Behandeling motie Forza! wordt ’toneelstukje’ genoemd

Castricum – Een ‘drie kwartier durend toneelstukje’ werd het genoemd, de motie die door Forza! was ingediend over woningtoewijzing voor statushouders. De partij wilde bevestiging van het college dat er ook in de toekomst geen voorrang wordt verleend aan het huisvesten van deze doelgroep. Sinds 2018 is dat beleid van kracht. De huidige asielcrisis bleek aanleiding voor het indienen van het verzoek.

Door Hans Boot

De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, zoals deze in gemeentetaal wordt genoemd, werd deze avond alle eer aangedaan. Het viel niet mee voor raadslid José van den Berg om uit te leggen waarom Forza! bang is dat statushouders toch weer voorrang krijgen bij woningtoewijzing. In de motie staat dat de burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord-Holland op 3 juni een brief hebben gestuurd aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Deze had de burgemeesters voorgesteld om de komende periode te voorzien in 150 plekken crisisnoodopvang voor asielzoekers voor een periode van twee weken per regio. Het tegenvoorstel van de burgemeester houdt echter in dat zij het opvangen van ruim 500 statushouders (taakstelling voor 2022) versneld willen realiseren in plaats van de crisisnoodopvang. Om die reden vond Forza! het nodig dat het college opnieuw bevestigt dat afschaffing van de voorrang voor statushouders voor sociale huurwoningen wordt gewaarborgd.

Levensbehoefte

Van den Berg zei als toelichting op de motie: ,,Het college heeft in zijn preadvies weliswaar aangegeven dat het bestaande beleid wordt voortgezet, maar toch wijs ik erop dat de toename van het aantal vluchtelingen in met name Ter Apel zorgen baart. Een deel hiervan wordt in de toekomst statushouder en komt op de lijst van woningzoekenden. Het versneld opvangen, zoals genoemd in de brief van de burgemeesters, betekent in onze ogen voorrang. Het ontbreekt de regering aan een langetermijnvisie en het blijft dweilen met de kraan open.’’

Daarop werd een rondje langs de velden gedaan. Vooral Gerard Brinkman (GroenLinks) was fel in zijn betoog: ,,Forza! vraagt het beleid nog eens uit te voeren, maar doet zelf niets aan het probleem en roept alleen maar dat er sprake is van een tsunami van vluchtelingen.’’

Ook Peter Pinkhaar (PvdA) vond dat de motie moest worden ingetrokken en had drie vragen aan de wethouders. De eerste hield in of statushouders ingezetenen van de gemeente zijn, de tweede of huisvesting een eerste levensbehoefte is en ten derde hoe ziet men het perspectief over twee jaar? De eerste twee vragen werden door wethouders Slettenhaar en Binnendijk met een kortbondig ‘ja’ beantwoord, terwijl het antwoord op vraag drie luidde: ,,In de vorige raad is er uitvoerig gedebatteerd over dit onderwerp. Daarop wordt beleid gemaakt. We gaan bijvoorbeeld een regeling opstellen voor alle tijdelijke woningen.’’

Presidium

Slettenhaar voegde er nog aan toen dat het college er wel naar streeft om iedereen die in een tijdelijke woning zit op een gegeven moment definitief te huisvesten. ,,In tussentijd wordt de kwaliteit van tijdelijke huisvesting bewaakt’’, aldus de wethouder.

Uit de verdere reacties van de commissieleden bleek overduidelijk dat het nut van de motie niet werd ingezien. Van den Berg wees nog op de aanzuigende werking die Nederland heeft op de opvang van vluchtelingen en pleitte voor de aanpak van het probleem in landen als Denemarken

en Engeland. Het maakte allemaal geen indruk op de vertegenwoordigers van de overige fracties en nadat was geconstateerd dat 23 van de 25 raadsleden de motie niet zouden steunen, trok Van den Berg de motie in. Gerard Brinkman reageerde tot slot: ,,Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen drie kwartier naar een toneelstukje van Forza! heb zitten kijken. Dit neem ik mee terug naar het presidium. (Foto: Bos Media Services)