Groene initiatieven welkom bij Landschap Noord-Holland

Regio – In 2023 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het ‘Betrekken bij Groen Fonds ‘ in aanmerking. Vanaf 1 januari tot en met 1 februari 2023 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen. Dit is een maand eerder dan gebruikelijk, op verzoek van vele aanvragers, zodat ze het geld eerder tot hun beschikking hebben en ze tijdig kunnen planten en zaaien. Hierdoor is er meer tijd voor de realisatie van de projecten, waar mensen tot het einde van het jaar de tijd voor hebben.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie: het betrekken van mensen, bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, monitoring, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding is op www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds te vinden.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bezocht afgelopen najaar één van de ontvangers van een financiële bijdrage: de Kweektuin in Haarlem. ,,Zij hebben een plasdraszone aangelegd. Het was heel mooi om te zien hoe de vrijwilligers van de Kweektuin inzetten op duurzaamheid op alle gebieden. Zij werken aan het versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit en zetten in op educatie over natuur, milieu en klimaat. Tegelijkertijd betrekt deze vrijwilligersgroep de omwonenden. Het is er zo prachtig dat zelfs bezoekers van omliggende gemeenten naar de Kweektuin komen. Ik hoop dat we ook in 2023 weer vele mooie en inspirerende initiatieven verder kunnen helpen met het Betrekken bij Groen Fonds.’’

Inspirerende voorbeelden uit 2022

Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld bijdragen gedaan voor het aanleggen van insectenvriendelijke bloemenweide en vlindertuinen, zijn er paddenpoelen geschoond en plasdraszones aangelegd, is leefgebied voor weidevogels verbeterd. En zijn er stepping-stones, kleine insectentuintjes voor bijen aangelegd en ruilmarkten voor planten georganiseerd. Monitoring van roofvogels kon opgezet worden, ondersteuning bij maaiwerk en het maken van een beheerplan en er konden meerdere schoolpleinen ‘vergroend ‘ worden. In 2022 werden 91 aanvragen gedaan, 48 hiervan konden volledig of gedeeltelijk gehonoreerd worden.

Dien je aanvraag in vóór 1 februari 2023!

Bedenk een goed plan en dien je aanvraag in! De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. (Foto: Landschap Noord-Holland)