur

Ook de bewoners van de Koekoeksbloem waren verrast door de omwenteling in de keuze van de raad. Een woordvoerder laat weten dat er nog niemand met naam en toenaam in de krant wil, maar dat er een gezamenlijke reactie is te verwachten als de definitieve plannen bekend zijn. Daaraan wordt toegevoegd: ,,Niemand heeft uitgesproken bezwaren tegen sociale woningbouw, maar de bewoners gingen ervan uit dat de bestemming onderwijs zou blijven en zijn geschrokken en verbaasd doordat de wijziging van plannen niet bekend was. Ook zijn ze boos omdat ze niet zijn meegenomen in het proces en de mogelijkheden om in te spreken niet zijn gecommuniceerd. Hoe wil de raad dan draagvlak krijgen voor een andere bestemming?”

Waar de buurt zich zorgen over maakt, is de aantasting van een in hun ogen uniek stukje natuur: ,, De voormalige Montessorischool ging op in de natuur. Er staan op het terrein bomen van minstens 50-60 jaar oud, waaronder grote kastanjes. Sommige bomen zijn 15-20 meter hoog. Als die sneuvelen duurt het jaren voordat er vergelijkbaar groen terug is. In de bomen en aan de oostkant van het terrein zitten allerlei beschermde vogels. Waarom moet deze natuur opgeofferd voor woningen? Dat kan toch beter elders? Wat is het volgende stukje groen Castricum dat sneuvelt?”

Vervolg

Ook bestaat er angst voor het vervolg, wat blijkt uit de volgende vragen van de bewoners: ,,Worden we daarbij wel betrokken? Hoeveel woningen komen er en hoe hoog?” Hoe zit het straks met mijn privacy en hoe moet dat met de infrastructuur, het parkeren, de smalle toegang vanaf de Bloemen? Wordt het terrein een beetje heel gelaten of komen er straks veertig woningen, omdat het plan anders financieel niet rond te breien is?”

Tot slot worden er uitspraken van raadsleden betwist en zetten de bewoners vraagtekens bij de haalbaarheid van een IKC: ,,Als de Visser ’t Hooft en De Kustlijn samen gaan, dan hebben ze een gebouw nodig dat groter is dan de Paulusschool. Samen hebben ze circa 320 leerlingen (stand september 2020). Dat is 2,5 keer meer dan de Montessori. Het gebouw past dus zonder twee of meer verdiepingen nooit op die plek. Alleen het schoolplein moet al groter dan 600 m2 worden.” (Foto: Hans Boot)