D66 stelt college vragen over bouw woning Geversweg

Castricum – De laatste jaren is er de nodige discussie ontstaan over de wijziging van de bestemming voor de locatie van het vroegere Strandvondstenmuseum aan de Geversweg 2a. Eigenaar Menno Twisk lukte het niet om het museum te behouden en daar een woning bij te bouwen, maar het ziet ernaar uit dat daarvoor wel een omgevingsvergunning wordt verleend aan de nieuwe eigenaar. D66 zet daar vraagtekens bij.

Door Hans Boot

Per brief van 21 december jl. heeft de fractie van D66 aan het college vier vragen gesteld naar aanleiding van het besluit van het college om een ontwerp-omgevingsvergunning te verlenen voor de realisering van een woning op de plek van het Strandvondstenmuseum. Deze vragen zijn op 22 december schriftelijk beantwoord.

In de eerste plaats vraagt de fractie zich af of het niet verstandig was geweest om de raad hieromtrent te consulteren. Het antwoord hierop is dat het college al in 2017 heeft besloten dat de bouw van een woning in principe mogelijk is in plaats van het Strandvondstenmuseum. Omdat aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan, heeft het college het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Daarnaast wordt verwezen naar de procesbrief die de raad in oktober 2022 heeft ontvangen.

‘Precedentwerking’

Als tweede wordt door D66 gevraagd of het nog mogelijk is de omgevingsvergunning te weigeren en de afweging te betrekken bij de invulling van het bestemmingsplan Zanderij-Noord. Die mogelijkheid is er wel, maar de aanvrager voldoet volgens het college aan de gestelde voorwaarden, waaronder het ter beschikking stellen van grond voor de door de raad gewenste natuurontwikkeling.

Vervolgens wordt de vraag gesteld of er sprake kan zijn van ‘precedentwerking’ ten aanzien van bouwactiviteiten in betreffend gebied. Het antwoord hierop luidt dat het college dit niet verwacht, omdat het gebouw van het Strandvondstenmuseum verdwijnt en deze functie elders in het gebied niet meer voorkomt. ‘De bebouwing neemt dus feitelijk niet in grote mate toe, er komt geen stedelijke functie bij en er verdwijnt een functie met verkeer aantrekkende werking’, aldus het college.

Tot slot stelt het college naar aanleiding van de vierde vraag dat het in de afwegingen geen rol speelt dat de aanvrager tevens als ontwikkelaar betrokken is bij het project ‘Kaptein Kaas’ in het plangebied Zanderij-Zuid.

Reactie D66

Namens de fractie van D66 wilde fractievoorzitter Harold Ebels het volgende kwijt over de beantwoording van de vragen die zijn partij had gesteld: ,,Zo beschouwd, is de beantwoording van het college helder Men stelt dat het bouwplan Geversweg 2a een op zich zelf staande kwestie betreft waar al eerder – los van de natuurontwikkeling op de Zanderij – afspraken over gemaakt zijn. En feitelijk zal dat kloppen. Dat neemt niet weg dat juist in het kader van deze natuurontwikkeling, waar PWN, provincie en gemeente zich voorbereiden op grondverwervingen, bij eigenaren hierover nog veel onduidelijkheid bestaat. Immers, de vastgestelde ruimtelijke kaders laten zien dat er slechts een zeer beperkt aantal bouwmogelijkheden ontstaat. In enkele situaties zal dat zijn gebaseerd op het verwijderen van bedrijfsmatig vastgoed, maar voor het overige is onduidelijk welke eigenaren en op welke plekken een bouwmogelijkheid zouden kunnen verkrijgen. Volgens onze fractie mag dat nooit het karakter van een loterij krijgen. Wij zijn er voorstander van om op basis van ruimtelijke afwegingen de bouwlocaties aan te wijzen en de opbrengsten financieel te verevenen over alle eigenaren. Zo kan ieder een kleine vergoeding extra boven op de vierkante meterprijs krijgen bij de verwerving. Wij denken dat een dergelijk principe, mits goed uitgewerkt, kan leiden tot draagvlak bij alle eigenaren die grond verkopen ten behoeve van de natuurontwikkeling. Maar goed, volgens het college blijft Geversweg 2a daar dus buiten en kent dat plan zijn eigen route, wat het er volgens D66 niet overzichtelijker op maakt.’’ (Archieffoto: Hans Boot)