Bewoners Hoogeweg in Bakkum luiden noodklok om overlast

Bakkum – Het af- en aanrijden van zware vrachtwagens, rottingslucht door het fermenteren van organisch materiaal, bergen houtsnippers en vervuilde grond: bewoners van de Hoogeweg in Bakkum hebben schoon genoeg van de overlast in hun omgeving. Meermalen trokken zij aan de bel bij de gemeente. ,,Ons woongenot is flink aangetast.’’

Door Ans Pelzer

Tussen Egmond en Castricum ligt een smalle en spaarzaam verlichte weg vanaf de Heereweg naar de Hoogeweg. Voor zware tegenliggers, zoals vrachtverkeer, moet je aan de kant. Midden in een open en agrarisch gebied liggen hopen (hout)afval. Bezwaren tegen de oorspronkelijke activiteiten van het naburige loonbedrijf hebben omwonenden niet. ,,Deze werkzaamheden zorgden eerder niet voor overlast. Een aantal jaar geleden zijn de werkzaamheden uitgebreid met het aanvoeren van grond met organisch materiaal en soms ook boomstammen. Daarmee is het een grondverzet bedrijf geworden. Het geluid van de sorteermachine, graafmachines en het versnipperen van aangevoerde bomen geeft een hoop kabaal. Niemand weet of de rondvliegende snippers schadelijke stoffen kunnen bevatten.’’

Gemeente: ‘situatie is complex’

In een reactie stelt de gemeente bekend te zijn met de klachten van omwonenden. De situatie wordt ‘juridisch complex’ genoemd. ‘Het bedrijf werkt er al zestig jaar en pas als de vergunningsaanvraag afgerond is kan er eventueel gehandhaafd worden’. Daarbij lijkt de gemeente voorbij te gaan aan het feit dat de werkzaamheden van het bedrijf de afgelopen jaren ingrijpend zijn veranderd.

‘Geen vergunning en klachten’

Verwerking van boomstammen en houtafval gebeurt op het terrein. Voor die werkzaamheden is geen vergunning verleent. De omgevingsdienst bevestigt na onderzoek de klachten van de bewoners. Er wordt handhaving aangekondigd maar er gebeurt niets. Het bedrijf ligt in de nabijheid van een Natura 2000 gebied. De omwonenden dienen in juli 2021 een handhavingsverzoek in. In september wordt door het betreffende bedrijf een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd en een legalisatieverzoek ingediend.

‘Geen gehoor’

De bewoners zijn wanhopig. Hoe ingewikkeld kan het zijn om bij een geconstateerde overtreding te handhaven? Temeer daar de wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd werd ná het handhavingsverzoek van de omwonenden. ,,Het handhavingsverzoek wordt uitgesteld, de gemeente gaat verder met de behandeling van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan.

Wat vooral steekt zijn de talloze onbeantwoorde vragen via de mail brieven en telefoontjes en het tot op heden uitblijven van een gesprek met de gemeente. Zijn we hier in Bakkum-Noord het afvoerputje van Castricum?’’ vragen ze zich vertwijfelt af.

‘Woongenot aangetast’

Het woongenot van omwonenden is ‘flink aangetast’ en de correspondentie met gemeente en provincie bedraagt inmiddels een vuistdikke map. Aangetekende brieven, telefoontjes, mails: alles hebben de omwonenden geprobeerd. Ze worden radeloos en razend vanwege het uitblijven van gesprek en reactie van de gemeente. Ook de handhavingsverzoeken van de omwonenden worden genegeerd. Ook al vóor hun handhavingsverzoek hebben de omwonenden herhaaldelijk bij de gemeente aangedrongen op een gesprek. ,,De gemeente heeft al vele gesprekken gehad met het betreffende bedrijf. In die tijd is er nog nooit iemand van de gemeente bij een van de omwonenden langs geweest. Waarom niet? Kleine moeite. We wonen niet aan de andere kant van de wereld, al voelt dat inmiddels wel zo.’’

‘Handhaving uitgesteld’

Ten einde raad hebben de bewoners een advocaat in de arm genomen. Koos van Driel (Rechtmaat) heeft weinig toe te voegen aan het relaas van de omwonenden.

,,De gemeente is al jaren op de hoogte van de situatie. Het lijk erop dat er nu een jaar gewacht moet worden op een besluit tot handhaving. Omdat het volgens de gemeente heel complex is. Het is eenvoudig vast te stellen dat er overtredingen plaatsvinden. Goed handhaven is blijkbaar moeilijk. Wellicht zou het beter zijn als tamelijk kleine gemeenten, zoals Castricum, die handhaving niet zelf hoeft te doen maar dat die taak belegd wordt bij de omgevingsdienst of bij de provincie.’’

Verbijstering Met behulp van de advocaat maken de bewoners bezwaar tegen het besluit de beslistermijn inzake het verzoek tot handhaving met zes maanden te verlengen. Een onafhankelijke bewaarcommissie adviseert het college om de bezwaarmakers (omwonenden), in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren. Verbijsterd zijn de omwonenden als het college laat weten dit advies naast zich neer te leggen. Immers, zo luidt en deel van het betoog van het college, ‘het valt met die overlast mee’ en ‘ze hebben weinig klachten gekregen’.

Overtredingen zijn geconstateerd en bevestigd door de omgevingsdienst. Sindsdien wordt handhaving heen en weer geschoven tussen omgevingsdienst en gemeente.

PWN: ‘geschrokken’

De bewoners hebben ook contact gezocht met PWN en de provincie. PWN maakt gebruik van de diensten van het betreffende bedrijf en laat schriftelijk weten ‘geschrokken te zijn van het bericht van de omwonenden’. PWN zegt tevens een reactie te willen van het bedrijf. Voor wat betreft de handhaving verwijst PWN naar de gemeente, provincie of omgevingsdienst. ‘Dat is hun taak’. (Foto: aangeleverd)