Eerste ontwerp Koekoeksbloem valt niet goed bij buurt

Castricum – Het buurtcomité Koekoeksbloem was er al bang voor: nadat bewoners diverse keren hun bezorgdheid hadden uitgesproken aan zowel het college als de raad over de invulling van de vroegere locatie van de Montessorischool in hun straat, kregen zij tijdens een inloopbijeenkomst vorige week dinsdagavond te zien en te horen dat er toch gedacht wordt aan bouwblokken van vijf à zes lagen met circa negentig woningen. Ook de huisartsen die zich hier hoopten te vestigen zijn teleurgesteld, omdat de combinatie van een praktijk en woningen op deze plek niet wenselijk wordt geacht.

Door Hans Boot

De bijeenkomst vond plaats in de raadszaal met een goed bezette publieke tribune en werd ingeleid door de gemeentelijk projectleider. Hij gaf aan dat de raad in 2021 had besloten om de locatie gezien de forse woningnood te herontwikkelen. Ook vertelde hij dat dit de eerste mogelijkheid was voor betrokkenen om op de eerste onderwerpen, die zich nog beperken tot massastudies, te reageren. Hij voegde eraan toe dat het nog wel zo’n twee jaar zou duren voordat er een definitief ontwerp ligt en de wijziging van het vigerende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

‘Wonen in het groen’

De projectleider gaf daarna het woord aan de stedenbouwkundige van architectenbureau SVP voor een toelichting van het stedenbouwkundige verhaal. Zij benadrukte het belang van de groene bestaande buurt en dat ‘handhaving van groen, wonen en parkeren straks op de goede plek moeten vallen’. Het bureau had voor de studies drie concepten ontwikkeld. Omdat men vervolgens vond dat de vormgeving van de eerste twee concepten te massaal uitviel en galerijen ook niet de gewenste uitstraling gaf, had het derde concept met de naam ‘Wonen in het groen’ duidelijk de voorkeur. Dat ontwerp bestaat uit twee losstaande blokken met een hoogte van vijf à zes bouwlagen. Volgens de stedenbouwkundige wordt er hierbij uitgegaan van zoveel mogelijk groen en doorzichten en wordt het parkeren verdeeld over twee stroken, zodat dit minder aanwezig lijkt. Het college zou ook de voorkeur hebben voor deze variant.

Stadsflat

Na deze uitleg werden de ontwerpen op papier in de hal getoond en konden belangstellenden mondeling of via een formulier vragen stellen. Aleid Bos, omwonende en sinds kort lid van het buurtcomité, wil graag reageren omdat ze net als veel anderen ‘absoluut niet blij werd’ van de presentatie: ,,Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar graag met visie. Wij maken ons flink zorgen over het verdwijnen van bijzonder groen. Dit is een rustige buurt waar uilen en spechten wonen en je de hele dag vogels hoort fluiten. Als je deze groene locatie volbouwt met tachtig of negentig woningen kan je nergens meer ademen. Met een hoogte van vijf of zes lagen wordt het gewoon een stadsflat. En het voetbalveldje verdwijnt voor parkeerplaatsen. Hoogstens drie à vier lagen en totaal dertig à veertig woningen zou passend zijn. Daarnaast worden de Dotterbloem en Koekoeksbloem een drukke verkeersroute. Het buurtcomité heeft veel wensen en bezwaren al eerder in een brief aan de projectgroep kenbaar gemaakt, zonder merkbaar effect. En we hebben nog veel meer vragen. We hopen nog steeds op constructiever overleg en op plannen die beter passen in onze buurt.’’

Villa Rotonda

Omdat al bekend is dat de helft van de woningen in de sociale huur wordt gerealiseerd en de andere helft in de zogenaamde middenhuur, was corporatie Kennemer Wonen ook uitgenodigd

voor deze bijeenkomst. Haar vertegenwoordiger zei hierover: ,,Het is de intentie dat wij dit project gaan ontwikkelen en verhuren. Dat gaat in samenspraak met de gemeente. Als grootste corporatie in deze regio werken wij vaak samen. Zo maken we jaarlijks prestatieafspraken om iets te doen aan het tekort aan betaalbare huurwoningen. Door de samenwerking op deze locatie geven we daar invulling aan. Dat is goed nieuws voor de woningzoekenden in Castricum die nu gemiddeld acht jaar moeten wachten.’’

Raadslid Gerrit Krouwel (VVD) reageerde als volgt op de voorgestelde variant 3: ,,Er wordt met dit plan optimaal gebruik gemaakt van de schaarse grond die we in Castricum hebben. Voor de twee huursectoren is gekozen, omdat we daar in Castricum heel veel behoefte aan hebben. Het voorkeursconcept geeft de beste mogelijkheid om zoveel mogelijk groen te behouden en ook de grootste afstand te creëren tot de bestaande bebouwing. De gekozen bouwhoogte houdt het midden tussen het optimaal uitnutten van de locatie en de wens van de omwonenden om zo laag mogelijk te bouwen. De bouwvormen sluiten qua hoogte prima aan bij het naastgelegen woningbouwcomplex Villa Rotonda.’’

Huisartsenpraktijk

Aanvankelijk gingen er stemmen op om op deze plek naast de woningen een huisartsenpraktijk te realiseren, omdat meerdere huisartsen een groot tekort aan ruimte hebben. Het college heeft echter op 19 juni jl. aan de raad meegedeeld dat uit een opgestelde analyse is geconcludeerd dat een combinatie van woningbouw met een huisartsenpraktijk hier niet wenselijk is. Inmiddels heeft de raad op 6 juli een motie van Lokaal Vitaal en de VVD aangenomen om in de omgeving van de Koekoeksbloem te zoeken naar een andere geschikte locatie voor de huisartsen. Wendy van der Maarel, die samen met haar compagnon Elmer Leemhuis haar hoop had gevestigd op een verhuizing naar de Koekoeksbloem, liet weten: ,,Wij zijn uiteraard erg teleurgesteld, want de nood hier is bijzonder hoog. Het is nu maar te hopen dat de zoektocht van het gemeentebestuur snel een geschikt alternatief voor ons oplevert.’’

Hoe nu verder?

Na afloop van de inloopbijeenkomst deelde een woordvoerder van de gemeente mee: ,,Er waren zo’n zeventig bezoekers, waarvan er vijfenveertig hebben gereageerd via een formulier. De reacties hebben vooral betrekking op het aantal bouwlagen, de verkeersdoorstroming, het parkeren, de behoefte aan seniorenwoningen, behoud van groen en ook werd opgemerkt dat het schrappen van de huisartsenpraktijk een gemiste kans is. Alle reacties worden verzameld en na de zomer volgt er een tweede informatieavond met terugkoppeling op de ontvangen reacties en het verkavelingsplan.’’ (Foto: Hans Boot)