Bewoners Bakkum tegen voorkeurslocatie nieuwe Cunera

Castricum – Onderwijswethouder Ron de Haan heeft alle inwoners uit Bakkum en ouders van leerlingen op de Cuneraschool uitgenodigd voor twee consultatieavonden over de plannen voor de bouw van een nieuwe basisschool annex kindcentrum in het plantsoen op de hoek Sifriedstraat- Bakkummerstraat. Het ziet er nog niet naar uit dat de gemeente de handen hiervoor op elkaar krijgt.

Door Hans Boot

In de brief van 27 januari, waarin de bewoners worden uitgenodigd voor een online-bijeenkomst op 9 en 10 februari over de voorkeurslocatie, wordt toegelicht waarom nieuwbouw voor de Cuneraschool gewenst is. Het huidige gebouw aan de Vondelstraat is door de forse groei van het aantal leerlingen namelijk te klein geworden, ondanks dat er nog een deel is gehuisvest in een dependance aan de Prof. Winklerlaan. Daarbij wordt gezegd dat er ‘geen ruimte meer is voor buitenschoolse opvang en een kindcentrum gewenst is, omdat kinderen dan niet meer naar verschillende plekken hoeven en in een nieuwe vestiging vanaf hun geboorte tot het einde van de basisschool terecht kunnen’.

Verder vermeldt de brief dat er voor bedoelde nieuwbouw onderzoek is gedaan naar een aantal locaties en dat hieruit de hoek Sifriedstraat-Bakkummerstraat als voorkeurslocatie is gekomen. Voordat deze aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wil het college eerst graag de mening van de buurt weten.

Een stukje historie

De voorgestelde locatie is al sinds jaar en dag een plantsoen. Alleen in de jaren ’50 heeft er een noodgebouw gestaan, dat eerst dienst deed als ULO-dependance en later als kleuterschool naast de Centrale Openbare Lagere School en onderwijzerswoning aan de Bakkummerstraat. In juni 1995 presenteerde het college het voorstel om het plantsoen te bebouwen in het verlengde van de nieuwe woningen die in en om het oude schoolgebouw zouden worden gerealiseerd. Nadat de inwoners van Bakkum hiertegen fel hadden geprotesteerd, bleek dat de raadsleden daar ook absoluut geen voorstander van waren, zodat het plan snel van tafel was.

Laatste stukje groen

Verschillende buurtbewoners zijn beslist niet blij met de uitnodiging van de gemeente. Jan Weda, die aan het begin van de Bakkummerstraat woont, laat namens hen het volgende weten: ,,Rond 1996 is dit terrein als openbaar groen opgenomen in het bestemmingsplan ‘Duinvoet’. Het wordt ook als beeld- en sfeerbepalend beschouwd in combinatie met de stijl van de woningen die er daarna zijn gekomen. Bovendien zijn de bomen op deze hoek als monumentaal aangemerkt.”

Over het gebruik van het plantsoen merkt Weda op: ,,Er wordt regelmatig op gespeeld of gelopen als wandelaars het pad over het duin nemen dat op het plantsoen uitkomt. Ook strijken er soms mensen neer om bijvoorbeeld te picknicken. In feite is deze plek het laatste stukje groen waar je vanaf de straat nog tegen het duin aankijkt. Wij vinden dan ook dat dit niet verloren mag gaan. Bovendien is het onbegrijpelijk dat men de Cuneraschool hier heeft gedacht, terwijl het plantsoen 3000 m2 groot is en aan de Vondelstraat in totaal zo’n 7000 m2 beschikbaar is. Hieruit kun je concluderen dat eventuele nieuwbouw behoorlijk in de hoogte zou gaan.”

Verkeersoverlast

De Bakkummers hebben volgens Weda nog een goede reden om tegen het plan te ageren. Hij legt uit: ,,Wij snappen niet dat de Cunera voor deze locatie kiest, omdat omwonenden van de huidige vestiging veel hinder zouden ondervinden van het autoverkeer dat de school veroorzaakt. Die problemen nemen echter alleen nog maar toe als de nieuwbouw hier plaats vindt. Daaraan voeg ik nog toe dat de bewoners van de Bakkummerstraat al eerder in deze krant hebben geklaagd over de overlast van het verkeer door deze straat als gevolg van de nieuwe wijk op Duin en Bosch en de te bouwen woningen op de locatie Kaptein Kaas aan de Zanderij. Om onze bezwaren te bundelen hebben wij de ‘Vereniging De Groene Hoek Bakkum’ opgericht. Belangstellenden kunnen zich hiervoor via: groenehoekbakkum@gmail.com aanmelden. Wij wachten nu eerst de voorstellen van de gemeente af en zo nodig gaan we daartegen bezwaar aantekenen.”

Draagvlak

Desgevraagd leverde de wethouder het volgende commentaar op bovenstaand voorschot voor de boeg:

,,Voor een inhoudelijke reactie is het nog veel te vroeg. Er is geen plan en geen besluit, want er staat geen streep op papier. Ook is er geen euro budget. Het onderwerp staat wel al tien jaar op de politieke- en onderwijsagenda. Nadat eerdere locatieonderzoeken op niets zijn uitgelopen, heeft het college eind 2019 opnieuw van de gemeenteraad opdracht gekregen om een locatie te vinden voor een nieuwe school voor de kinderen van Bakkum. De Cunera is oud, te klein en bovendien ongelukkig behuisd op twee locaties. Ik wil met de Bakkummers en de ouders van de kinderen in gesprek. Een school bouw je niet voor vijf jaar. Draagvlak is belangrijk. Het helpt als we de raad willen vragen om de locatie Sifriedstraat/Bakkummerstraat nader te onderzoeken op geschiktheid. Maar zelfs zover is het nog niet. We gaan eerst praten met de inwoners en de onderwijsmensen.”

Op de foto:
Jan Weda op het voor de Bakkummers heilige stukje groen. (Foto: Hans Boot)