Bouwplannen in gemeente krijgen steeds meer vorm

Castricum/Limmen – Voor je tegenwoordig toestemming krijgt om ergens te bouwen, mag je gemiddeld zo’n zeven jaar rekenen voor de eerste paal de grond in kan. Procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan of de behandeling van bezwaren tegen het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen namelijk lang roet in het eten gooien. Binnen onze gemeente speelt dit ook op diverse locaties. Toch gloort er binnen afzienbare tijd voor drie projecten hoop aan de horizon, wat onder andere bleek uit twee commissievergaderingen van afgelopen donderdag.

Door Hans Boot

Voor de commissies van donderdag stonden het bestemmingsplan Dampegheest Limmen en het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de locatie Maranathakerk op de agenda. Verder is er nog nieuws te melden over het plan voor 37 woningen bij verzorgingshuis de Santmark.

Bestemmingsplan Dampegheest

Al sinds 2018 onderneemt de Stichting Hospice Castricum pogingen om een hospice te realiseren binnen de gemeente. Diverse opties passeerden de revue en uiteindelijk wilde de gemeente voor deze bestemming meewerken aan de verkoop van grond aan ’t Kieftenland waar vroeger het zwembad Dampegheest was gevestigd. Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader vastgesteld voor de ontwikkeling van een hospice, acht seniorenwoningen en een vrije kavel op dit terrein. De raad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan en de nota van zienswijzen vast te stellen.

In de commissie konden alle partijen in principe instemmen met het voorliggende bestemmingsplan. Uiteraard hadden sommigen behoefte aan meer uitleg over de doelgroep voor de seniorenwoningen, zorgen over verkeersproblematiek en een voldoende breed voetpad langs de woningen, een openbare toegankelijkheid van de oever langs het aangrenzende water en de vraag waarom het vereveningsfonds buiten beschouwing werd gelaten. Voor zover mogelijk beantwoordde wethouder alle vragen en zegde daarbij toe dat het streven was om betaalbare huurwoningen voor de senioren te realiseren en dat het college ook de ambitie had om energieneutraal te bouwen. Zijn collega Wilma van Andel was, alhoewel zij geen aandeel had in het voortraject, trots op wat er nu tot stand was gekomen.

Nadat GroenLinks had aangegeven dat deze partij mogelijk nog een amendement indient over het vereveningsfonds, werd de vergadering gesloten met de mededeling dat de besluitvorming over dit onderwerp is gepland voor de raad van 23 mei.

Ruimtelijk kader Maranathakerk

Vervolgens werd dit onderwerp behandeld. Het betreft de realisatie van een zorgpraktijk van 750 m2 en twintig bovenwoningen, waarvan acht in de sociale huur, acht in de middenhuur of koop en vier in de vrije sector. Als eerste kreeg Freek Weijers namens de dorpspraktijk aan de Cieweg als inspreker het woord. Hij zette uiteen dat deze praktijk al een aantal jaren dringend een nieuwe ruimte nodig heeft en aan het college heeft kenbaar gemaakt dat die prima past in de plannen voor de Maranathakerk. Weijers zei ook dat het huidige huurcontract van de praktijk tot oktober 2026 loopt, waardoor er behoefte is aan verlenging of het vinden van een tijdelijke nieuwe locatie. Daarop ontstond er discussie over de vraag in hoeverre de te realiseren zorg in het plan moet worden vastgelegd.

Wethouder Slettenhaar beloofde dat daarvoor de hulp van specifieke kennis wordt ingeroepen en er voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op wordt teruggekomen. Verder bleek uit de betogen dat alle partijen in principe met het kader konden instemmen. Soms werd het nog wel betreurd dat het karakteristieke gebouw verdwijnt, inclusief een kroegje waar Ralph Castricum dierbare herinneringen aan had. Ook ging er een stem op om de woningen te bestemmen voor senioren, gezien de zeer gunstige ligging. Over ’t algemeen werd het plan als mooi bestempeld met als toevoeging dat er veel lof was voor de participatie, de aanwezigheid van veel groen, nieuwe bomen en behoud van de speelplaats.

Als laatste kwam een raadslid met het voorstel om de besluitvorming over dit onderwerp naar voren te halen en mee te nemen in de raadsvergadering van hedenavond om de verkoopprocedure voor de grond te versnellen. De voorzitter vond dit echter verwarrend en bovendien werd gesteld dat mensen dan niet meer in de gelegenheid waren om op deze commissievergadering te reageren. Daarom werd gekozen voor het aanhouden van het besluit tot de geplande raadsvergadering van 23 mei.

Bestemmingsplan Santmark

Tot slot staat het project, om in plaats van de acht bestaande aanleunwoningen van de Santmark nieuwe appartementen terug te bouwen, op de rails. Er ligt een plan voor in totaal 37 zorgwoningen, waarvan er 28 in de categorie sociale huur vallen. De gemeenteraad heeft op 11 april jl. het bestemmingsplan vastgesteld. Dat ligt met de benodigde stukken met ingang van 25 april digitaal ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tot en met 6 juni van dit jaar. (Afbeelding: aangeleverd)