College kan verder met renovatie strandplateau

Castricum – Met uitzondering van de PvdA en De VrijeLijst is de gemeenteraad afgelopen donderdag akkoord gegaan met het voorstel van het college om het definitief ontwerp vast te stellen van de herinrichting strandplateau en strandafgang. Twee moties en een amendement haalden het niet, maar een nieuwe motie over een onderzoek naar de aanbesteding van de pacht van het parkeerterrein werd unaniem aangenomen.

Door Hans Boot

Voor de behandeling van het gevoelige onderwerp strandplateau en strandafgang bleek na 25 januari een tweede commissievergadering nodig, die donderdagavond plaats vond. Nadat voorzitter Ralph Castricum (Forza!) deze had geopend en had aangekondigd dat strandwethouder Roel Beems door ziekte werd vervangen door burgemeester Karen Heerschop, vatte hij de inhoud van de twee moties samen die op 25 januari ter sprake kwamen. In de eerste, ingediend door de PvdA en De VrijeLijst, wordt het college verzocht dit jaar een taxatie uit te voeren om nieuwe huurtarieven vast te stellen voor het strand om een beter evenwicht tussen kosten en baten te kunnen krijgen.

De tweede motie, eveneens ingediend door genoemde partijen, roept het college op zich te melden bij het provinciebestuur als potentiële gegadigde voor het pachten van de grond waarop het terrein voor fiets- en autoparkeren nu is gerealiseerd met als doel zelf de noodzakelijke publieke voorzieningen te realiseren. Beide moties waren inmiddels voorzien van een preadvies van het college met in beide gevallen het advies om niet in te stemmen met de motie. Ondertussen hadden dezelfde partijen een amendement ingediend met het voorstel de benodigde investering met twee jaar op te schuiven naar 2027. Ook dit amendement werd in een preadvies ontraden.

Toegevoegde waarde

Na deze mededelingen ging de carrousel weer van start, te beginnen bij de indieners van de motie en het amendement. José Smits (PvdA): ,,Een van de voordelen van het uitstel van investeren is dat er in overleg met alle partijen oplossingen kunnen worden gevonden voor bijvoorbeeld de verbetering van het fietsparkeren en de invulling van de locatie Blinckers door pachter Cambium. De dekking van het begrote bedrag wordt niet aangegeven in het preadvies en de reserves worden leeggetrokken. Het college heeft het over meevallers, maar welke zijn dat?’’

Bärbel Böhling sloot zich als mede-indiener van de moties namens De VrijeLijst aan bij Smits, maar Mariska Tauber (LokaalVitaal) dacht er anders over: ,,Als er niets gebeurt, ben ik bang dat we nog heel lang kunnen wachten. Het wordt tijd dat er nu wat aan gedaan wordt, dus mijn partij stemt niet in met het amendement.’’ Ook Mariska El Ouni (D66) en Martin Coenen (VVD) deelden die mening en vonden dat het project van toegevoegde waarde is. Marieke Kooter (GroenLinks) merkte op dat het voorstel er mooi uitziet en dat je altijd wel eens wat problemen tegenkomt. Luc Damen (CDA) noemde het uitstellen van investeringen ook niet handig en als laatste gaf de voorzitter namens Forza! aan het amendement eveneens niet te steunen.

Stemming

Vervolgens waren de twee moties aan de beurt. Opnieuw wees Smits in haar toelichting erop dat het in gebreke blijven van Cambium en de juridische geschillen tussen deze onderneming en de provincie de plannen frustreerden. Böhling riep in dit verband het college op om niet aan de zijlijn te blijven staan. Daarna lieten de overige partijen blijken de moties niet te steunen, maar was er wel veel begrip voor een derde motie die was ingediend door Lokaal Vitaal en CDA. Daarin het verzoek aan het college om onder meer in overleg met de provincie en Cambium prioriteit te geven aan de plannen die zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgevoerd en te onderzoeken hoe de aanbesteding van het parkeerterrein bij het strand in 2035 zal verlopen. Tauber lichtte toe: ,,We proberen hiermee de wethouder wat meer handen en voeten te geven om te kunnen mediaten tussen Cambium en provincie.’’

Ondanks dat deze motie nog niet was voorzien van een preadvies konden alle partijen zich wel vinden in deze ‘tussenstap’. Ook de burgemeester liet weten dat het college hiermee kan instemmen. De conclusie van de voorzitter was dan ook dat alle stukken rijp waren voor besluitvorming en de stemming hierover in de raadsvergadering op dezelfde avond kon worden meegenomen. Dat gebeurde ook met uitzondering van de motie over de pacht van het parkeerterrein die nog even ‘boven de markt’ blijft hangen, zoals de burgemeester het omschreef. De motie over het uitstel van de investering werd verworpen met 5 stemmen voor en 20 tegen, wat eveneens gold voor het amendement. Het raadsvoorstel zelf werd aangenomen met 20 stemmen voor en 5 tegen, terwijl de leden unaniem akkoord gingen met de motie van Lokaal Vitaal en CDA. (Archieffoto: Hans Boot)