Besluit locatie zwembad uitgesteld

Castricum – Het is de raad donderdag niet gelukt tot overeenstemming te komen voor de locatie van het nieuwe zwembad. De besluitvorming is twee weken uitgesteld. In totaal werden zes amendementen ingediend.

Door Hans Boot

De vergadering, onder leiding van Elize Bon (CDA), verliep wat rommelig. Er was verwarring over het aantal rechtsgeldige amendementen dat was ingediend, maar uiteindelijk werden het er zes. Als rode draad door de discussies liepen de eerste twee amendementen. De eerste, afkomstig van CKenG, houdt in dat aan de locatiekeuze de voorwaarde wordt gekoppeld dat de verenigingen op het sportpark worden gecompenseerd conform eerdere toezeggingen. En daar zat ‘m nu net de kneep, want wethouder Ron de Haan heeft onlangs aan FC Castricum laten weten dat hij ‘eerst onderzocht wil hebben of een kunstgrasveld voor de voetbalclub nog wel nodig is’.

‘Onbehoorlijk bestuur’

Het tweede amendement kwam, met als mede-indiener de fractie Van Schoonhoven, ook uit de koker van CKenG en draagt het college op de besluitpunten 3 en 4 te schrappen. Die hebben betrekking op parkeervoorzieningen in de nabijheid van het hoofdveld van FCC en het Jac. P. Thijsse College.

Het belang van het eerste amendement werd voor het debat helder onderstreept door vicevoorzitter Peter van Splunter van FCC, die als enige inspreker de geschiedenis herhaalde, inclusief de toezegging door de voorganger van De Haan in 2017. Daarop keurden bijna alle commissieleden de actie van de wethouder af en werd er gesproken over ‘onbehoorlijk bestuur’. Alleen Marjo Husslage van de gelijknamige partij vond het eerste amendement overbodig: ,,Ik vertrouw erop dat alles goedkomt en beide clubs kunstgras krijgen, maar zo nodig ondersteun ik het amendement wel.”

Tijdens de vergadering werd gesteld dat de situatie voor korfbalclub Helios nu ‘gunstig’ is, omdat de noodzaak voor kunstgrasvelden door het college wordt onderkend en de aanleg is losgekoppeld van het zwembadproject. Daarvoor wordt een apart raadsvoorstel ingediend.

‘Dezelfde koers’

Verder gingen met name Sander Schmitz (PvdA) en Valentijn Brouwer (GroenLinks) in op de parkeervoorzieningen. Er werd gesteld dat dit onderdeel ‘stapsgewijs nadere uitwerking behoeft’. Van Schoonhoven pleitte ervoor ‘dat commerciële partijen worden benaderd om deel te nemen aan de bouw van het zwembad’ en het leek hem beter dat eerst het volledige financiële plaatje duidelijk is voordat hiermee wordt begonnen: ,,Waarom stellen we de beslissing niet uit totdat we weten dat we niet met gebakken lucht bezig zijn?” Volgens Van Schoonhoven konden het eerste en tweede amendement ‘wel in elkaar worden geschoven’.

Opvallend was de uitspraak van Bärbel Böhling (De Vrije Lijst): ,,Ik steun de amendementen niet, want we zitten hier alleen voor de locatiekeuze.” Gerrit Krouwel (VVD) ging voor een deel met haar mee: ,,De keuze voor veld 2 staat vanavond primair. Er wordt nu van alles bijgehaald. Voor het kunstgras voor FC Castricum zou dezelfde koers moeten worden gevaren als Helios, dus toon de noodzaak maar aan. Wat ons betreft was er helemaal geen nieuw zwembad nodig.”

‘Beslissing voor jaren’

Aan het eind van de vergadering trok Van Schoonhoven de conclusie ‘dat de beslissing over de locatie niet kan worden genomen zonder de medewerking van FC Castricum’. Hij stelde daarom voor dat de voetbalvereniging dat komende week op papier zet.

Voorzitter Elize Bon constateerde dat het onderwerp inclusief besluitvorming over alle amendementen twee weken moest worden aangehouden. Dat vond Roel Beems de moeite waard: ,,Het gaat hierbij om een beslissing voor jaren.” Zoals gebruikelijk had de wethouder het laatste woord: ,,Het is een dynamische avond. Voordat het college aan de slag gaat met het voorlopig ontwerp, vraag ik het vertrouwen van de raad. Geef het dus een kans. U krijgt inzicht in alle opties, parkeervoorzieningen etc. Daarvoor zal ik nog advies inwinnen over punt 3 van het besluit. Ik wil erop wijzen dat de provincie ook nog toestemming moet geven, omdat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Ondertussen reken en bouw ik op u.”

Over twee weken buigt de raad zich opnieuw over de locatie voor het nieuwe zwembad. (Foto: Hans Boot)