Gemeenteraad debatteert over begroting voor volgend jaar

Castricum – De gemeenteraad moet morgen een besluit nemen over de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Afgelopen donderdag hebben de fracties al laten weten hoe ze denken over het financiële stuk en dat leverde traditiegetrouw naast instemmende geluiden ook de nodige kritiek op. Hoewel de begroting voor 2024 nu sluitend is, blijkt inmiddels dat de gemeente Castricum volgend jaar alsnog geld tekort zal komen, doordat de kosten voor de gemeenschappelijke regeling BUCH verder oplopen. Dit was dan ook een punt van discussie.

Door Raimond Bos

Wethouder Roel Beems (financiën) kreeg onder meer de vraag waarom die extra kosten niet nu al in de begroting verwerkt zijn. Beems legde uit dat dit niet mogelijk is, omdat de processen niet goed op elkaar aansluiten. Ook stelde hij dat de gemeenteraad eerst zelf nog aan zet is met betrekking tot de hogere bijdrage aan de BUCH. Daar was Herman Sterken (Lokaal Vitaal) het echter niet mee eens: ,,Al zijn wij met 120 procent tegen, dan moeten we toch gewoon tekenen bij het kruisje. Het is een verplichte uitgave.’’ Over de vraag hoeveel de gemeente volgend jaar extra aan de werkorganisatie moet bijdragen, verschilden de meningen.

Volgens Beems gaat het om 1miljoen of 1,1 miljoen euro, maar José Smits (PvdA) berekende dat het 1,7 miljoen euro moet zijn. Ze kwam tot die conclusie door het reeds begrote bedrag van 28,4 miljoen euro te vergelijken met het recent gecommuniceerde nieuwe bedrag van 30,1 miljoen. ,,Daar zit een gat van 1,7 miljoen tussen.’’ De wethouder beloofde snel met opheldering hierover te komen. Ook bij Forza! is men bezorgd over de hoge uitgaven die Castricum moet maken voor werkorganisatie BUCH. Ralph Castricum namens die partij: ,,Castricum lijkt de pinpas van de BUCH te worden, zoals Nederland dat is van de Europese Unie.’’ Dat laatste betwistte Beems: ,,We zijn niet de pinpas, alle kosten worden naar rato verdeeld. Maar Castricum is natuurlijk wel de grootste gemeente van de vier.’’

Bibliotheken

Het bericht eerder dit jaar dat de bibliotheken in Akersloot en Limmen mogelijk moeten sluiten als de gemeente de voorgenomen korting op subsidies voor culturele organisaties doorzet, heeft veel reacties opgeleverd. Onlangs werd al besloten om de bezuinigingsmaatregel een jaar uit te stellen en eerst een doelmatigheidsonderzoek te houden. Overigens is het eventueel sluiten van bibliotheken geen gemeentelijke maatregel, het is een mogelijk gevolg van het verlagen van subsidies. Reden voor Forza! en VVD om een motie over dit onderwerp in te dienen. De partijen stellen onder meer voor om niet één algemene subsidie voor de bibliotheek te verstrekken, maar een subsidie per vestiging. Verder willen de partijen een overzicht per vestiging van alle kosten voor personeel en huisvesting van de bibliotheken in de afgelopen tien jaar plus een overzicht van de kosten voor activiteiten die in de bibliotheken plaatsvinden, buiten het uitlenen van boeken.

Politiek spel

Een aantal dossiers in de gemeente Castricum lopen al geruime tijd, zonder dat er tot nu toe tastbare resultaten zijn geboekt. Een voorbeeld daarvan is de huisvesting van het basisonderwijs. Zowel in Castricum-Oost als -West speelt deze kwestie, tot groot ongenoegen van de VrijeLijst: ,,Er is nog steeds geen nieuwe school gebouwd, terwijl dat dringend nodig is. De kinderen als onderdeel van een politiek spel? Hoe kunnen we de kinderen en hun ouders ooit weer vertrouwen in de politiek geven, als er geen besluit wordt genomen?’’, aldus Bärbel Böhling. En ze had meer kritiek op het collegebeleid. Zo vergeleek ze het plan voor een nieuw zwembad met een autoverkoop: een prachtige wagen met een krachtige motor, maar we weten niet of we die wel kunnen betalen.

Bezorgdheid

Bij de meeste fracties heerst bezorgdheid over de nabije toekomst. Niet alleen in financiële zin, maar ook over heel andere dingen. Zo waarschuwde Harold Ebels (D66) ervoor dat we moeten oppassen niet mee te gaan in de verharding die zich elders in zowel de politiek als in de samenleving aftekent en is men bij GroenLinks bezorgd over de achterstand in het aanplanten van nieuwe bomen. Storm Poly rukte in juli van dit jaar honderden bomen uit de grond en die schade is nog niet gecompenseerd met nieuwe aanplant.

De VVD riep het college bij monde van Rob Dekker op om door te gaan op de ingeslagen weg, maar: ,,Het belooft een spannende tijd te worden met grote besluiten, het is tijd om knopen door te hakken.’’ En: ,,De kosten mogen niet boven de eerder besloten bovengrens komen.’’ Zorgen heeft het CDA onder meer over de dalende vaccinatiegraad en over de veiligheid. ,,Het ontkennen van radicalisering en het afzwakken van de term ondermijning is een slechte zaak, een naïeve benadering’’, verwoordde Elize Bon.

Levendigheid dorpskernen

Voor het versterken van de levendigheid in de dorpskernen heeft de VVD-fractie een reeks voorstellen op papier gezet. Men pleit voor ruimere openingstijden van de horeca tijdens evenementen, meer evenementen op de kalender en de mogelijkheid om terrassen ook in de winterperiode te kunnen gebruiken, door ze niet alleen te overkappen, maar er ook een wand voor te zetten. Dat laatste is voor enkele andere fracties een brug te ver. ,,Deze roep klinkt bij ons een beetje als Rupsje Nooitgenoeg’’, reageerde Aad Nijmeijer namens de PvdA. Dekker meent echter dat met een kleine aanpassing de VVD-motie het morgen wel zal halen. De vergadering van de gemeenteraad begint morgen om 21.45 uur, aansluitend op de commissievergadering van 19.30 uur. (Foto: Bos Media Services)