Gemeenteraad gul met besluitvorming

Castricum – Misschien heeft het iets met de feestdagen van deze maand te maken, want de gemeenteraad pakte in zijn vergadering van afgelopen donderdag flink uit wat het aantal genomen besluiten betreft. Dit betekent onder andere dat de bouw op verschillende locaties kan worden voorbereid.

Door Hans Boot

Zo stroef als het soms gaat met beraadslagingen in de commissies, zo soepel verliepen de stemmingen die donderdagavond voor diverse onderwerpen werden gehouden, zoals hieronder toegelicht.

Afvalstoffenheffing

Eerst was een amendement van GroenLinks, CDA, D66 en De VrijeLijst aan de orde, waarin werd voorgesteld om met ingang van 2024 elke eventuele verhoging van de afvaltarieven geheel te verwerken in het variabele tarief totdat een verhouding van 75 procent (vast) tot 25 procent (variabel) is bereikt. Dit amendement werd met 13 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Met het besluit om de verordening en invordering voor het volgend jaar vast te stellen, gingen de raadsleden unaniem akkoord.

Dat betekent dat men voor 140 liter containerrestafval in 2024 €5,10 gaat betalen (nu €3,64), voor 240 liter €8,75 (nu €6,25). De inworp van een zak van dertig liter gaat van €0,55 naar € 0,77 en een zak van zestig liter €1,54 (nu €1,10). Fietspad Puikman Dit keer ging het om een motie van De VrijeLijst, PvdA en D66. Daarin wordt het college verzocht om bij de verdere uitwerking van de bouwlocatie Puikman 1 rekening te houden met een comfortabele en veilige fiets- en voetgangersverbinding vanaf de Gasstraat en Beverwijkerstraatweg tot aan het station.

Voor de stemming werden enkele stemverklaringen afgelegd. Zo vonden GroenLinks, CDA en de VVD dat dit voorstel niets toevoegde aan het bestaande beleid. De indieners van de motie vonden echter van wel, omdat zij bang zijn dat er na de realisatie van de woningen aan de Puikman onvoldoende ruimte is voor een deugdelijke fietsroute. De motie werd aangenomen met 14 stemmen voor en 10 tegen.

Keuze nieuwbouw kindcentrum Cunera

Dit heikele onderwerp heeft na acht jaar discussie een definitief akkoord bereikt. Met 17 stemmen voor en 7 tegen stemde de raad in met de nieuwbouw van het IKC op de huidige locatie aan de Vondelstraat. Daarvoor verlieten GroenLinks, Lokaal Vitaal, De VrijeLijst, PvdA, CDA en één lid van Forza! hun voorkeur voor de Professor Winklerlaan of een duo-bestemming op de beide locaties. De bouw dient te voorzien in de opvang van 300 leerlingen. Naast een ruimte voor kinderopvangvoorzieningen wordt er ook een gymnastiekzaal gerealiseerd.

Flexwoningen op sportpark Berg & Bal

Het voor deze stemming aangekondigde amendement over de hoeveelheid woningen was door Forza! niet ingediend, omdat de partij in feite wist dat dit het niet zou halen. Diverse andere partijen wezen in hun stemverklaringen nog wel op enige aandachtspunten en onvolkomenheden in het besluit, zoals gemeld in de commissie van 30 november, maar dit was geen belemmering om unaniem met de voorgenomen bouw van 96 tijdelijke woningen in te stemmen.

Bestemmingsplan Brakersweg 19-21

Dit punt was ook dezelfde avond behandeld in de commissie en gaf geen aanleiding tot heftige standpunten. De PvdA betreurde dat het oorspronkelijk ingetekende voetgangersbruggetje tussen de locatie en het terrein van verzorgingshuis De Santmark was geschrapt en bleef van mening dat er te weinig woningen waren bestemd voor de lagere inkomens. Maar liefst drie jaar nadat het ruimtelijk kader voor de 13 woningen werd vastgesteld, ging de raad unaniem met het bestemmingsplan akkoord en kunnen de plannen voor deze locatie dus ook verder worden uitgewerkt.

Op de foto:
De bouwlocatie Brakersweg 19-21. (Archieffoto: Hans Boot)