Gemeente presenteert voorlopig ontwerp strandplateau

Afbeelding boven:
Artist impression van het nieuwe paviljoen Zoomers met strandhuisjes. (Afbeelding: aangeleverd)

Castricum – Onder voorzitterschap van Mees Hartvelt vond vorige week dinsdag een bijeenkomst plaats van de Overleggroep Strandgebied Castricum. Het belangrijkste onderwerp was de nieuwe inrichting van het strandplateau en de strandafgang, waarvan een ontwerp werd toegelicht. Het duurt echter minstens nog een jaar voordat de uitvoering kan starten.

Door Hans Boot

In zijn openingswoord memoreerde voorzitter Hartvelt dat er in de afgelopen periode twee goed bezochte werkateliers waren geweest met betrekking tot de herinrichtingsplannen van het plateau en de afgang. Nadat hij had meegedeeld dat de Biesterbos Groep zich die middag had afgemeld voor deze vergadering, gaf hij het woord aan strandwethouder Beems voor een inleiding. Beems noemde nog eens dat deze overleggroep zo’n twee keer per jaar wordt gehouden, waarvoor alle betrokkenen bij het strand worden uitgenodigd. Verder liet hij weten dat de gemeente, zoals afgesproken in het laatste coalitieakkoord, graag wil investeren in het strandgebied dat gastvrijer, duurzamer en veiliger moet worden. De wethouder schetste het voor het eerst dit jaar niet toestaan van paarden op het plateau als verbetering en vertelde dat het college deze middag een werkbezoek had gebracht aan het strand. Daaraan voegde hij toe dat men over de nieuwe ontwikkelingen de nodige gesprekken blijft voeren met het hoogheemraadschap en PWN.

Uitkijktoren

Frank Post kreeg vervolgens de gelegenheid om het voorlopig ontwerp toe te lichten aan de hand van een situatietekening. De adviseur en projectleider van de BUCH wees op primaire doelen als aantrekkelijk verblijfsgebied, veiligheid en het geven van een impuls aan de beeldkwaliteit. Daarnaast is er een aantal ruimtelijke beperkingen en uitgangspunten vastgesteld, waarvoor aspecten als huidige bestemmingsplan, Natura 2000, grondeigendom en de stikstofproblematiek gelden.

Post zei ook dat diverse ondernemers op het strand van het gas af willen, waardoor er een extra stroomvoorziening nodig is. Verder wacht het plateau al jaren op betere fietsstallingen en ideeën voor de locatie Blinckers die van Biesterbos moeten komen. Deze ontwikkelaar is bereid om op het plateau een HUB te realiseren. Dat is een opslagruimte voor goederen die tijdelijk worden opgeslagen en later met eenvoudiger vervoer naar de strandondernemers worden gebracht. Daaraan gekoppeld zou er een nieuwe slagboom moeten komen, omdat daar nu teveel gebruik van wordt gemaakt. De invalidenparkeerplaatsen blijven overigens bestaan.

Situatietekening van de herinrichting van het plateau met strandafgang. (Afbeelding: aangeleverd)

De projectleider gaf ook aan dat het plateau een andere uitstraling krijgt door een nieuwe verharding, het plaatsen van banken en zitelementen, afvalbakken en een groeninvulling. Ook is er behoefte aan een speelplek en wordt er zelfs gedacht aan een uitkijktoren. Daarop zei voorzitter Hans Stapersma van de Vogelwerkgroep dat zijn vereniging niet bestempeld wil worden als initiatiefnemer van deze attractie. De Vogelwerkgroep is, evenals de Stichting Duinbehoud, wel tegen plannen voor een extra hotel op het strandplateau.

Rondje langs de velden

De planning van het project laat zien dat het ontwerp is vrijgegeven voor inspraak, waarvoor wordt verwezen naar de powerpoint op de website van de Overleggroep Strandgebied. In november wordt het voorstel aan het college voorgelegd en medio januari of begin februari 2024 aan de raad. Na akkoord volgen de aanbesteding in het derde kwartaal van 2024 en de uitvoering vanaf november tot circa maart 2025.

Na deze uitleg gaf een medewerker van de afdeling Verkeer en vervoer een evaluatie van de Kustbus in de zomer van dit jaar. Daaruit bleek dat de bus 58 dagen had gereden tussen 10.00 en 21.00 uur met een vaste dienstregeling. Ook is er een enquête gehouden onder de reizigers. De conclusie was dat de bus voorziet in een behoefte en dat de ambitie is om die ook in 2024 te laten rijden.

Het laatste uur van het overleg was gereserveerd voor een ‘rondje langs de velden’ oftewel het stellen van vragen of het doen van belangrijke mededelingen. Zo vroeg Sportvisserij Castricum of honden niet geweigerd konden worden in verband met de overlast die zij veroorzaken. Het unanieme antwoord daarop was dat je niet alles in hokjes moet gaan regelen en het strand voor iedereen gezellig moet houden. De eigenaar van Zoomers liet weten dat zijn paviljoen per 1 november de vereiste vier meter naar voren wordt verplaatst en dat het nieuwe paviljoen op 1 maart 2025 open gaat, gevolgd door zestien aangrenzende strandhuisjes per 1 mei van dat jaar. Ook Club Zand zegde toe aan de verplaatsing te voldoen.

Tenslotte sprak Beems de wens uit dat de nieuwe parkeerplekken voor fietsen inclusief oplaadfaciliteiten tijdig gereed zijn om de schrijnende situatie als dit jaar te voorkomen. Op de vraag of het plan nog de realisatie van een openbare toiletvoorziening bevat werd bevestigend geantwoord door een vertegenwoordiger van Zeezicht.