College wil geen vierde bouwlaag op locatie Maranathakerk

Castricum – Tijdens de raadscommissie van 25 mei jl. is de voorkeur uitgesproken voor de bouw van een zorgpraktijk met zestien woningen (sociale huur en koop) op de locatie Maranathakerk. Vanuit de wens om meer woningen te bouwen heeft de raad ook voorgesteld dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden voor een vierde bouwlaag. Het college heeft daaromtrent de raadsleden schriftelijk geïnformeerd per brief van 20 juni.

Door Hans Boot

In genoemde brief wordt gesteld dat het onderzoek is gebaseerd op het gevoerde participatieproces en de stedenbouwkundige analyse. Wat de participatie betreft benadrukt het college dat die goed is geslaagd en er met het buurtcomité een goede verstandhouding is opgebouwd. Er wordt daarbij onder andere verwezen naar de uitkomsten van een enquête onder de inwoners van Castricum. Ook wordt geconstateerd dat de geënquêteerden het over het algemeen eens waren met de stedenbouwkundige uitgangspunten en het wijzigen daarvan een inbreuk zou zijn op het participatieproces, omdat het buurtcomité haar grote zorg zal uitspreken over de gevolgen van een vierde bouwlaag voor de buurt.

Aansluiting bij ‘De Brink’

Volgens de brief is op basis van een stedenbouwkundige analyse van de locatie het aantal bouwlagen beperkt tot drie. Uitgangspunt hiervoor is de vastgestelde actualisatie van het ‘masterplan inbreidingen’, waarin de maximale hoogte voor herontwikkeling is vastgesteld op drie bouwlagen. De reden voor de keuze in dit geval is ook dat de kruinen van bestaande en nieuw aan te planten bomen met een hoogte van circa vijftien meter aan de noord- en oostzijde van de bebouwing kunnen uitsteken. Als bijkomende reden wordt genoemd dat met drie bouwlagen aansluiting is gevonden bij de hoogte van het appartementencomplex ‘De Brink’.

Vier extra woningen

In de brief wordt verder nog even ingegaan op de gevolgen voor de parkeercapaciteit, maar de belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er vanuit het stedenbouwkundig aspect en het maatschappelijk draagvlak bij de omwonenden negatief wordt geadviseerd over het opnemen van een vierde bouwlaag. Als alternatief voor het toevoegen van woningen noemt het college tenslotte de mogelijkheid om twee woningen binnen de huidige footprint toe te voegen op zowel de eerste als tweede verdieping, waardoor het totaal op twintig komt. Voor de vier extra woningen zou volgens de brief parkeercapaciteit aanwezig zijn.