Gemeente onder financieel toezicht

Castricum – De provincie stelt de gemeente, vanwege te verwachten tekorten, dit jaar onder preventief financieel toezicht. Er wordt nu hard gewerkt om de meerjarenbegroting weer in evenwicht te brengen. Het vermoeden dat het college tijdens de begrotingsbehandeling in november uitsprak, is daarmee werkelijkheid geworden.

Door Hans Boot

Dat er in de gemeente meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt, is al langer bekend. Dit kwam ook uitvoerig aan de orde toen de begroting voor 2021 op 12 november werd afgekeurd door de raad. Het college kwam de week daarop nog met een reparatievoorstel, maar dat voorkwam niet dat de provincie met een harde maatregel kwam. In haar brief van 11 december aan de raad constateren Gedeputeerde Staten ‘dat de begroting structureel en reëel niet in evenwicht is’. Daaraan wordt toegevoegd ‘dat in de meerjarenraming niet aannemelijk wordt gemaakt dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren hersteld kan worden’. Gesproken wordt over taakstellingen die onder andere de werkorganisatie BUCH betreffen en waaraan ook de andere gemeenten, die hiervan deel uitmaken, zich moeten conformeren.

Kadernota 2022

In de brief van de provincie wordt gerefereerd aan een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenteraad, waarbij deze raadsleden hebben uitgesproken hun uiterste best te zullen doen om bij de Kadernota 2022 (het document waarin keuzes worden gemaakt om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief) weer een evenwichtsherstel aan te tonen. ,,Wanneer dit herstel op basis van deze kadernota aannemelijk kan worden gemaakt, kunnen wij uw begroting goedkeuren. Bij een naar onze mening weer voldoende solide financiële basis kunnen wij eventueel ook het preventieve toezicht intrekken”, aldus GS.

In stukken van de gemeente wordt het ontstaan van de tekorten nader toegelicht. Als voornaamste oorzaken worden de oplopende tekorten binnen het sociaal domein (o.a. jeugdzorg) en de kosten van de ambtelijke organisatie BUCH genoemd. Daarbij wordt gesteld dat de gemeente in twee jaar tijd in plaats van een overschot van circa een miljoen euro in het sociaal domein te maken kreeg met een tekort van meer dan twee miljoen.

Tijdelijke begrotingscommissie

Ondertussen wordt volgens een woordvoerder van de gemeente ‘alles in het werk gesteld om aan de toezegging aan de provincie te kunnen voldoen’: ,,Het college heeft de raad per brief van 8 december een aantal beheersmaatregelen voorgelegd om het begrotingsevenwicht te herstellen. Er wordt hierbij langs twee sporen gewerkt. Naast het spoor dat gericht is op het verlagen van het tekort in 2021 moet een ander spoor leiden tot een structureel sluitende begroting in 2022-2025.”

In de brief van 8 december staat ook dat het college de uitkomsten van Spoor 1 en Spoor 2 wil aanbieden in resp. januari en februari en dat de Kadernota 2021 in de week van 18 mei a.s. wordt verzonden naar de raad. Om genoemde maatregelen te kunnen behandelen heeft de raad een ‘commissie tijdelijke begroting’ ingesteld. Hierin hebben elf raadsleden zitting, waarvan vier fractievoorzitters. Inmiddels is deze commissie twee keer bij elkaar geweest.

Zolang de begroting niet is goedgekeurd mag de gemeente overeenkomstig de voorwaarden van de provincie ‘geen verplichtingen aangaan, behalve als er sprake is van dringende spoed op basis van artikel 209 van de Gemeentewet’. (Foto: Bos Media Services)