gemeentehuis

Formateur brengt advies uit aan de raad

Op donderdag 5 juli bespreekt de raad het advies van formateur Van Eijk over de vorming van het college in Castricum. In het advies worden de volgende drie kandidaten voorgesteld voor benoeming voor de periode 2018-2022.

De kandidaten zijn:

Falgun Binnendijk (CDA)

Ron de Haan (De vrije Lijst)

Paul Slettenhaar (VVD)

Hieronder vindt u de voordracht van de formateur waarmee hij de raad zal proberen te overtuigen deze drie kandidaten tot wethouder te benoemen.

Geachte raadsleden,

Hierbij is het mij een genoegen u namens de vertrouwenscommissie (hierna te noemen VC) het advies uit te brengen te komen tot een stabiel bestuurscollege welke voor de bestuursperiode 2018-2022 uitvoering kan geven aan de opdrachten van de gemeenteraad van Castricum.

 

Reeds enige tijd is de gemeenteraad van Castricum in debat om te komen tot een vernieuwde bestuurscultuur. Al voor de verkiezingen van maart 2018 heeft de gemeenteraad de aanzet gegeven tot een verandering middels het BMC rapport over de bestuurscultuur in Castricum met de bijbehorende aanbevelingen. De gemeenraad heeft op basis van een door verkenners vanuit de samenleving opgestelde Maatschappelijke Agenda, aangevuld met de door politieke partijen ingebrachte onderwerpen, onder leiding van de informateur het Raadsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Voor de procedure van de selectie van de leden van het nieuwe college van B&W werd het Wethoudersprofiel gemeente Castricum vastgesteld. Deze documenten zijn door de VC als leidend gebruikt om te komen tot bijgaand advies.

 

In eerste instantie heeft de VC de opdracht meegekregen te komen tot een meerderheidscollege gevormd vanuit de partijen VVD, CDA, CKenG en DVL. Ook de 4 leden van de VC, naast de formateur, werden gevonden vanuit deze vier partijen. Gaande het proces bleek het voor CKenG niet mogelijk te voldoen aan de randvoorwaarde om twee benoembare wethouderskandidaten voor te dragen waaruit de VC een wethouder zou kunnen voordragen. Hierop heb ik als formateur aparte gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen teneinde te onderzoeken op welke wijze een kansrijk college samengesteld kan worden. Op basis hiervan ben ik als formateur tot het advies gekomen om geen aanvulling met een vierde partij voor te stellen, maar een minderheidscollege te formeren met een herindeling van de diverse beleidsvelden.

 

Als formateur heb ik daarna de fractievoorzitters voorgesteld de opdracht te herzien en met instandhouding van het ‘motorblok’ VVD, CDA en DVL te komen tot een stabiel college dat niet op een traditionele partij-meerderheid steunt binnen de gemeenteraad, een zogenaamd ‘minderheidscollege’. Een constructie met een minderheidscollege dat niet op voorhand verzekerd is van een meerderheid in de raad stimuleert het debat in de gemeenteraad, bevordert de kwaliteit van de besluitvorming, geeft ruimte aan de betrokkenheid vanuit de samenleving, garandeert maximale inbreng van alle gemeenteraadsleden, en zorgt voor openheid en transparantie. Een college dat met voorstellen naar de gemeenteraad komt waarbij de hele raad met elkaar in debat kan en moet om te komen tot gedragen meerderheidsstandpunten. Een vorm waarbij de gemeenteraad de ruimte krijgt en moet nemen om in gesprek en samen met de samenleving uitwerking te geven aan de Maatschappelijke Agenda. Een vorm dus die recht doet aan de wens van bestuurlijke vernieuwing. Het Wethoudersprofiel gemeente Castricum geeft daarbij voldoende handvatten om te komen tot een stabiel minderheidscollege.

Na de herziening van de opdracht heeft de VC bestaan uit de volgende personen:

Theo van Eijk, formateur. Inge Ruijmgaart, VVD. Fer Wilms, CDA. Cok van Bergen Henegouw, DVL. Mirjam van der Horst Jansen-Sikkens, ambtelijke ondersteuning.

