Besluit over strandplateau geen hamerstuk

Castricum – Langzaam maar zeker koerst de gemeente aan op de renovatie van het strandplateau en de strandafgang. Verwacht mag worden dat de raad op 8 februari het definitieve ontwerp hiervan vaststelt. Dan moeten nog wel twee moties zijn behandeld die te elfder ure voor de commissievergadering donderdag door de PvdA en De VrijeLijst uit de hoge hoed werden getoverd.

Door Hans Boot

Strandwethouder Roel Beems zei het zo mooi aan het eind van de commissievergadering donderdag: ,,In 1925 werd het eerste paviljoen op het Castricumse strand geopend. Wat zou het geweldig zijn als we komende winter met de renovatie van het plateau kunnen beginnen en alles, precies honderd jaar later, in 2025 wordt opgeleverd.’’ Zo makkelijk als dit klinkt ligt het in de praktijk echter niet. Dat kwam duidelijk naar voren in de commissie van donderdag onder voorzitterschap van Rob Dekker (VVD). Hij deelde mee dat de PvdA en De VrijeLijst op het laatste moment samen twee moties hadden ingediend die deze avond nog niet konden worden behandeld en zijn doorgeschoven naar 8 februari. Sommige commissieleden grepen in hun betoog al terug op deze moties.

Juridische procedures

Voor deze commissie had zich één inspreker gemeld. Dat was Richard Groot namens de gezamenlijke ondernemers op het strand en eigenaar van paviljoen Deining. Hij beschouwde het strandgebied als een park en vond dat het college een mooi plan had gepresenteerd dat niet schreeuwerig is en past bij de onderneming CaanZee. Groot vroeg extra aandacht voor de keerlus onderaan de strandafgang en zei dat de ondernemers graag bij de aanleg daarvan betrokken willen worden. Verder pleitte hij voor plaatsing van de zendmast op de locatie Blinckers en een snelle realisatie van de fietsenstalling en zogenaamde hub. Nadat de ondernemer vroeg of de gemeente budget heeft voor het jaarlijks onderhoud van het plateau, vroeg hij de raad in te stemmen met het voorliggend plan.

Na het stellen van enkele vragen aan Groot en de beantwoording daarvan startte het politieke rondje langs de velden, waarvan Divera Bosboom (D66) mocht aftrappen. Zij nam al een voorschot op een van de moties, waarin het college wordt opgeroepen zich bij de provincie te melden als potentiële gegadigde voor het pachten van de grond waarop het fiets- en autoparkeren nu is gerealiseerd. Dit om de omgevingskwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Bosboom kondigde al aan dat D66 deze motie niet gaat steunen, omdat derden in juridische procedures zijn verwikkeld over deze grond. Die betreffen Cambium (stallingen en Blinkers) versus de provincie en gemeente.

Pijnpunten

Het ontbreken van duidelijkheid over de projecten van Cambium vormde de rode draad gedurende het vervolg van de vergadering. José Smits (PvdA) bekeek het raadsvoorstel vanuit een heel andere invalshoek en merkte op: ,,Ik ben gaan kijken op het plateau en vind de vervanging van de tegels onnodig en geldverspillend. In onze tweede motie verzoeken wij het college de inkomsten en uitgaven van het strand in evenwicht te brengen door het vaststellen van nieuwe huurtarieven. Dit is van groot belang omdat de gemeente slecht scoort wat haar begroting betreft en geld tekort komt. Zolang dit evenwicht er niet is gaat mijn partij niet akkoord met de begrote extra kosten van twee ton.’’

Als reactie op de woorden van Smits verwees Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) naar de foto op de voorpagina van deze krant van vorige week en constateerde dat het plateau ‘er nu niet uitziet’. Ook Lokaal Vitaal worstelt met de pijnpunten die er nog liggen en ziet graag dat de parkeerlus en hub onderdeel worden van het project, daar dit de veiligheid verhoogt. Martin Coenen was namens de VVD de volgende spreker. Hij blikte terug op de ontwikkelingen sinds de bijeenkomst voor raadsleden vlak voor de raadsverkiezingen in 2022. De VVD vond het plan mooi, maar betreurde het dat de gemeente weinig invloed heeft op het privaat eigendom. Coenen zou schriftelijk nog wat vragen indienen en hoopte dat de halve marathon tijdens de renovatiewerkzaamheden niet zou worden omgeleid.

Olijfbomen

Ralph Castricum (Forza!) bracht naar voren dat het vorige college de plannen voor het strand niet had overleefd, maar dat het goed was om het opnieuw te gaan proberen. Volgens hem is er nog wel wat ruimte voor verbeteringen, wat de recente moties ook aangeven. Het raadslid benadrukte dat zijn partij best enthousiast is en de participatie goed was verlopen. Paulien Zwikker (De VrijeLijst) maakte zich zorgen over wat er met het gebied gebeurt als de fietsenstalling en Blinckers in een later stadium worden aangepakt en vroeg zich af of alles dan weer opnieuw werd gedaan. Zwikker stelde voor de voorzieningen af te stemmen op de wensen van rolstoelgebruikers en wees ook weer op de noodzaak van een rolstoeltoilet.

Haar partij stemt niet in met het raadsvoorstel en roept het college op werk te maken van de aandachtspunten in de twee moties. Ook het CDA kon zich bij monde van Luc Damen vinden in het voorstel. Ook deze partij had nog een aantal technische vragen over zaken als aanvoerroutes, een geleidestrook voor blinden en slechtzienden en het beheer van een invalidentoilet. Marieke Kooter (GroenLinks) sloot de beraadslagingen. Zij zag het plan eveneens als enorme verbetering, alhoewel daar een behoorlijk kostenplaatje aanhangt. Wat GroenLinks betreft kunnen de olijfbomen weggelaten worden en is een meer naturel bestrating voldoende.

Reactie

Tot slot reageerde de wethouder op de standpunten van de raads- en commissieleden. Hij meende te mogen concluderen dat alle partijen de noodzaak van een opknapbeurt van plateau en afgang inzien en zegde toe een plan voor onderhoud op te stellen. Verder was er kritisch gekeken naar de punten die met name door de gehandicaptenraad waren ingediend. Met betrekking tot Cambium stelde Beems: ,,De huidige erfpachtcontracten van de provincie lopen tot 2035 en het is jammer dat de gemeente geen partij is in het conflict. Cambium en de provincie worden wel aangesproken op hun verantwoordelijkheden.’’ Wordt vervolgd in de vergaderingen van commissie en raad die staan gepland voor 8 februari.

Op de foto:
Het eerste strandpaviljoen. Dit werd echter al in 1924 geplaatst, dus een jaar eerder dan dat de wethouder dacht. (Foto: Oud-Castricum)