Benoeming nieuwe burgemeester kost € 30.000

Castricum – Na het vertrek van burgemeester Mans moeten er allerlei procedures worden gevolgd voor het benoemen van een opvolger. De gemeenteraad heeft de eerste stap gezet door de bevolking te vragen wat voor burgemeester zij graag zien. Ook heeft de raad een profielschets opgesteld als basis voor sollicitaties. De benoeming gaat pas na de zomer van start en brengt volgens de Kadernota de nodige kosten met zich mee.

Door Hans Boot

Op 1 juni vond een buitengewone raadsvergadering plaats over de vaststelling van een profielschets voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Het betekende meteen de vuurdoop van Karen Heerschop die per dezelfde datum als waarnemend burgemeester was aangesteld. Zij zat de vergadering voor in het bijzijn van Arthur van Dijk, commissaris van de Koning (CvdK) in de provincie Noord-Holland, omdat hij een belangrijke rol bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester vervult.

Aanbeveling

De voorzitter deed eerst verslag van de stand van zaken en deelde mee dat inmiddels een vertrouwenscommissie, bestaande uit een raadslid van elke fractie en de griffier, het voortouw had genomen door te werken aan het concept van de benodigde profielschets. Vervolgens kreeg Van Dijk het woord. Hij lichtte de procedure van de benoeming toe, die start met de vaststelling van de profielschets. Daarna wordt deze opgestuurd naar het ministerie en gepubliceerd.

De openstelling van de sollicitatieprocedure vindt pas na de zomer plaats. De kandidaten worden gescreend om een aantal zaken te controleren en de gemeenteraad draagt uiteindelijk na een besloten vergadering twee kandidaten voor. Zodra nummer één bekend is, voert de minister een aantal checks uit, maar in principe volgt die de aanbeveling van de raad. Van Dijk voegde daar nog aan toe dat de nieuwe burgemeester een jaar ontheffing kan krijgen van de verplichting om binnen de gemeente te wonen als er geen geschikte woning wordt gevonden.

Zelfreflectie

Na deze woorden gaf Rob Dekker (VVD) als voorzitter van de vertrouwenscommissie een toelichting op de profielschets en zei dat de inwoners gevraagd is om input te geven over wat de belangrijkste eigenschappen zijn waar de burgemeester aan moet voldoen en wat voor een persoon het zou moeten zijn. Door middel van een vragenlijst waren daarop in totaal 663 reacties binnengekomen. Ook zo’n honderd scholieren mochten hun mening geven en er vond een inloopavond in het gemeentehuis plaats. De belangrijkste uitkomsten waren volgens Dekker: ,,De voorkeur gaat uit naar een aanvoerder die betrokken is bij alle inwoners en beslissingen durft te nemen.” Ook zei Dekker dat men bij buurgemeenten te rade was gegaan.

Daarop stelde de CvdK nog enige vragen over aspecten waar volgens hem goed naar gekeken moet worden. Die betreffen bijvoorbeeld de identiteit van de dorpskernen, de inhoudelijke opgave van de gemeente zelf, of de burgemeester al in deze regio bekend moet zijn en hoe de raad kijkt naar haar eigen bestuurscultuur, omgangsvormen en zelfreflectie. Ook vond Van Dijk dat er iets geduid zou moeten worden over de samenwerkingsorganisatie BUCH.’’

Kosten

Nadat de raadsleden uit de vertrouwenscommissie de gelegenheid hadden gekregen om te reageren op de profielschets, concludeerde Van Dijk ‘dat de kandidaten voor de vacature van burgemeester van Castricum aan de hand van de schets en aanvullende informatie een goed beeld hebben en in ieder geval kunnen gaan solliciteren’. Tot slot ging de raad unaniem akkoord met de vaststelling van de profielschets en mocht Rob Dekker deze overhandigen aan de commissaris van de Koning.

Wat nog resteert is de vraag waarom in de rapportage 1e Frap 2023/Kadernota 2024 een bedrag is opgenomen van € 30.000,- voor kosten in verband met de benoeming van een nieuwe burgemeester. In het raadsvoorstel van 1 juni wordt daarover gezegd: ,,Aangezien een benoemingsprocedure geen alledaagse aangelegenheid is en de nodige zorgvuldigheid vraagt, wordt enige externe ondersteuning noodzakelijk geacht. Het gaat dan om begeleiding bij het opstellen van de profielschets, ondersteuning bij de inwonerscampagne, begeleiding en training voor de vertrouwenscommissie bij het voeren van de selectiegesprekken, de kosten voor de locatie waar de gesprekken worden gehouden en kosten voor de organisatie van de besloten raadsvergadering.’’

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in maart volgend jaar aantreden.