 

De VC is uitgegaan van vier portefeuilles waarbij de burgemeester een actieve rol krijgt toebedeeld in het nieuw te vormen college met een portefeuille welke wij ‘Organisatorisch’ hebben benoemd. De drie wethouders zullen in deze constructie de portefeuilles ‘Ruimtelijk’, ‘Sociaal’, en ‘Maatschappelijk’ beheren. Als bijlage hebben wij een voorstel tot portefeuilleverdeling bijgevoegd. Dit voorstel is gebaseerd op de gewenste samenwerking tussen College, Gemeenteraad, Organisatie en Samenleving, de uitvoering van het Raadsprogramma, de competenties van de kandidaten en de vorming van een stabiel complementair collegeteam.

In dit voorstel hebben wij zoveel als mogelijk de op- en aanmerkingen van diverse partijen een plek gegeven waarbij wij opmerken dat voor de portefeuille financiën, grondbedrijf en grondexploitatie het hier de technische kant van deze taken betreft en de beleidsmatige kant is ondergebracht bij de portefeuilles van de wethouders.

De wens is uitgesproken voor de wijken/dorpen/kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude en Limmen specifieke aandacht te organiseren middels wijkwethouders. De VC stelt voor om binnen het college afspraken te maken over de invulling van de taken van de verschillende Wijkwethouders. Tevens kunnen binnen het nieuwe college afspraken worden gemaakt mbt de bestuurlijke inzet van de verschillende projecten.

 

Voor de portefeuille ‘Ruimtelijk’ stellen wij voor te benoemen de heer Paul Slettenhaar. De heer Slettenhaar heeft een ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Hij is sinds 1994 politiek actief in Amsterdam waarvan de laatste 10 jaar als Stadsdeelbestuurder. Daarnaast is hij momenteel namens de VVD Statenlid in de provincie Noord-Holland en woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie.

Voor de portefeuille ‘Sociaal’ stellen wij voor te benoemen de heer Falgun Binnendijk. De heer Binnendijk heeft na de studies Bestuurskunde en Politicologie (gedeeltelijk) een tiental jaren ervaring opgedaan als gemeenteraadslid/fractievoorzitter namens het CDA in de gemeente Alkmaar. Daarnaast heeft de heer Binnendijk zowel bij de gemeente Leeuwarden als bij de provincie Friesland ervaring opgedaan met het werkveld Zorg&Welzijn en met Burgerparticipatie.

Voor de portefeuille ‘Maatschappelijk’ stellen wij voor te benoemen de heer Ron de Haan. De heer de Haan is reeds sinds 2004 gemeenteraadslid in de gemeente Castricum namens DVL en geworteld in de samenleving van Castricum. Daarnaast werkt de heer de Haan voor Raadslid.nu aan de ontwikkeling van gemeenteraden en kan binnen het college van B&W een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de bestuurscultuur in Castricum.

Samen met onze burgemeester Toon Mans vormen bovenstaande heren naar de mening van de VC een stabiel college voor de bestuursperiode 2018-2022.

Conform de afspraken bij het Wethoudersprofiel hebben assessments onderdeel uitgemaakt van de procedure. De uitkomsten van de assessments ondersteunen het advies van de VC.

 

De te benoemen individuele leden van dit college bezitten de competenties om als college gezamenlijk voor de Gemeenteraad van Castricum het Raadsprogramma vanuit de betreffende portefeuilles vorm te geven. De VC is van mening dat de individuele collegeleden als geheel complementair zijn en als team uitstekend in staat zijn samen met de gemeenteraad invulling te geven aan de bestuurlijke vernieuwing.

 

Als laatste adviseren wij conform eerdere afspraken dat er jaarlijks vanuit de gemeenteraad door een personele commissie evaluatiegesprekken zullen worden gevoerd met de wethouders van het college waarbij de inhoud van de portefeuilles en eventuele ontwikkelpunten worden besproken.

 

Wij wensen de gemeenteraad veel bestuurlijke wijsheid en een stabiele bestuursperiode toe.

Namens de Vertrouwenscommissie:

 

Theo van Eijk

Formateur