College Uitgeest positief over plannen Park Oudgeest

Het college van Uitgeest gaat op hoofdlijnen akkoord met het plan voor de ontwikkeling van ‘Park Oudgeest’, het voormalige Erfgoedpark De Hoop. Vooruitlopend op de behandeling van het plan in de gemeenteraad in september, willen de initiatiefnemers van het park deze zomer met verschillende belangengroepen en betrokkenen in gesprek gaan over de plannen. De initiatiefnemers willen aan de zuidoever van het Uitgeestermeer een dorpse plek inrichten om te recreëren, werken, leren en ondernemen. Een combinatie van verblijfsrecreatie, cultuurhistorie, horeca en (maatschappelijk) ondernemerschap moet zorgen voor een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke plek die bijdraagt aan het sociaal-culturele DNA van Uitgeest.

Wethouder Wil Spaanderman: ,,Het college stelt zich beslist sympathiek op tegenover dit plan, dat alles in zich heeft om een duurzame ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Het past uitstekend in ons beleid om Uitgeest meer als recreatieve gemeente op de kaart te zetten. We stellen daarbij wel enkele voorwaarden.” Zo moet het plan voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. De ruimtelijke invulling van het plan wordt in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden de komende maanden verder uitgewerkt.

Het plan is nog volop in ontwikkeling. De initiatiefnemers en het recreatieschap willen samen met de omgeving en overige betrokkenen in gesprek gaan over de nadere invulling van de plannen. Dit gebeurt in drie werkgroepen: Park en Omgeving, Verkeer (inclusief parkeren) en (Maatschappelijke) Ondernemers. Een onafhankelijk voorzitter gaat de werkgroepen begeleiden. Ter voorbereiding hierop organiseert het recreatieschap samen met de initiatiefnemers na de zomer een informatiebijeenkomst. Direct betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging, overige betrokkenen en geïnteresseerden worden, wanneer de datum bekend is, via de media uitgenodigd. Wie op dit moment meer wil weten over het plan of denkt een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de ideevorming kan dit kenbaar maken via de website: www.parkoudgeest.com.

De ontwikkelopgave van het voormalige erfgoedpark staat niet op zichzelf. De duurzame instandhouding en ontwikkeling van het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer staat onder druk. Om financiële dekking te vinden voor de noodzakelijke investeringen in groot onderhoud en vervanging zijn extra erfpachtinkomsten uit ontwikkelingen als Park Oudgeest voor het recreatieschap van groot belang.