College tekent overeenkomst Flexwonen

Tweederde van units voor Castricumse woningzoekenden

Castricum/Akersloot – Alhoewel de gemeentelijke besluitvorming behoorlijk wordt belemmerd door de coronacrisis, willen burgemeester en wethouders zo snel mogelijk verder met het project Flexwonen. Via een brief aan de gemeenteraad lieten zij weten een pilot te starten om de tijdelijke wooneenheden met voorrang toe te wijzen aan inwoners met een urgente woonvraag. Volgens wethouder Paul Slettenhaar spreekt de brief met de daarbij te sluiten overeenkomst met Flexwonen NH en Driessen voor zich.

Van de planning van eind januari voor het realiseren van flexwoningen in Castricum en Akersloot medio dit jaar is nog weinig overeind gebleven. In de eerste plaats leverden de inloopavonden op 10 en 11 februari weerstand op. Daarna gooide de coronacrisis roet in het eten. Er werd in Akersloot nog wel overleg gepleegd met raadsleden over de bezwaren van de bewonersgroep tegen de voorgestelde locaties, maar veel verder kwam men niet.

Het college zat echter niet stil en deelde de raad in een brief van 31 maart mee een pilot te starten om de toewijzing voor flexwoningen aan inwoners uit de gemeente Castricum te regelen. Daarbij wordt vermeld dat het een pilot voor één jaar betreft voor alternatieve vormen van woningtoewijzing die buiten de bepalingen van de Huisvestingsverordening Castricum vallen. De pilot wordt gedurende het eerste jaar na oplevering van de woningen geëvalueerd en als de uitkomst succesvol is, wordt aan de raad voorgesteld om de aangepaste werkwijze op te nemen in genoemde verordening.

‘Procedure niet afdoende’
Een andere belangrijke mededeling aan de raad is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder de plot valt, het college heeft laten weten dat er een kans bestaat dat voor bepaalde locaties de reguliere procedure niet afdoende is. Het college verwacht daarover half april meer te horen via een kamerbrief van het ministerie. Bij de brief van burgemeester en wethouders is een concept-overeenkomst gevoegd over het beheer en de exploitatie van de flexwoningen, die door de gemeente, exploitant Flexwonen NH B.V. en projectontwikkelaar Driessen Vastgoed B.V. moet worden ondertekend alvorens het project kan starten.

Overeenkomst
Het college benadrukt in haar brief nog eens dat zij ‘graag tegemoet wil komen aan de wens van inwoners die hebben aangegeven dat de woningen vooral worden toegewezen aan jongeren/starters en andere urgente woningzoekenden uit de eigen gemeente’. Daarom is in de overeenkomst bepaald dat per locatie tweederde van het aantal units bestemd is voor deze doelgroep en maximaal een derde zal worden verhuurd aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Uitgesloten van huisvesting zijn ex-gedetineerden, ex-TBS’ers en personen met een verleden uit de GGZ.

In de overeenkomst wordt ook afgesproken dat de maximale huurprijs exclusief servicekosten per maand 500 euro bedraagt en dat huurders minimaal twee keer de maandelijkse huur als inkomen dienen te hebben. Volgens de overeenkomst voldoen vergunninghouders met een uitkering van 1053 euro hier ook aan. De toewijzing wordt gedaan voor maximaal vijftien jaar, onder voorwaarde dat de gemeente voor deze periode toestemming krijgt om van het bestemmingsplan af te wijken. Tot slot wordt, naast bepalingen over beheer, leegstand, geschillen et cetera, vastgesteld dat de gemeente de grond van de locaties in erfpacht uitgeeft aan Driessen.

Reacties
Bij de brief aan de raad en bijbehorende overeenkomst kunnen wat vraagtekens worden gezet, maar voor verantwoordelijk wethouder Slettenhaar is alles zo klaar als een klontje: ,,De brief is een kennisgeving, want de raad hoeft niet over deze procedure te besluiten. De overeenkomst gaat puur over de samenwerkingsafspraken met de ontwikkelaar en beheerder. De keuze van de locaties staat hier los van. Daar zijn we nog druk mee bezig. Het enige wat ik hierover kan bevestigen is dat de Roemersdijk in Akersloot is afgevallen. Op 6 april is de overeenkomst ondertekend, omdat we haast willen maken met het aanpakken van de woningnood in onze gemeente. Met de procesbrief die komt, hopen we de overgebleven vragen weg te halen.”

Raadslid Dorien Veldt zegt over het project: ,,Ik wil opmerken dat de Akerslootse raadsleden op dit moment regelmatig contact hebben met de Belangengroep Flexwonen Akersloot. De gesprekken zijn kritisch, maar verlopen in een goede sfeer. Verder is het CDA benieuwd wanneer de wethouder met voorstellen voor nieuwe locaties komt. En we willen weten op welke wijze deze voorstellen met de inwoners besproken gaan worden en wanneer we daar als raad op kunnen reageren.” Ook hierop heeft de wethouder een antwoord: ,,We willen graag zo snel mogelijk live in gesprek gaan met belanghebbenden. Als dat te lang duurt doen we het digitaal. Maandag hebben we alvast een reactie op alle inspraakavonden en mails verstuurd.” (tekst Hans Boot)