Castricum verlengt coronamaatregelen met half jaar

Castricum – De COVID-crisis houdt de gemeente Castricum in de greep. Ondernemers, verenigingen en instellingen hebben soms de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. De verschillen in economische perspectieven per branche, soms per ondernemer, zijn groot. De gemeente Castricum wil haar bedrijven, sociaal-maatschappelijke instellingen en ondernemers helpen tijdens deze coronacrisis.

Het college van B&W wil 150.000 euro beschikbaar kunnen stellen en vraagt hiervoor op 8 april de goedkeuring van de gemeenteraad, bovenop een bedrag van 122.000 euro dat Castricum van Rijkswege heeft ontvangen om de cultuursector in leven te houden. College en gemeenteraad boden vanaf half maart vorig jaar, in verschillende fasen en meebewegend met de landelijke steunmaatregelen, financiële steun aan lokale ondernemers en maatschappelijke initiatieven. Doel van die hulp is om toekomstperspectief te houden. Op 2 maart heeft het college van B&W, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad op 8 april, ingestemd met een nieuwe fase in de hulp en ondersteuning; fase 5.

Maatwerk

In deze fase 5 gaat het om 150.000 euro voor het lokale herstelfonds en het verlengen van de looptijd tot en met 1 juli van dit jaar. De rijksbijdrage ‘Instandhouding culturele infrastructuur’ wil men beschikbaar stellen ten behoeve van de lokale culturele instellingen. Voor de tweede keer wordt de ‘Motie OZB’ vanwege gedwongen sluiting uitgewerkt voor het eerste kwartaal 2021. De motie houdt in dat de opbrengsten uit OZB voor ondernemers die op last van de overheid gesloten zijn, gecompenseerd worden. Verder wordt geen precario geheven over de jaren 2020 en 2021. De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties wordt voor zes maanden aangevraagd bij de Rijksoverheid. Deze wordt na ontvangst uitgekeerd aan de huurders in de buitensportsector. De (tijdelijke) verruiming van terrassen wordt verlengd tot 25 oktober 2021, mits passend binnen de landelijke richtlijnen.

Daarnaast past de gemeente , vooralsnog tot en met 1 juli 2021, maatwerk toe bij het innen van de gemeentelijke belastingen daar waar de nood hoog is. Ditzelfde geldt bij het innen van de huurpenningen van de gemeentelijke huurders die ondanks de Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL) in financiële nood verkeren.

Aanmelden voor ondersteuning

Inwoners kunnen een beroep doen op het herstelfonds om de gevolgen van de coronacrisis te dragen. In alle gevallen van ondersteuning gaat het om maatwerk. Verzoeken voor bijdragen uit het Herstelfonds kunnen worden ingediend bij de gemeente Castricum (zie www.castricum.nl/informatie-over-coronavirus/herstelfonds-1-1) . De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van een gemotiveerde aanvraag met crisisbegroting en financiële onderbouwing (jaarrekening 2020).

Collectieve ideeën gericht op herstel

Daarnaast nodigt de gemeente (ondernemers)verenigingen, stichtingen en instellingen in de sectoren detailhandel, cultuur, sport en welzijn actief uit om het ontwikkelen van initiatieven gericht op herstel ter hand te nemen. Een voorstel is helder en beknopt (maximaal driehonderd woorden), bevat een beschrijving van het initiatief en de mate waarin het voldoet aan de drie criteria: maatschappelijke impact, toekomstbestendigheid en eigen initiatief. De aanvrager maakt duidelijk welke financiële bijdrage wordt gevraagd uit het Herstelfonds en waarom de aanvrager deze bijdrage zelf niet (meer) kan invullen. Op basis van deze gegevens neemt het college een besluit. De werkwijze voor beide vormen van ondersteuning, het lokale Herstelfonds en de maatwerk-ondersteuning, wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website van Castricum.