BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

Castricum – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan. Voorbeelden zijn het hergebruik van materialen en het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen. Ook het zodanig inrichten van de dorpen dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan, hoort hierbij. Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend. De BUCH-gemeenten hebben daarom beschreven hoe ze deze klimaatdoelen in samenhang willen behalen en wat daarvoor nodig is. Het staat in het ‘Ambitiedocument Klimaat’. Op 17 september vergadert de gemeenteraad van Castricum over dit document.

Het document laat zien welke opdrachten het Rijk de gemeenten precies heeft gegeven en welke ambities elk van de vier gemeenten zelf heeft als het gaat om het klimaat. Ook is er een voorstel gedaan hoe de BUCH werkorganisatie de opdrachten zo goed mogelijk kan uitvoeren en hoeveel extra inzet en geld daarvoor nodig is.

Wethouder Falgun Binnendijk: ,,Er is veel voor nodig om de Rijksopdrachten uit te voeren en dan is het goed om te constateren dat het onderwerp duurzaamheid leeft in Castricum. Iedereen moet mee kunnen doen om op zijn of haar manier een bijdrage te leveren. Wij willen als gemeente zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak. Dat is nodig om samen op te kunnen trekken en in gezamenlijkheid onze doelen te behalen.”

Logisch verbinden

Om een duurzame leefomgeving te creëren, stelt de gemeente voor om alle klimaatopdrachten en ambities op een logische manier met elkaar verbinden in een programmatische aanpak. Dit klimaatprogramma bestaat uit vijf onderwerpen: de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering. De klimaatopdrachten hebben veel impact op onze leefomgeving en op onze manier van wonen, consumeren en verplaatsen. Over elk van de vijf onderwerpen gaat de gemeente daarom de komende jaren gesprekken voeren. Belanghebbenden, bedrijven, ondernemers en inwoners zullen hiervoor benaderd worden. De ene keer gaat dat over het opwekken van duurzame energie, een andere keer gaat het over het “vergroenen” van uw tuin of over mobiele laadpalen. Weer een andere keer vraagt de gemeente u om mee te denken over een alternatieve warmtebron voor uw wijk of straat. Bij al deze onderwerpen staan draagvlak voor oplossingen, het steunen van lokale initiatieven en het zoeken naar betaalbare oplossingen voorop.

Vragenlijst

Wie meer wil weten over de Rijksopdrachten en de ambities van de gemeente Castricum inzake het klimaat, kan op www.ikdenkmeeovercastricum.nl terecht. Daar staan het ambitiedocument en een link naar een digitale vragenlijst. De gemeente wil via deze vragenlijst peilen wat de inwoners vinden van de plannen. Op 17 september besluit de gemeenteraad over het document. (Foto: Bos Media Services)