Bestuur hoogheemraadschap stemt in met begroting 2021

Regio – Sinds maart dit jaar is de manier van werken ook bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier flink veranderd. Vanwege corona werkt zeker de helft van de ambtenaren vanuit huis, en voor de andere helft hebben veiligheidsmaatregelen grote impact op hun manier van werken. Het werk buiten gaat wel zoveel mogelijk door. Zo kan het hoogheemraadschap zich houden aan de meerjarenplanning en lopen belangrijke werken voor de kerntaken – veilig, schoon en voldoende water – geen vertraging op. Het bestuur stemde unaniem in met de begroting voor 2021.

Het Rijk, de planbureaus en De Nederlandse Bank roepen op door te gaan met publieke investeringen, om zo te voorkomen dat de lokale economie verder stagneert en verduurzaming wordt uitgesteld. Daar geeft het hoogheemraadschap gehoor aan door bijvoorbeeld de Verbetering Boezemkades een programma dat al tien jaar loopt, komend jaar te intensiveren. Budget dat voor 2023 was gepland wordt al komend jaar uitgegeven. Ook staat versnelde investering in de verduurzaming van het onderhoudsmaterieel op stapel. Zo wordt gekeken naar het gebruik van lichtere, elektrische machines waarbij uitstoot word beperkt, de stikstofdepositie verminderd en biodiversiteit gestimuleerd. Het hoogheemraadschap zoekt hiervoor samenwerking met lokale aanbieders. Grote werken als de renovatie van de rioolwaterzuivering Beemster, de ontmanteling van de slibdroger in Beverwijk en onderhoud aan meerdere gemalen worden aangepakt volgens planning. Ook de bouw van het nieuwe gemaal Monnickendam wordt voortgezet.  

Beperkte stijging belasting

De begroting is 2% hoger dan vorig jaar dus een beperkte stijging van de waterschapsbelasting voor 2021 bleek nodig. Die treft vooral de meerpersoonshuishoudens met de duurdere woningen, evenals de sectie ‘ongebouwd’. Het bestuur stemde op 11 november in met de begroting voor 2021. Hoewel ook in het Noorderkwartier veel inwoners en bedrijven te maken hebben met financiële gevolgen door de maatregelen rondom corona, heeft dat geen significante invloed gehad op de belastinginkomsten van het hoogheemraadschap. Hoe zich dat komend jaar ontwikkelt, is onzeker. Daarom is afgesproken in de loop van komend jaar, afhankelijk van de dan geldende financiële verwachtingen in verband met corona, een tussentijdse aanpassing van de begroting te kunnen overwegen. 

Invloed corona

De invloed van corona op de werkzaamheden is er zeker komend jaar en waarschijnlijk langer. Op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) wordt met extra bescherming gewerkt en dagelijks worden alle rwzi’s bemonsterd om de hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater te meten: een bijdrage aan het coronadashboard. Contact met burgers en stakeholders verloopt vooral digitaal, participatie wordt innovatief ingevuld en de integrale afstemming met gemeenten en provincie vergt meer tijd. Dat alles kan komende tijd leiden tot vertraging voor grote projecten als ruimtelijke adaptatie en ook voor kleinere projecten als het asfalteren van een weg.

Investeren in duurzaamheid

In het Klimaat- en Energieprogramma (KEP) van het hoogheemraadschap is het streven naar een CO2- en energieneutrale bedrijfsvoering in 2025 vastgelegd, en ook in 2021 wordt daarin geïnvesteerd. Op terreinen van vijf rwzi’s komen zonnepanelen om zelf de benodigde energie voor de zuivering op te wekken. Het gaat dan om 23.000 panelen; goed voor jaarlijks 6.700 MWh, bovenop de 16.100 MWh zonne-energie die nu al zelf wordt geproduceerd. Op de waterzuiveringen wordt tegelijk gewerkt aan meer energie-efficiëntie. Daartoe worden komend jaar de verouderde elektriciteitsinstallaties vervangen.

Stimuleren biodiversiteit

Binnen het KEP past ook de planvorming voor windmolens. Scheidend portefeuillehouder financiën Ruud Maarschall: ,,Ik ben er trots op dat we als grote maatschappelijke speler serieus inzetten op duurzaamheid. Niet alleen op het gebied van energie. Binnenkort wordt onze ambitieuze visie op biodiversiteit voorgelegd aan het algemeen bestuur. Nu al stimuleren we biodiversiteit met teelt- en spuitvrije zones, met vispassages en natuurvriendelijke oevers. Maar ook doordat we onze dijken inrichten als groene corridors.’’ Zo koppelt het hoogheemraadschap het stimuleren van biodiversiteit aan alle kerntaken. ,,Met al onze assets, of het nou gaat om dijken of gemalen, rwzi’s of stedelijk water, willen we bijdragen aan een toekomstbestendige inrichting van het Noorderkwartier.’’

De volledige begroting is via www.hhnk.nl/begroting beschikbaar.

Op de foto:
De Rioolwaterzuivering in Beemster wordt gerenoveerd in 2021. Foto: HHNK