Gasthuisweidje mogelijk toch wandelgebied

Castricum – Het was de bedoeling dat de gemeenteraad vorige week donderdag het bestemmingsplan ‘Bergingsgebieden Schulpvaart’ zou vaststellen. In de daaraan voorafgaande commissievergadering bleek echter dat er een belangrijke reden was om het plan aan te passen, waardoor de besluitvorming nog even op zich laat wachten.

Door Hans Boot

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de gemeente verzocht om voor twee waterbergingsgebieden langs de Schulpvaart de bestemming ‘Waterstaat-Waterbergingsgebied’ toe te kennen. Het agrarische gebied, ter grootte van vijf hectare, staat bekend als het ‘Gasthuisweidje’ en ligt naast het pas geopende ‘Landje van Veldt.’ De huidige eigenaar is HHNK en de grond wordt beheerd door Landschap Noord-Holland.

Met de wijziging van het bestemmingsplan wordt beoogd dat de gronden na verkoop een waterbergingsgebied blijven. Deze gronden fungeren als afvoer voor overtollig water uit de omliggende polders en voor de aanvoer van boezemwater in drogere periodes. Overigens is HHNK al in 2013 met de nodige werkzaamheden begonnen.

Inspreker

Nadat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 1 december vorig jaar ter inzage had gelegen, heeft een bewoner een zienswijze ingediend en stelde voor om voor het gebied de mogelijkheid van de aanleg van een fiets- en wandelpad te schrappen. Ook was reclamant bang voor de bouw van een agrarisch bedrijf in de nabijheid van zijn woning. In samenspraak met HHNK is de gemeente tegemoet gekomen aan het verzoek van de indiener.

In de commissie van donderdagavond liet inspreker Fred Weda echter weten het volkomen oneens te zijn met deze beslissing. Hij zei: ,,Onze eigen inwoners betalen jaarlijks meer dan vier miljoen aan heffingen aan het Hoogheemraadschap. In een motie van VVD, CKenG, D66 en CDA is het college al in juni 2013 verzocht de waterberging toegankelijk te maken voor dagrecreatie, waarna deze motie door de raad is aangenomen. Ik ben van mening dat het college nu erg makkelijk heeft gereageerd op de zienswijze van één bewoner en hoop niet dat het waarborgen van privacy, als men langs een woning wandelt of fietst, nieuw beleid gaat worden.”

Aangepast voorstel

Kennelijk waren de commissieleden en wethouder Slettenhaar onder de indruk van het betoog van Weda. Met name Aad Niemeijer (PvdA) deed de uitsluiting van toegankelijkheid de wenkbrauwen fronsen en stelde voor alsnog de mogelijkheid van een wandelpad op te nemen. Wel pleitte hij voor een zorgvuldige inpassing. Niemeijer kreeg bijval van Willem Laan (Lokaal Vitaal) en Harold Ebels (D66). Gerrit Krouwel (VVD) vroeg zich in eerste instantie af of er niet genoeg gewandeld kon worden in het aangrenzende natuurgebied, maar was toch ook voorstander van uitbreiding op het Gasthuisweidje. Daarover was Gerard Brinkman (GroenLinks) wat somberder, omdat in zijn ogen de natuurwaarde dan wordt gereduceerd tot nul. Bärbel Böhling ging namens De VrijeLijst wel akkoord mits de wethouder en de beheerder van het gebied zich ook met de toevoeging kunnen verenigen.

Tot slot reageerde de wethouder als volgt: ,,Het voorliggende voorstel wordt teruggenomen en we gaan in gesprek met Landschap Noord-Holland en de indiener van de zienswijze. Het college komt dan met een aangepast voorstel met nadere voorwaarden.” (Afbeelding: aangeleverd)