Bezwaar tegen wijzigingen in Natuurbeheersplan

De Stichting Alkmaardermeeromgeving maakt bezwaar tegen wijzigingen in het ontwerp Natuurbeheerplan 2015 zoals door Gedeputeerde Staten van de provincie wordt voorgesteld. Er is vooral gekeken naar de kaart Ecologische Hoofdstructuur verschillen 2014-2015, en wat de invloeden daarvan kunnen zijn op de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de onderhavige gebieden. Jacques Dersjant van de stichting: ,,Voor het gebied langs de Geversweg in Castricum komt de aanwijzing te vervallen zonder dat in de stukken duidelijk wordt gemaakt om welke redenen dit gebeurt. De EHS heeft niet alleen betrekking op bestaande natuur, maar richt zich ook op potentiële natuurgebieden. En daar kan dit gebied toe worden gerekend gezien ook de provinciale intenties in het verleden. Verder is het ons opgevallen dat de verschillenkaart ook stukken duingebied laat zien waar veranderingen in de aanwijzing zijn voorgenomen, zonder dat wordt toegelicht welke redenen daaraan ten grondslag liggen. Het gaat om de westkant van Camping Bakkum waar een flink stuk duin uit de EHS wordt gehaald. De Papenberg, de Brabantse Landbouw, een perceeltje bij de Kerkdijk en zo nog wat snippers. En tot slot de parkeerplaats bij het strand en het strandplateau. Ook voor deze gebieden verzoeken wij het college deze niet uit het Natuurbeheerplan te halen.” Foto: archief/René Rühland.