College kan door met zwembad

Castricum – Na de commissievergadering van 11 maart hing de locatiekeuze voor een nieuw zwembad in Noord-End nog aan een zijden draadje. Een nieuw amendement zorgde ervoor dat de raad donderdagavond instemde met de voorgestelde locatie. Er kan met de planvorming kan worden gestart.

Door Hans Boot

Omdat de meerderheid van de raad van mening was dat sportwethouder Ron de Haan zich aan de toezegging moest houden die aan de verenigingen op sportpark Noord-End was gedaan als daar het nieuwe zwembad zou komen, werd het besluit over de locatiekeuze twee weken geleden aangehouden. De afspraken hielden in dat zowel FC Castricum als Helios kunstgras zou krijgen ter compensatie van de inlevering van veld 5 van de voetbalclub.

Begrippen als ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘motie van wantrouwen’ werden de laatste weken al in de politieke wandelgangen gefluisterd. Ondertussen had FCC de raad per brief van 20 maart meegedeeld dat de vereniging ‘geen medewerking verleent aan het zwembad als de compensatie niet wordt gegarandeerd’. CKenG, Forza!, Fractie Van Schoonhoven en D66 dreven de kwestie op de spits en dienden een motie in, waarin aan het besluit over de locatiekeuze de voorwaarde wordt gekoppeld dat beide verenigingen kunstgras krijgen.

‘Constructief opstellen’

Het feit dat de punten 3 en 4 uit het voorgestelde raadsbesluit over parkeervoorzieningen moesten worden geschrapt en eerdere amendementen vervielen, deed niet meer ter zake. Het ging in de raadsvergadering alleen nog maar over het nieuwe amendement. Alle fracties wilden daar nog wel iets over zeggen. Dat kwam er samenvattend op neer dat het ‘jammer’ werd gevonden dat er een extra amendement nodig was. Men hoopt ‘dat het vertrouwen in de nagekomen toezeggingen wordt hersteld’. Roel Beems (CKenG): ,,Ik wil wethouder De Haan oproepen om zich constructief op te stellen in het overleg met de stakeholders en uit te voeren wat de raad heeft opgedragen.”

De VVD was bij monde van Gerrit Krouwel een van de tegenstanders van het amendement: ,,Wij zijn niet tegen het zwembad, maar het voorstel is volstrekt onvolledig. Zo wordt er helemaal niet aangegeven waaruit de kunstgrasvelden worden betaald. Bovendien zijn de parkeervoorzieningen weggepoetst, dus waar zijn die wel gedacht?”

Initiatiefgroep

Leo van Schoonhoven richtte zich eerst tot de voetbalclub: ,,Ik wil het bestuur van FCC een groot compliment geven voor het op papier zetten van haar argumenten. Dat is een hart onder de riem voor de inwoners van Castricum. Omdat er woningen op de huidige plek van het zwembad zijn gedacht en die steeds duurder worden, roep ik het college op snel aan de slag te gaan met het vormen van een initiatiefgroep om een plan voor het zwembad te maken.” Deze oproep werd volledig door Ada Greuter (PvdA) ondersteund.

Tim de Heer stipte nog wel een puntje aan dat misschien nadere aandacht behoeft. De vertegenwoordiger van De Vrije Lijst wees erop dat ‘de huur van een kunstgrasveld drie keer zo duur is als een gewoon veld’. Zijn partij vroeg zich dus af ‘of de verenigingen dat financieel konden dragen’ en sprak zich uit tegen het amendement.

Aan het eind van de stemrondes concludeerde voorzitter Toon Mans dat 15 van de 24 aanwezige raadsleden voor het amendement hadden gestemd. Met een meerderheid van 17 tegen 7 werd het voorstel voor de locatiekeuze aangenomen. Mans: ,,Het is nog slechts een tussenbesluit, maar dat is ook van wezenlijk belang.”

Reactie wethouder

Na de raadsvergadering reageerde Ron de Haan als volgt: ,,Ik ben blij voor Castricum dat er nu echt zicht komt op een mooie nieuwe zwemvoorziening. In de tijd die nu komt, blijven we in gesprek met de belangrijkste partijen op Sportpark Noord-End. Daarnaast voeren we regelmatig overleg met andere partijen, zoals de Fietsersbond en omwonenden over hoe het zwembad mooi past in de omgeving. Tijdens de gesprekken met alle belanghebbenden staan de onderwerpen verkeer, parkeren en groen in ieder geval hoog op de agenda. Er kan nu worden gestart met het vormen van een ontwerpteam. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp van het zwembad eind dit jaar gereed.”