College over begroting: ,,Realistische aanpak is onze leidraad’’

Castricum – Het college heeft de programmabegroting voor de komende vier jaar opgesteld. Voor 2024 en 2025 is de begroting sluitend, maar in de twee jaren daarop komt men opgeteld bijna elf miljoen euro tekort. Reden hiervoor is dat het Rijk nog steeds geen besluit heeft genomen over toekenning van gelden aan de gemeenten na 2025. ,,Vanuit de reguliere bedrijfsvoering zijn wij ‘in control’. Als het Rijk hetzelfde zou doen als altijd, hadden we een plus van een ton gehad’’, concludeert wethouder Roel Beems van financiën.

Door Raimond Bos

Het college ziet de behandeling van de nieuwe begroting door de gemeenteraadsleden met vertrouwen tegemoet. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Castricum komt de jaarbegroting boven de 100 miljoen euro uit. Dat is niet verwonderlijk, want het aantal inwoners van de gemeente stijgt. Rond 2030 zal naar verwachting de grens van 40.000 inwoners worden overschreden en hoe meer inwoners er zijn, hoe meer geld er ook met de begroting gemoeid is.

Bovendien zijn er boekhoudkundige redenen voor een fluctuerend begrotingssaldo. Soms worden projecten doorgeschoven tot over de jaargrens, waardoor ook de bijbehorende budgetten naar het volgende begrotingsjaar verhuizen. Een ander voorbeeld hiervan is een reservering, die de gemeente dit jaar en volgend jaar alvast wilde maken om het dreigende tekort van 2026 op te vangen. In de nieuwe begroting is die maatregel voor dit en volgend jaar teruggedraaid.

Lastenverhoging betreft alleen inflatiecorrectie

Het college is niet van plan de gemeentelijke belastingen te verhogen, behalve de gebruikelijke trendmatige verhoging op basis van het inflatiecijfer. Dat betekent dat de inwoners volgend jaar wel wat dieper in de buidel zullen moeten tasten om de aanslag te kunnen betalen, maar dat de tarieven procentueel gezien gelijk blijven. Verder meldt Beems dat men het kleine plusje op de begroting graag achter de hand houdt om onvoorziene uitgaven in de loop van het jaar mee te kunnen dekken.

De veel bekritiseerde korting van tien procent op subsidies van sociale instellingen werd onlangs door de gemeenteraad uitgesteld. Het had de gemeente 360.000 euro moeten besparen, maar de insteek is nu dat eerst een doelmatigheidsonderzoek wordt gehouden. Van uitstel lijkt echter geen afstel te komen, want de maatregel staat voor 2025 alsnog op stapel.

Lopende zaken

Intussen ligt er voor het Castricumse college nog genoeg ander werk te wachten. Beems: ,,Qua woningbouw liggen we op schema. De verdeling 30-10-40-20 (30% sociale huur, 10% sociale koop, 40% middenhuur/middenkoop en 20% vrije sector, red.) en dat is goed nieuws voor de doelgroepen in de hele breedte. Verder gaan we de komende tijd aan de slag met de nieuwe sportnota. De zachte kant is inmiddels geregeld via het sportakkoord en de subsidiestromen voor 2024 zijn al op orde.’’

Beems is voorts bestuurlijk kartrekker van een nieuw toeristenbeleid dat door zes gemeenten samen wordt opgesteld: Dijk en Waard, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. ,,Wij zijn een superinteressant gebied voor bezoekers’’, aldus de wethouder. Hij verwacht nog voor het eind van het jaar het document in behandeling te kunnen brengen.

Werkorganisatie BUCH

Inmiddels is het zeven jaar geleden dat Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen een werkorganisatie opzetten: BUCH. Dat kost de gemeente bijna 29 miljoen euro per jaar, maar volgens Beems zou de gemeente vermoedelijk meer kwijt geweest zijn als men alles op eigen kracht had moeten regelen. ,,Vooral bij het uitvoeren van de taken die we vanuit de overheid hebben gekregen, zie je een synergievoordeel. Vergelijk met maar met de veiligheidsregio. Die beslaat zestien gemeenten, dat is ook niet voor niets. Als iedere gemeente dat allemaal zelf zou moeten regelen, was je daar veel meer geld voor kwijt geweest.’’

Dat betekent overigens niet dat het college zorgeloos achterover leunt: ,,We houden de kosten wel goed in de gaten. Je wilt ook een stip aan de horizon houden. We zijn nu zeven jaar onderweg, maar waar willen we over drie jaar staan? Het is om streven om de werkorganisatie zo fit mogelijk te krijgen.’’ (Foto: Bos Media Services)