Bewoners hoogbouw betalen afval per zak

Castricum –  Na de eerdere verwarring over de nieuwe afvalstoffenheffing volgt nu de situatie voor bewoners van hoogbouwwoningen.  Ook is er nieuws over de raadsbehandeling van de bezwaarschriften die tegen de verordening zijn ingediend en laat een onderzoek door het CBS uitkomsten zien voor de toekomst, waarbij vraagtekens kunnen worden gezet.

Door Hans Boot

Ook voor de bewoners van hoogbouwcomplexen gaat er het komend jaar veel veranderen wat het scheiden van afval en de tarieven betreft. Dat blijkt uit de brief die zij daarover in november hebben ontvangen. Deze bewoners kunnen bijvoorbeeld een gft-rolcontainer of keukenemmer van 10 liter bestellen.

Voor het pmd-afval worden twee mogelijkheden geboden. Óf men gooit dat in de ondergrondse container voor restafval, óf het wordt in een (semi)doorzichtige zak naar de dichtstbijzijnde openbare pmd-container of naar een milieustraat gebracht. Daarbij wordt toegelicht waarom pmd bij restafval mag: ,,Omdat u in hoogbouw woont, hebben de meesten van u geen of minder ruimte voor een pmd-rolcontainer. Wij maken dus bij hoogbouw gebruik van nascheiding: het afval dat u in een ondergrondse restafvalcontainer gooit, wordt bij de huisvuilcentrale door de nascheidingsinstallatie verwerkt.” 

De bewoners kunnen ook afzien van een pas. ‘Dan moet er wel ruimte zijn voor drie containers op eigen terrein, omdat ook een container voor pmd beschikbaar wordt gesteld’.

Folder

Vooral nieuw is dat er per keer dat de afvalpas wordt gebruikt, moet worden betaald. Dat wordt een tik genoemd. Inmiddels is bekend dat deze tik € 1,10 bedraagt. In de brief staat ook nog dat de gebruikers van een ondergrondse container met een afvalpas een korting op het inworptarief krijgen, omdat zij het afval niet optimaal kunnen scheiden en er pmd bij het restafval wordt ingegooid. Deze korting van 33% is echter al verwerkt in het tarief, zoals aangekondigd in een nieuwe folder die alle inwoners rond 18 december in de bus hebben gekregen. In deze folder staan rekenvoorbeelden voor een- of meerpersoonshuishoudens bij het aantal ledigingen dat per jaar wordt toegepast. Ook is vermeld dat er verdeeld over verschillende wijken luiercontainers wordt geplaatst, waarvan het gebruik gratis is.

Bezwaren

Zoals in het vorige artikel over dit onderwerp is verteld, zou de gemeenteraad in zijn vergadering op 17 december een besluit nemen over de massaal ingediende bezwaarschriften tegen de invoering van de nieuwe afvalstoffenverordening. Dat is ook gebeurd met als gevolg dat de bezwaren ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ zijn verklaard, oftewel worden afgewezen zonder dat ze behandeld worden. Het college verwijst daarbij naar de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Wel krijgen alle bezwaarmakers een brief, waarin excuses worden gemaakt, omdat in eerste instantie de indruk was gewekt dat het maken van bezwaar wel degelijk mogelijk was. Ook staat in de brief dat de afvalstoffenregeling twee keer per jaar wordt geëvalueerd en dat men hiervan via de site van de gemeente op de hoogte kan worden gehouden.

Onderzoek

Omdat het afvalprobleem de gemoederen landelijk bezighoudt, verricht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek ter vergelijking van aangeboden hoeveelheden afval en tarieven. Dat heeft onlangs ook plaatsgevonden voor de IJmondgemeenten. Gebleken is dat de Castricummers in 2019 per persoon ongeveer 200 kilo aan restaval produceerden. Dat zijn tien à elf volle grijze bakken per jaar. Het beleid is er nu op gericht om deze hoeveelheid in een jaar te halveren en dit in 2025 terug te brengen naar 30 kilo, zoals ook in de folder is te lezen. De gemeente wil hiertoe een grote stap zetten door het scheiden van afval nog beter te stimuleren.

Wat betekent dat nu in de praktijk? Een meerpersoonshuishouden betaalde dit jaar een vast bedrag van € 293,16. Datzelfde gezin betaalt hiervoor volgend jaar € 269,40. Daar bovenop komt echter een variabel tarief op basis van het aantal ledigingen, waarvoor per keer € 6,25 in rekening wordt gebracht. Als de grijze bak in 2021 slechts vijf keer aan de weg wordt gezet, is men ongeveer net zo duur uit als dit jaar.  Maar als deze bak één keer per drie weken wordt aangeboden, betaalt men maar liefst totaal € 375,65.

De grote vraag blijft natuurlijk hoe de inwoners hiermee omgaan en of misbruik niet in de hand wordt gewerkt. Dat gaan we volgend jaar allemaal zien. Tot slot is er nog een kleine verzachtende factor te noemen: het variabele tarief wordt pas in februari 2022 gefactureerd.